Betegség

Egyszeri segély

Ki részesülhet segélyben?

Segélyben a biztosított és az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részesíthető, aki a hirtelen kialakult, vagy súlyos, továbbá hosszantartó betegség okán az egészségi állapotával összefüggő költségek miatt nehéz anyagi helyzetbe került, és más elérhető forrás nem áll rendelkezésére. A segély megállapításának elengedhetetlen feltétele, hogy az anyagi problémát kiváltó élethelyzet összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott ellátásokkal, szolgáltatásokkal.

Milyen költségre kérhető segély?

Gyógyszerköltségre

 • ha a kérelmező egészségi állapotának javításához, vagy szinten-tartásához olyan nagyobb mennyiségű, vagy magas költségű gyógyszer szükséges, amely havi rendszerességgel jelentkezik, vagy egyszeri magasabb összegű kiadást jelent, vagy
 • súlyos, hosszantartó betegség esetén az orvos által javasolt, a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények igazolt költsége esetén.

Gyógyászati segédeszközök térítési díjának csökkentésére

 • a kérelmező által már megvásárolt gyógyászati segédeszköz (pl. hallókészülék, kötszerek) költségére tekintettel, ha az eszköz megvásárlása előtt nincs lehetőség a kérelemnek megfelelő egyedi támogatás megállapítására, illetve a támogatás megállapítására irányuló kérelme elutasításra került.

Ebben az esetben a segélykeret korlátozott jellege miatt a már kifizetett gyógyászati segédeszközök jelentős költségéhez képest arányaiban csekély összegű segély nyújtására van lehetőség.

Pénzbeli ellátásokra nem jogosult kérelmező anyagi nehézségeinek átmeneti enyhítésére,

 • ha a táppénz, csecsemőgondozási díj vagy gyermekgondozási díj kérelmet elutasították és méltányosságból sem engedélyezték, vagy
 • az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségtérítési támogatásra való jogosultsága elutasításra került.

Milyen jövedelem mellett lehet segélyt kérni?

Az Egészségbiztosítási Alap terhére történő segély nyújtása nincs jövedelemhatárhoz kötve, azonban a segélykérelem elbírálása során tekintettel kell lenni az egészségi állapottal összefüggő igazolt költségek és az egy főre jutó nettó jövedelem arányára.

Milyen nyomtatvány, dokumentum kell a kérelemhez?

A kérelemhez szükséges "Kérelem a méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély iránt" elnevezésű nyomtatvány kitöltése.

Az elbírálás során a kérelemben előadott, és rendelkezésére bocsátott adatok figyelembevételével hoz döntést a hatóság.

Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az elbíráláshoz szükséges adatokat, az itt felsorolt dokumentumokat, akkor hiánypótlási eljárás kerül lefolytatásra, ami jelentősen meghosszabbíthatja a kérelme elbírálását. 

A nyomtatványhoz csatolni kell: 

 • orvosi igazolást a szükséges és javasolt gyógyszerekről, gyógyhatású készítményekről ("Orvosi igazolás a biztosított havi gyógyszerköltségéről" elnevezésű nyomtatvány). A gyógyszerköltségről szóló igazolást a háziorvosnak, kezelőorvosnak kell kitölteni és orvosi bélyegzőjével ellátni.
 • a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegséget igazoló kórházi/ orvosi igazolást,
 • a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló, gyógyszertári nyugtát, számlát,
 • gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló számlát,
 • gyógyászati segédeszköz árának támogatására irányuló kérelem esetén a megvásárolt eszköz költségét igazoló eredeti számlát.

Hol nyújthatja be a kérelmet?

A segély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalnál (továbbiakban: kormányhivatal), vagy a kormányablaknál nyújthatja be. A kormányhivatalok elérhetősége a www.kormanyhivatalok.hu oldalon megtalálható.

A méltányosságból adható segély iránti kérelmet papír alapon, személyesen vagy postai, illetve elektronikus úton a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) elérhető "Kérelem méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély iránt (EB_SEGELY_01)" elnevezésű űrlapon nyújthatja be.

Amennyiben kérelmét nem az eljárásra illetékes hatósághoz nyújtja be, akkor a hatóság kérelmét továbbítja a lakóhelye szerint illetékes, az elbírálásra jogosult hatósághoz, melyről Ön tájékoztatást fog kapni.

Milyen gyakorisággal lehet benyújtani segélykérelmet?

A segély megállapításának időpontjától számított egy éven belül csak különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezése esetén részesíthető ismételten segélyben a kérelmező.

Ki bírálja el a kérelmet?

A segélykérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal bírálja el.

Mit vizsgálnak a segély kérelem elbírálása során?

A kérelemben előadott összes körülményt megvizsgálva, az alábbi szempontok mérlegelése alapján dönt a kormányhivatal a segélyben részesítésről és a segély összegéről.

Ennek keretében mérlegelik a kérelmező

 • egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változást, illetve egészségkárosodást,
 • jövedelmi helyzetét, életkörülményeit,
 • egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségét,
 • a méltányosságból megállapítható táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti kérelme elutasításának okát.

Mennyi idő alatt bírálják el a kérelmet?

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz történő megérkezésétől számított 8 nap, feltéve hogy a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlási eljárást kell lefolytatni) legfeljebb 60 nap.

Milyen módon értesül a döntésről?

A kérelmező által megadott címen, posta útján, határozat formájában kap értesítést a segély kérelem ügyében hozott döntésről.

Mit tehet, ha nem ért egyet a döntéssel?

A méltányosságból adható segély nem alanyi jogon jár, azt a kérelemben foglaltak mérlegelésével, méltányosságból lehet megállapítani, azzal, hogy a kérelmező még abban az esetben sem válik feltétlenül jogosulttá a segélyre, ha annak valamennyi feltétele adott. A méltányossági jogkör gyakorlásának éppen az a lényege, hogy egy jogszabály alapján nem járó juttatásra lehetőséget biztosít a kérelmezőnek, amely kérelem ügyfélre kedvezőbb elbírálása azonban nem kényszeríthető ki.

Az egyszeri segély iránti kérelemről szóló döntés ellen keresetet lehet benyújtani, a vitatott döntés közélésétől számított harminc napon belül a döntést meghozó hatósághoz. 

Hogyan kapja meg a megállapított segély összegét?

A megállapított segély összegét a kormányhivatal utalja a kérelmező által a kérelemben megadott címre postai úton, vagy a megadott bankszámlára.