A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatkezelője:

Magyar Államkincstár Központ
Székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Postacíme: 1909 Budapest
Telefonszámai: 06-1-327-3600
Elektronikus elérhetőség: ITT
Az adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Dobai Bálint
Postacíme: 1909 Budapest
E-mail címe: adatvedelem@allamkincstar.gov.hu

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 55.§ (2) bekezdésének a) pontja rendelkezik arról, hogy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a központi nyugdíjbiztosítási szerv, ennek a feladatnak az ellátására a Magyar Államkincstár Központ került kijelölésre.

A nyugdíjbiztosítási adatokat kezelő és feldolgozó szervek:

A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a központi nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó Magyar Államkincstár, amelynek vezetője köteles a polgárok személyes adatainak védelméért való felelősségére tekintettel olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani, amely megfelelően biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését. [A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96. § (7) bekezdés]

Tekintettel arra, hogy a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartásról van szó, a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

A nyugdíjbiztosítási adatokat felhasználó igazgatási szervek:

 • a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok (a Pest Vármegyei Kormányhivatal kivételével),
 • a Magyar Államkincstár Központ,
 • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

Milyen célból kezelhetnek személyes adatokat a nyugdíjbiztosítási szervek?

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a feladatellátásukhoz szükséges – a Tny. 96. § (2) bekezdése által meghatározott – személyes adatokat a TAJ szám felhasználásával tartják nyilván a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 6. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján.

Feladatellátásuk körébe tartozik elsődlegesen a társadalombiztosítási jogszerzésre vonatkozó adatok, a nyugdíjbiztosítási bevallások és befizetések nyilvántartása, az igényelt ellátások megállapítása, folyósítása és ellenőrzése, amelyhez szükséges a biztosítottak, az ellátást igénylő személyek és képviselőik személyes adatainak a kezelése. Az adatok nyilvántartása az ellátás igénylőjének beazonosíthatóságához, az igénylő és a nyugdíjbiztosítási szerv közötti kapcsolattartáshoz, a hatósági eljárások lefolytatásához, az igényelt ellátásra való jogosultság elbírálásához, megállapításához, folyósításához, az adott ellátáshoz kapcsolódó jogszabályi előírás esetén a jogosultság fennállásának folyamatos vizsgálatához, ellenőrzéséhez szükségesek.

A nyugdíjbiztosítási szervek milyen jogalappal kezelnek személyes adatokat?

A nyugdíjbiztosítási szervek feladatellátásához kapcsolódó adatkezelése nem hozzájáruláson alapul, hanem a nyugdíjbiztosítási szervekre vonatkozó, az alábbiakban részletezett jogi kötelezettségek teljesítéshez szükséges és kötelező.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a nyugdíjbiztosítási szervek jogosultak az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak, valamint a Tny-ben meghatározott személyes adatoknak, továbbá a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak a megismerésére és kezelésére.

A fentieken túl a nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartás vezetése a nyugdíjbiztosítási szervek törvényi kötelezettsége, melyhez kapcsolódóan az adatkezelés jogalapját a Tny. határozza meg.

Milyen személyes adatokat tarthatnak nyilván a nyugdíjbiztosítási szervek?

A nyilvántartható személyes adatok körét a Tny. 96.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

 1. természetes személyazonosító adatok (a természetes személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve),
 2. családi állapot, állampolgárság,
 3. lakóhely (tartózkodási hely),
 4. foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
 5. a rokkantság fokára, az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékére, a szakmai munkaképességre, a rehabilitálhatóságra, továbbá az egészségi állapotra vonatkozó adatok, amennyiben jogszabály szerint a nyugellátás, egyéb ellátás megállapítása az egészségi állapot figyelembevételével történik,
 6. a keresetre, jövedelemre, valamint a levont és befizetett járulékokra vonatkozó adatok,
 7. a hozzátartozókra vonatkozó adatok, amennyiben jogszabály szerint a nyugellátás, egyéb ellátás megállapítása a hozzátartozói minőség figyelembevételével történik,
 8. a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatok,
 9. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől átvett adatok, továbbá - ha azt az államháztartás részére utalták át - a visszalépő tagi kifizetések összege,
 10. a magánnyugdíjpénztár felszámolással, végelszámolással történő megszűnése esetén a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagokra vonatkozóan a felszámolótól, végelszámolóktól átvett adatok,
 11. a Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatáshoz kapcsolódó egyedi azonosító,
 12. a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító (vagyis a hivatalos elektronikus postafiók azonosító).

