ASP Projekt - Szakrendszerek

A Keretrendszer az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásait keretbe foglaló adminisztrációs felület, ahonnan az összes szakrendszer és minden más szolgáltatás indítható.

 Keretrendszer felületén jelennek meg:

- a Keretrendszer üzleti szolgáltatásai,

- a szakrendszerek szolgáltatásai, valamint

- a Keretrendszer és szakrendszerek adminisztrációs és üzemeltetési szolgáltatásai.

A Keretrendszer főbb funkciói:

Rendelkezési nyilvántartás (RNY): Központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amely a természetes személy és gazdálkodó szervezet ügyfelek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván. Az ügyfelek rendelkezéseinek megtekintésére egy különálló modul került kialakításra a Keretrendszerben. A rendelkezési nyilvántartás (RNY) külön szolgáltatáshoz kötött, az elérhetőségét az ASP Központ szabályozza.

EFER modul: Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) olyan központi elektronikus fizetési szolgáltatás (a hozzá kapcsolódó elszámolási rendszerrel), mely segítségével az ügyfelek elektronikus ügyintézés során az elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket – az eddigi lehetőségek megtartása mellett, akár elektronikusan – bankkártya, virtuális bankkártya, illetve internetbank használatával is teljesíthetik. Az EFER szolgáltatás elsődleges funkciója, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére könnyen, gyorsan és költségtakarékosan biztosítson olyan e-fizetési megoldásokat, amelyek révén az adott csatlakozó szervezet a saját ügyfelei számára tudja biztosítani a minél nagyobb mértékű elektronikus ügyintézési lehetőségeket. EFER befizetés indítása az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP), valamint az űrlapkitöltő felületéről lehetséges, a tranzakciók részletei megjelennek a feldolgozó szakrendszer felületén. A Keretrendszerben lehetőség van a tenant egészére vonatkozó az EFER fizetési tranzakciók adatainak, valamint igazgatási ügyazonosítók és statisztikák lekérdezésére megfelelő jogosultsággal.

ELLA modul: Az ügyfelek társadalombiztosítási (nyugdíjfolyósítási, gyámhatósági, szociális) ellátásainak megtekintésére egy különálló modul került kialakításra a Keretrendszerben. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátások modul (ELLA) külön szolgáltatáshoz kötött, az elérhetőségét az ASP Központ szabályozza. Az adatok lekérdezéséhez a megfelelő keretrendszeren belüli szerepkör beállítása szükséges.

Az ASP Adó szakrendszer feladata, hogy biztosítsa a települési (helyi) önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá a közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását, kezelését, lehetővé tegye az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését. Az önkormányzati adórendszer ezen elvárásoknak megfelelve biztosítja a helyi adózással kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátásának teljes körű informatikai nyilvántartás-vezetésének támogatását.

A szakrendszer főbb funkciói:

Hatósági tevékenység támogatása: A jogszabályi előírásoknak megfelelő adatfeldolgozást, nyilvántartást biztosít az elévülési időn belül az érintett adónemekre.

Nyilvántartás-vezetés: Vezeti a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, kezelésével és elszámolásával kapcsolatos nyilvántartásokat.

Ügyirat előállítás: Biztosítja a kapcsolódó ügyiratok előállítását – érdemi döntés sablonokkal kiegészítve – egyedi és „tömeges” jelleggel, valamint támogatja az esetlegesen felmerülő postázási és érkeztetési feladatokat is.

Pénzügyi-, számviteli feladatok: Támogatja ezek ellátását a pénzforgalom feldolgozásától, az adózói folyószámla kezelésen át a különböző – pl. a Gazdálkodási rendszer, a Magyar Államkincstár felé történő – adatszolgáltatásig.

Elektronikus ügyintézés: Biztosítja az E-önkormányzat portálról történő egyenleglekérdezést, a bevallási/adatbejelentési információk lekérdezését, az elektronikus ügyiratok (pl. bevallások, bejelentések) fogadását, valamint biztosítja azok feldolgozását.

