Nyugdíjfolyósítás

A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása

Hogyan indul az ellátás folyósítása?

A nyugdíjak és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság feladata. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátások folyósítását a megállapító szervtől érkező adatok beérkezését követő tizenhárom napon belül kezdi meg.

Az ellátások folyósítása mindig a tárgyhónapban történik. Az ellátásokat havonta, forintban utalják, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytől azt megállapították, a jogosultság megszűnésének (megszüntetésének) napjáig, de - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - legfeljebb a jogosult elhalálozásának napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.

Az ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyugdíjfolyósítási törzsszám, mint azonosító szám alatt folyósítja. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátás folyósításának megindításakor a nyugdíjfolyósítási törzsszám igazolására a jogosult számára igazolást ad ki.

A folyósítás megkezdésével egyidejűleg a folyósító szerv az alábbi iratokat küldi meg az ellátásban részesülő személy számára:

  • a folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolás,
  • a kedvezményes utazásra jogosító „Ellátottak utazási utalványa”, amennyiben erre a jogosultsága fennáll,
  • kimutatás a folyósítás megkezdéséig már esedékessé vált és egy összegben kiutalt ellátásról, az esetleges levonásokról,
  • tájékoztató az ellátásban részesülő személy bejelentési kötelezettségeiről, illetve a legfontosabb tudnivalókról.

Milyen módon történhet Magyarországon élő személy részére az ellátás folyósítása?

A folyósítás módjáról a jogosultnak kell rendelkeznie. Választhatja a készpénzkifizetést vagy a bankszámlára utalást.

Az ellátás készpénzben történő kézbesítése postai úton a Magyar Posta Zrt. közreműködésével, a jogosult által megadott címre történik.

A bankszámlára utalás a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett olyan fizetési számlára (bankszámlára) történhet, amely felett a jogosultnak vagy törvényes képviselőjének rendelkezési joga van.

Ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermek árvaellátásának folyósítása a gyermekvédelmi gyám vagy a gyermek vagyonának kezelésére a gyámhatóság által feljogosított személy által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára történő utalással történhet.

Előzetes letartóztatás, illetve szabadságvesztés ideje alatt a folyósítás történhet:

  • visszavonásig érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazott részére, vagy
  • a jogosult belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára, vagy
  • a büntetés-végrehajtási intézethez.

Ha a jogosult részére korábban postai úton történt az ellátás folyósítása, és nem kéri ellátásának a felsoroltak szerinti folyósítását, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a folyósítást megszünteti, és szabadulását követően intézkedik az előzetes letartóztatás (őrizetbe vétel) és a szabadságvesztés teljes időtartamára járó összeg kiutalásáról.

Külföldön élő, vagy tartózkodó jogosult részére történő folyósítás feltételeiről itt tájékozódhat: „Ellátások folyósítása külföldön élő jogosultak részére”.

Postai kézbesítés esetén mikor kerül kifizetésre a tárgyhónapra járó ellátás?

Az ellátások kifizetése tárgyhónapban történik (pl. a márciusi nyugdíj márciusban kerül kifizetésre). Az ellátások kézbesítésének ütemezését az adott hónapon belül a Magyar Posta Zrt. végzi el. A Posta az ellátásban részesülő személyeket a kézbesítési napokról rendszerint előző év november hónapban ún. Nyugdíjkifizetési naptár formájában tájékoztatja.

Bankszámlára történő utalás esetén mikor kerül jóváírásra az adott havi ellátás?

2024-ben a belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalás esetén az ellátás jóváírása az alábbi napokon történik:

2024. január 12. (péntek)

2024. február 12. (hétfő)

2024. március 12. (kedd)

2024. április 12. (péntek)

2024. május 10. (péntek)

2024. június 12. (szerda)

2024. július 12. (péntek)

2024. augusztus 12. (hétfő)

2024. szeptember 12. (csütörtök)

2024. október 11. (péntek)

2024. november 12. (kedd)

2024. december 03. (kedd)

Évente kiküldésre kerülő igazolások

Minden év januárjában az ellátásra jogosult ügyfelek számára személyre szóló tájékoztatás kerül kiküldésre a tárgyév január hónapban, és az előző évben folyósított ellátás teljes összegéről. Ez a tájékoztatás részletesen tartalmazza az ellátás január havi emeléssel növelt összegét, valamint az esetleges levonásokat.

Azok részére, akiknek adóköteles ellátás kerül folyósításra, tárgyév január 31-ig a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges, külön igazolás is kiküldésre kerül.

A rehabilitációs ellátásban részesülő személyek az előző évben levont nyugdíjjárulék összegéről a tárgyév január 31-ig külön igazolást kapnak.

Hogyan történik az esedékessé vált, de fel nem vett ellátások kifizetése?

Az esedékessé vált és fel nem vett ellátást az esedékességtől számított öt éven belül lehet felvenni. A jogosult ezt a nyugdíjfolyósító szervtől kérheti.

A jogosult elhalálozása esetén kinek fizethető ki az általa fel nem vett ellátás?

Az ellátás az arra jogosult személy halála napját magában foglaló hónap utolsó napjáig folyósítható.

Az elhunytat még életében megillető, de általa fel nem vett ellátást az elhunyttal közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér ebben a sorrendben vehetik fel, az elhalálozástól számított 1 éven belül.

Ha nincs közös háztartásban együtt élő, felsorolás szerinti rokon, akkor az örökös veheti fel a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított 1 éven belül. Az elhunyt élettársa jogerős hagyatéki végzés megküldésével egyidejűleg, örökösi minőségben kérheti a kifizetést.

Bejelentési kötelezettség

A juttatásban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, körülményt köteles bejelenteni, amely a juttatásra való jogosultságát vagy folyósítását érinti, a „Bejelentés, nyilatkozat, hiánypótlás nyugdíjbiztosítási ügyben” vagy „Folyósítási címváltozás, számlaszám változás vagy utalási mód változás bejelentése nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások esetén” nyomtatványon vagy E-ügyintézés keretében.