Tisztelt Támogatók!

Az Áht. 56/B. § (1a) bekezdése szerint a kincstári monitoringrendszer (OTR) részére teljesített adatátadás és a kifizetés adatkörének egyezőségét és megfelelőségét emberi beavatkozás nélküli, gépi úton kell biztosítani. Ez a rendelkezés 2024. január 1-én lép hatályba.
Fönti jogszabályi rendelkezésnek eleget téve a Kincstár az átutalási megbízás kiegészítő szelvényén elhelyezett egy új mezőt – „OTR vizsgálat szükséges? (I-Igen, N-Nem)” – amelyet 2024. január 1-től szükséges kitölteni. Amennyiben a mezőre már 2023-ban „I-Igen” értéket állítanak be, úgy le fog futni az ellenőrzés, és természetesen megbukik a tétel, ha az OTR részére szolgáltatott adatok (ÁHTT – Adószám/adóazonosító jel – Összeg) eltérnek a kifizetés adataitól. Az ÁHTT azonosító és adószám/adóazonosító jel esetében egyezőséget vizsgál a rendszer, összeg esetében a kifizetendő tétel nem lehet magasabb az OTR-ben „Döntött” vagy „Szerződött” státuszon szereplő összegnél. Erre való tekintettel kérjük kifizetésre indítás előtt győződjenek meg róla, hogy az OTR részére átadott adatok megegyeznek a kifizetés adataival.
Abban a nem várt esetben, ha a kifizetésre indított adatok és az OTR-ben rögzített adatok egyezőek, de mégis megbukott a tétel, kérjük haladéktalanul jelezzék a problémát a monitoring@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.

Köszönettel:
Magyar Államkincstár

 

 

Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer (OTR)

Áht. 56/B. és 56/C. § szerinti adatszolgáltatás

Tájékoztató az Országos Támogatás – ellenőrzési Rendszerről és az adatszolgáltatás rendjéről

Jelen tájékoztató közzétételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 107. § (2) bekezdése alapján kerül sor az Áht. 56/C. §-ában, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény IX. Fejezetében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) VI. Fejezetében foglaltak teljesítésének elősegítése céljából. További cél, hogy a jogszabályi kötelezettségek szerinti adatszolgáltatások lebonyolítására szolgáló Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszerrel (OTR) kapcsolatban tájékoztatást nyújtson az adatszolgáltatásra kötelezettek számára.

A költségvetési és a releváns önkormányzati támogatások vonatkozásában hozott támogatási döntések nyilvánosságát a Magyar Államkincstár által biztosított informatikai rendszerbe történő adatszolgáltatás útján kell biztosítani, az adatgyűjtési elveknek megfelelően támogatási szakaszokhoz igazodva. A rendszerben nyilvántartott támogatási igénylésekhez, döntésekhez stb. kapcsolódó információk Áht. szerinti adatai „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 39/A. Nyilvánosság kötelezettségnek történő megfelelés szerinti táblázat"-ban tekinthetőek meg.

Az OTR elérésének linkje: https://otr.gov.hu

A Támogató által nyújtott támogatási konstrukciók bejelentését az OTR-ben erre kialakított adatszolgáltatói felületen szükséges teljesíteni a Támogató konstrukciós adatszolgáltatásra jogosultsággal rendelkező kulcsfelhasználóinak vagy támogatási konstrukció rögzítőinek, mely eljárással kapcsolatban a Letölthető anyagok között az "OTR Felhasználói Kézikönyv Kulcsfelhasználóknak" című dokumentum szolgál bővebb információkkal.