Külső adatkapcsolatok: Kezeli a külső adatkapcsolatokat, ideértve többek között a Pénzügyminisztérium által meghatározott adatszolgáltatások előállítását, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól érkező adatszolgáltatások és iparűzési adó bevallások feldolgozását, valamint a banki kapcsolatokat (pl. elektronikus számlakivonatok betöltése, hatósági átutalási megbízás állományok előállítása), továbbá az önkormányzati főkönyv felé történő adatszolgáltatásokat. Támogatja az adóhatósági feladatokhoz kapcsolódóan az SZL lakcím lekérdezést, a 4T adatok lekérdezését adóazonosító jel alapján, és fordítva, az EVNY-ből történő adatkérést, illetve a BM gépjármű adatok és a nyugdíjfolyósítási adatok lekérdezését. Az Adó szakrendszer biztosítja a külső Iratkezelő rendszert használó interfészes önkormányzatok esetében is az Adó-Irat integrációt a KKSZB-n keresztül.

• Támogatja a képviselő-testület döntése alapján bevezetendő helyi adórendelet megalkotását, illetve segítséget nyújt az önkormányzatok gazdálkodásának megalapozásához, a bevételi javaslatok kidolgozásához összesítők és tételes adatexportok biztosításával.

A szakrendszer belső integrációs kapcsolatai:

• A bejövő irat érkeztetése és iktatása az Irat szakrendszerben valósul meg. Lehetőség van az Adó rendszerből lekérdezni az Irat rendszerbe iktatott alszámokat. Az Adó rendszerből lehetőség van egyedi és tömeges iktatószámkérésre. Az Adó rendszerből meghívható az Irat rendszer kiadmányozás és expediálás funkciója. Az Irat rendszerben rögzített ragszámok az Adó rendszerbe átemelhetők, ez alapján az Irat rendszerben feldolgozott átvételi adatok is lekérdezhetők. Lehetőség van az iratok egyedi és csoportos véglegesítésére. Az Adó rendszerben rögzített adózók, képviselők és egyéb partnerek az Irat rendszer partner törzsével szinkronizálásra kerülnek.

• A Hagyatéki leltár szakrendszer által kezdeményezett fejlesztés eredményeképp lehetőség van az Adó szakrendszerben az Irat szakrendszerbe beérkezett adó- és értékbizonyítvány kérés állomány betöltésére, és válasz állomány készítésére XML formátumban.

• A Gazdálkodási szakrendszerbe átemelhetőek a helyi adó bankszámla kivonatok alapján rögzített teljesítés adatok. Az ASP Adó programban rögzített közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek időszaki leltára az Összesítők/Zárási összesítő menüpontban elérhető Gazdálkodási rendszer összesítő, mely a Gazdálkodási szakrendszerből átemelhető.

• Az egyenleglekérdezést, az adóbevallási információk lekérdezését, továbbá azt, hogy az adózók az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségüket elektronikus úton teljesítsék az Adó-OHP integráció támogatja. Az űrlapok elektronikus benyújtása az Elektronikus ügyintézési portálon keresztül tehető meg, az elektronikus bevallások feldolgozását az Adó-Irat integráción keresztül támogatja a program.

A Gazdálkodási szakrendszer feladata a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, a társulások, a térségi fejlesztési tanácsok és irányításuk alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási tevékenységének támogatása. A szakrendszer támogatja az egységes pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapfeladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát.

A szakrendszer biztosítja a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részeinek megbízható és valós összképet mutató elkészítését.

A szakrendszer támogatja a vagyon és annak összetételének, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését. Egyszeres adatbevitel útján biztosítja, hogy a gazdasági esemény hatása egyszerre jelenjen meg mind a könyvviteli számlákon, a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokon, költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon és pénzügyi számvitel során vezetett könyvviteli számlákon.

A Gazdálkodási szakrendszer 4 modulból áll:

Az ETRIUSZ modul az adatszolgáltatások hatékony és szakszerű elkészítését támogatja, leegyszerűsíti és meggyorsítja az adatszolgáltatások teljesítését.