A Magyar Államkincstár az állami adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási és jogszabályon alapuló egyéb kötelezettségének teljesítése, valamint az összerendelési nyilvántartás szerinti kapcsolati kód megszűnését követően az adóhatóság megkeresése érdekében kezelheti a jogosult adóazonosító jelét.

A jogszerzésre vonatkozó adatok a foglalkoztatók vagy a bejelentésre kötelezett szervek, személyek bejelentési kötelezettségének teljesítésével, valamint az adóhatóság adatközlésével kerülnek a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba.

Amennyiben kérelemre vagy jogszabály előírása alapján a nyugdíjbiztosítási szerv hatósági eljárást indít, ennek lefolytatásához jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatoknak, továbbá a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak a megismerésére és kezelésére is.

A jogosultság elbírálásához az adatokat az ügyfélnek az igénybejelentő lapon kell közölnie, vagy azokat a bizonyítási eljárás során a nyugdíjbiztosítási szerv szerzi be. Az igénybejelentő lapon olyan személyes adatok megadására irányuló kérdés is szerepelhet, amelyeket nem kötelező megadnia, például a telefonszám vagy az elektronikus levélcím (e-mail cím), amelyek az Önnel való kapcsolattartást könnyítik meg, gyorsabbá tehetik az eljárást.

Mely szervekhez kerülhetnek továbbításra a személyes adatok?

Az adatok továbbítására vonatkozó szabályokat a Tny. 96.§ (3)-(6) bekezdései tartalmazzák részletesen.

A nyilvántartott adatokból a nyugdíjbiztosítási szerv az alábbi adatigényléseket teljesítheti:

 • az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzési feladatai érdekében
   • - a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre vonatkozó adatokat igényelheti,
 • az állami adó- és vámhatóság és az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése valamint támogatás megállapítás és ellenőrzés érdekében
   • a családi állapotra, állampolgárságra,
   • a lakóhelyre (tartózkodási hely),
   • a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre,
   • a rokkantság fokára,
   • a keresetre, jövedelemre, valamint a levont és befizetett járulékokra vonatkozó adatokat igényelheti,
 • az egészségügyi ellátást nyújtó szervek (személyek) az egészségügyi szolgáltatói feladatai ellátása érdekében igényelheti az alábbi adatokat:
   • a családi állapotra, állampolgárság,
   • a lakóhely (tartózkodási hely),
   • a foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
   • a rokkantság foka, az egészségkárosodás, egészségi állapot mértéke, a szakmai munkaképesség,
 • a menekültügyi hatóság az ellátások és támogatások megállapítása, folyósítása és a jogosultság ellenőrzése, valamint a menekültügyi eljárás során az ügyfél által előadottak, illetve a jogszabályban foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése céljából
   • a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre,
   • a keresetre, jövedelemre, valamint a levont és befizetett járulékokra vonatkozó adatokat igényelheti,
 • a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi pénzügyi szerve érdekvédelem, és statisztikai célú adatfeldolgozás érdekében
   • a lakóhelyre (tartózkodási hely),
   • a hozzátartozókra vonatkozó adatok tekintetében, amennyiben jogszabály szerint a nyugellátás, egyéb ellátás megállapítása a hozzátartozói minőség figyelembevételével történik,
   • a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatokat igényelheti,
 • a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
   • a családi állapotra, állampolgárságra,
   • a lakóhelyre (tartózkodási hely),
   • a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre,
   • a keresetre, jövedelemre, valamint a levont és befizetett járulékokra vonatkozó adatokat igényelheti,
 • az egészségügyi államigazgatási szerv egészségfejlesztési tevékenységük ellátása céljából
   • a családi állapotra, állampolgárságra,
   • a lakóhelyre (tartózkodási hely),
   • a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre,
   • a rokkantság fokára, az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékére, a szakmai munkaképességre vonatkozó adatokat igényelheti,
 • az oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a pályakövetési rendszer működtetése céljából
   • a foglalkozásra, munkahelyre, munkakörre, tevékenységre vonatkozó adatokat igényelheti,
 • a személyszállítási közszolgáltatásokban közreműködő elektronikus jegyrendszer működtetésére kijelölt szervezet a nyugdíjfolyósító szerv által kibocsátott utazási utalványban részesülő személyekre vonatkozó utazási kedvezmények ellenőrzése céljából
   • a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozó adatot igényelheti,
 • művészjáradékkal kapcsolatos ügyekben eljáró szerv a művészjáradék folyósítása és a jogosultság ellenőrzése érdekében
   • a lakóhelyre (tartózkodási hely),
   • a megállapított, illetve folyósított ellátásra vonatkozóan jogosult adatok igénylésére.