Az OTR-ben work flow alapú engedélyezési folyamat került kialakításra, mely azt jelenti, hogy a Magyar Államkincstár kapcsolódó feladatvégzése mellett a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája (TVI), valamint a Civil törvény szerinti feladatvégző szervezeti egysége által ellátandó feladatok végrehajtása is a rendszer által támogatottan történik. A konstrukció bejelentését az OTR erre kialakított felületén egyszer kell megtenni, mely alapján mindhárom szervezet – véleményalkotási relevancia esetén – ezen rendszerben végzi el az ellenőrzését és jelez vissza annak szakmai megfelelőségéről. Természetesen a konstrukció bejelentői a felületen követni tudják, hogy bejelentéseik milyen státuszban vannak, azaz a véleményezésre jogosultak hol tartanak állásfoglalásuk kialakításában. A Kincstár véleményezési eljárásával kapcsolatos visszajelzés az OTR-ben elektronikusan generált, a véleményezésnek megfelelő tartalmú állásfoglalás továbbításával történik. A TVI és a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága továbbra is az eddigi, a jogi szabályozási környezet szerinti tartalmú, és formájú véleményeket közöl az OTR felé eljárók számára.

Az OTR-t megelőző monitoring rendszerből (KMR) a Kincstár által rögzített támogatási konstrukciók adatai migrálásra kerültek az új alkalmazásba és a felhasználók által – jogosultságaik függvényében meghatározott körben  –  továbbra is elérhetőek.

Az OTR-ben az Ávr. 102./F. § (1) bekezdése szerinti igénylői/kedvezményezetti adatátadást az igényelt és már odaítélt támogatások adatairól manuálisan vagy egyéb támogatáskezelő rendszerekből előállított – meghatározott szerkezetű – adatállományok feltöltésével lehet teljesíteni. Ennek megfelelően az adatszolgáltatás webes felületen történő adatrögzítéssel, valamint interfészen keresztül is történhet.

A korábban rögzített támogatási adatok migrálásra kerültek az OTR alkalmazásba, mind a webes felületen rögzített, mind pedig az interfészen megküldött adatok vonatkozásában. Az OTR adatbázisában megfelelő jogosultsággal rendelkezők ezeket az adatokat – jogosultságuknak megfelelően – továbbra is megtekinthetik/szerkeszthetik.

A felhasználók a felületre történő regisztrációt követően az OTR alkalmazásából az e-mail címükre megküldött ideiglenes jelszóval léphetnek be a rendszerbe, melyet a belépést követően meg kell változtatniuk. A kulcsfelhasználói jogosultságokat a Támogató kérésére –  a Letölthető anyagok között található kulcsfelhasználói kérelem és nyilatkozat kitöltését és benyújtását, valamint a felületre történő regisztrációt követően  –  a Kincstár állítja be. Az igényrögzítői jogosultságokat a támogató szervezetek erre jogosult kulcsfelhasználói menedzselik, ezáltal gyors és papírmentes azok kiosztása. A jogosultságok beállítása támogatási konstrukciónként történik, hogy mindenki a ténylegesen feladatkörébe tartozó konstrukciókkal dolgozhasson.

Ami az interfészen történő adatszolgáltatást illeti, az új rendszer két lehetőséget kínál az ilyen módon adatot küldőknek a korábbi, fájl alapú, valamint az új, XML formátumú interfész rendelkezésre állásával. Magától értődően az interfészes adatszolgáltatás  –  mely a nagy létszámú kedvezményezetti információk továbbítására szolgál  –  az adatbázis kommunikációt felvállalni képes szervezetek opciója lehet. 

Az OTR–ben  –  a vele szemben támasztott elvárásoknak megfelelően  –  a támogatottakról, valamint az általuk igényelt/megítélt támogatásokról az adatok az uniós kívánalmaknak és hazai jogszabályi igényeknek megfelelően bővebb tartalommal (támogatástartalom információkkal, támogatási kategória, támogatott régió összerendelésben) kerülnek rögzítésre. Annak érdekében, hogy a rendszer a csekély összegű támogatások nyilvántartásaként is funkcionálhasson, az adórendszeren kívüli támogatói adatszolgáltatásokon túl a NAV adórendszeren belüli de minimis támogatási adatszolgáltatásával is kiegészül, és kezeli az önkormányzati alrendszer adórendszeren belüli csekély összegű támogatási információit is.

Az OTR-rel kapcsolatban előforduló esetleges rendszerhasználati kérdések és problémák bejelentése, valamint azok kezelése a monitoring@allamkincstar.gov.hu e-mail cím útján történik. 

Budapest, 2022. november

Magyar Államkincstár