A VIR modul feladata a felmerülő vezetői információs igények kielégítése, s ezzel a megalapozott és gyors döntések meghozatalának elősegítése.

A KASZPER modul feladata a főkönyvi könyvelés és a pénzügyi tevékenységek támogatása. Itt valósul meg a követelések, kötelezettségvállalások nyilvántartása, az általános forgalmi adóbevallás analitika elkészítése, a házipénztár kezelése, a bankforgalmi adatok átadása és automatikus feldolgozása, pénzügyi és költségvetési számvitel párhuzamos vezetése.

A KATI modul az eszközgazdálkodás, leltározás, adatszolgáltatás támogatását szolgálja.

A szakrendszer az alábbi integrációs kapcsolatokkal rendelkezik:

Iratkezelő szakrendszer: A Gazdálkodási szakrendszer jelenleg két ügyintézési folyamat során áll kapcsolatban az Iratkezelő szakrendszerrel:

◦ Bejövő számla érkeztetése az Iratkezelő szakrendszerben, majd annak átemelése a Gazdálkodási szakrendszerbe, illetve bejövő számla érkeztetése a Gazdálkodási szakrendszerben. Az érkeztetési adatok automatikus átadása az Iratkezelő szakrendszer felé.

◦ Fizetési felszólítás (egyenlegközlő) készítése a Gazdálkodási szakrendszerben, majd annak kiküldése az Irat szakrendszeren keresztül.

Adó szakrendszer: A helyi adó bankszámla kivonatok alapján rögzített teljesítés adatok az Adó szakrendszerből történő átemelését, majd feldolgozását teszi lehetővé.

Ingatlanvagyon-kataszter: A Gazdálkodási szakrendszer a befektetett eszközök bruttó értékét adja át időszakosan a kataszteri adatokat feldolgozó rendszer részére.

NAV Online Számla rendszer: Kimenő számlák automatikus feladása, valamint a beérkező számlaadatok fogadása biztosított a KASZPER modulban.

KGR K11 Adatszolgáltató modul: Az ETRIUSZ modulban elkészített beszámolók, időszaki jelentések és a főkönyvi adatok alátámasztását célzó főkönyvi kivonat átadása történik zárt rendszerben.

KIRA, ÖNFRNET Rendszer: A Központosított Illetményszámfejtési Rendszerből (KIRA) és az Önkormányzati Nettó Finanszírozási Rendszerből (ÖNFRNET) átvett – a személyi juttatásokhoz kapcsolódó – adatok automatikus feldolgozása valósul meg a KASZPER modulban.

 

Az Önkormányzati ASP rendszereinek, szakrendszereinek éles üzemi használatát, a felmerülő problémák kezelését a Kincstár központi telefonos ügyfélszolgálattal, e-mail küldési lehetőséggel, valamint az önkormányzati felhasználók és a megoldásban résztvevők számára is elérhető hibabejelentő felülettel támogatja.

Az ASP Hiba- és igénybejelentő alkalmazás a Keretrendszerből elérhető alkalmazás, amely segítségével az ügyfelek által használt szakrendszerekkel, az infrastruktúra működésével, a támogató rendszerekkel és a szakrendszerek további komponenseivel kapcsolatos bejelentések – meghatározott szerepkör és jogosultság szerint – rögzíthetők és nyomon követhetők egészen azok lezárásáig.

A Kincstár ASP Ügyfélszolgálatának elérhetőségei az alábbiak:

A telefonos ügyfélszolgálat (Call Center) telefonszáma:        1811

A központi e-mail címe:                                                          asp.hd@allamkincstar.gov.hu

Az ingatlanvagyon-kataszter az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanokat tartja nyilván a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet előírásai szerint, valamint támogatja az egyéb jogszabályok által előírt adatszolgáltatások teljesítését.


A szakrendszer főbb funkciói:

 • Kataszter-kezelés: A szakrendszer lehetőséget biztosít a kataszter (ezen belül betétlapok) létrehozására, módosítására, törlésére, telkek összevonására, illetve telekmegosztásra a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. A kataszterek adatai megtekinthetők és exportálhatók a rendszerből.

 • Bruttó érték és becsült érték nyilvántartás: A bruttó érték nyilvántartás „Q” jelű lapon, becsült érték nyilvántartás „W” jelű lapon történik. Csak forgalomképes ingatlanoknál lehet „W” jelű lapot rögzíteni, a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanok esetében a becsült érték közvetlenül módosítható a betétlapokon.

 • Táblázatos és fix riportok: A funkció segítségével a szakrendszerben lévő kataszterek adatai egyéni, önkormányzat által beállítható vagy előre beállított paraméterek szerint táblázatos formában exportálhatók (pl.: kataszteri napló, ingatlanjelleg összesítő, módosítási napló).

 • OSAP 1616 statisztika hibalistái: A szakrendszer előállítja az adatszolgáltatást érintő potenciális hibákat, a Kincstár vizsgálata szerinti hibalistát, illetve vizsgálja a 10 % feletti eltéréseket.

 • Kataszterek egyéb hibalistái, figyelmeztető üzenetei: Lehetőség van lekérdezni a lapon belüli összefüggések és lapok közötti összefüggések figyelmeztető üzeneteit, amely alapján szükség esetén javíthatók az egyes kataszterek.

 • Statisztika: A szakrendszer előállítja az OSAP 1616 – „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról” és az OSAP 1390 statisztika – „A helyi közutak adatai” adatszolgáltatásokat. Az előállított statisztikák megtekinthetők, illetve XML és RTF formátumban exportálhatók. Az előállított XML benyújtható a Kincstár területi igazgatóságához.

 • Migráció: A szakrendszer meghatározott struktúra alapján alkalmas az előző rendszerből történő adatbeemelésre, illetve az ASP rendszerből történő adatkicsatolásra is.

 • Egyeztetés az eszköznyilvántartással: A funkció biztosítja az Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer és a Gazdálkodási szakrendszer (KATI modul) közötti integrációs kapcsolatot, mely alapján a Gazdálkodási rendszerből átvehetők az adott időszakra történő bruttó érték változások. Ez biztosítja, hogy a mérlegadatok és az Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerben található bruttó érték adatok megegyezzenek.

Az Ipar- és kereskedelmi szakrendszer az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek ügyintézését teljes körűen támogatja és lehetővé teszi az adatok nyilvántartását, az ügyek elektronikus úton történő intézését.

A szakrendszer támogatja továbbá a jogszabályokban meghatározott – KSH és egyéb rendszeres vagy eseti – adatszolgáltatások, közzétételi feladatok elektronikus úton történő teljesítését.

Az Ipar- és kereskedelmi szakrendszer támogatja:

• A nem üzletköteles termékek forgalmazása esetén a kereskedelmi tevékenység bejelentését és nyilvántartásba vételét, üzletköteles termékek forgalmazásának engedélyezését, illetve adatváltozását, az üzemeltető váltását és az üzleti tevékenység megszüntetésének bejelentését.

• Az új telep nyitásának bejelentését, engedélyköteles ipari tevékenység folytatása esetén a működési engedélyezési eljárás lefolytatását, illetve adatváltozását, az üzemeltető váltását és az ipari tevékenység megszüntetésének bejelentését.

• Az egyéb szálláshely bejelentését és a szálláshely vendégforgalmi adatainak rögzítését, nyilvántartásba vételét, engedélyköteles szálláshelyek (szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely) esetén a működési engedélyezési eljárás lefolytatását, illetve adatváltozását, valamint a szolgáltatóváltás és a szálláshely-szolgáltatás befejezésének bejelentését.

• A rendezvénytartás iránti kérelem benyújtását követően a becsatolt iratok, a helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a szakhatósági hozzájárulások alapján a rendezvénytartás engedélyezését és nyilvántartásba vételét.

• Az üzemeltető kérelmének benyújtását követően a becsatolt iratok, a helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a szakhatósági hozzájárulások alapján vásár, piac és bevásárlóközpont engedélyezését és nyilvántartásba vételét.

• A nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító szolgáltatók szálláshely-fenntartásának nyilvántartásba vételét.

Az ipar-kereskedelmi engedélyezéssel kapcsolatos információk fontosak a helyi lakosság számára. Az üzletek által forgalmazott termékek és a nyitva tartás, a telepek engedélyezett tevékenysége, a szálláshelyek és a rendezvények befogadóképessége mind olyan adatok, amire méltán lehet kíváncsi bármely állampolgár.

Az ASP szakrendszerei közül a Települési portál opcionálisan választható szolgáltatás, amely a „hagyományos” települési hír- és információs honlapok tartalmán és szolgáltatásain kívül közvetlen hozzáférést biztosít a lakosság és a vállalkozások számára az elektronikus ügyintézői felület (E-önkormányzat portál) szolgáltatásaihoz. A Települési portál olyan felületet nyújt az önkormányzatok számára, amelynek segítségével bemutathatják településüket, működési folyamataikat, elérhetővé tehetik dokumentumaikat, hírt adhatnak eseményeikről. Összegyűjtve jeleníthetnek meg híreket, információkat a településről, az önkormányzatról, a hivatalról, az intézményekről.

A portál telepítését követően az önkormányzatnak műszaki üzemeltetési feladata nincs. A tartalom feltöltési és karbantartási feladatok ellátásáért az önkormányzat által kijelölt munkatárs felelős, az önkormányzatoknak kizárólag a honlap szerkesztésével kell foglalkoznia.

Különösen ajánlott azoknak az önkormányzatoknak:

 • amelyek a kor elvárásainak megfelelő, korszerű honlapot kívánnak fenntartani,
 • amelyek nem akarnak havonta jelentős összegeket költeni az üzemeltetésre (pl. külső szolgáltatói függés),
 • amelyeknek fontos a biztonság,
 • amelyeknek fontos, hogy az esetleges behatolási kísérletek elkövetői hasonló elbírálásban részesüljenek, mint a magyarorszag.hu oldal esetén történő behatolási kísérletek esetén,
 • amelyek már egy alapszintű szövegszerkesztői ismerettel is komplett weboldalakat képesek fenntartani.

A Települési portál főbb funkciói:

 • Tartalomkezelés: A Települési portál egy nyílt forráskódú szoftverre, a Drupal portálmotor és tartalomkezelő eszközre épül. A Drupal egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát rendszer, amely a település híreinek, információinak, dokumentumainak feltöltéséhez, karbantartásához alapszintű informatikai ismeretekkel is használható. A Drupal tartalomkezelő alkalmazása lehetőséget biztosít a megfelelő jogokkal rendelkező önkormányzati felhasználók számára, hogy a portálon szabványos szerkesztőfunkciók segítségével szöveges, táblázatokkal, illetve képekkel, videókkal illusztrált információkat helyezzenek el, és azok jóváhagyást követően Interneten keresztül elérhetők legyenek.
 • Portál arculat: A Települési portál, mint szerkezetkész honlap kerül telepítésre az önkormányzat számára.
 • Testre szabhatóság: A Települési portál a csatlakozó önkormányzatok számára több ponton is lehetőséget ad a portálséma testre szabására. A szerkezeten nem változtatva az önkormányzati tartalomfelelős egyéni beállításokat alkalmazhat:

     ◦   menürendszer: A fejlesztés által kialakított menürendszerből csak azon elemek jelennek meg, amelyekhez az önkormányzati tartalomfelelős valamilyen tartalmat már feltöltött.

     ◦   képvilág: A nyitóoldal fejlécében az egyéni arculat kialakításához lehetőség van a települési sajátosságok, helyi jelképek, fényképek, stb. használatára.

 • Tárhely: 5 GB tárhely áll rendelkezésre települési portálonként.

Automatikus közzététel:

 • A Települési portálon automatikusan, külön publikáció nélkül frissülnek az önkormányzat által kötelezően közzéteendő ipari- és kereskedelmi nyilvántartások adatai.
 • A Nemzeti Jogszabálytár kapcsolat kialakításával az önkormányzat által az njt.hu honlapon közzétett önkormányzati rendeletek közvetlenül elérhetőek a Települési portálon.
1 2