A közfeladatok ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével, vagy az azok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg.

A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy, mely a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre, illetve a nyilvántartásból való törléssel, a törlés napjával szűnik meg (kivéve, ha az alapító okirat későbbi időpontot, törvény vagy kormányrendelet más időpontot állapít meg a létrejövetel, illetve a megszüntetés napjaként; ez esetben a költségvetési szerv ezen időponttal jön létre vagy szűnik meg). Költségvetési szerv alapítására központi költségvetési szerv esetén az Országgyűlés, a Kormány vagy a miniszter, helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat (a közös önkormányzati hivatal esetén a Mötv.-ben foglaltak szerint az érintett helyi önkormányzatok), a helyi önkormányzatok társulása, a térségi fejlesztési tanács, az átalakult nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén a nemzetiségi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzatok társulása, köztestületi költségvetési szerv esetén a köztestület jogosult.

A törzskönyvi nyilvántartásba a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek, a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a társulások, a térségi fejlesztési tanácsok , valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek (a továbbiakban együtt: törzskönyvi jogi személy) is bejegyzésre kerülnek. Az alapításról jogszabályban, határozatban, alapító okiratban, illetve társulás esetében társulási megállapodásban, a megszüntetésről jogszabályban, határozatban, megszüntető okiratban, valamint társulás esetében a társulás megszüntetéséről szóló megállapodásban kell intézkedni.

A költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartása közhiteles. A nyilvántartás vezetése elektronikusan történik. A kötelezően bejegyzésre kerülő nyilvános adatokat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek bejelentése a törzskönyvi jogi személy kötelezettsége (kivéve a költségvetési szervek és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek esetében, amelyeknél alapításkor, a létesítő okiratot érintő adatváltozásnál, illetve a szervezet megszüntetésénél a bejelentési kötelezettség az alapítói jogokat gyakorló szervet terheli). Alapításkor alapító okiratot, a létesítő okiratot érintő változás bejelentésekor pedig a módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is csatolni kell.

A törzskönyvi nyilvántartás alanyainak főbb adatai a Kincstár honlapján többféle szempont szerint lekérdezhetőek.

A Kincstár központjában a Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály (a továbbiakban: Kincstár Központ) látja el a bejegyzéssel, a törléssel, az adatok módosításával és az adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos feladatokat a központi költségvetési szerv, az országos nemzetiségi önkormányzat, az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek, a köztestületi költségvetési szerv és az Országgyűlés, a Kormány vagy a fejezetet irányító szerv felügyelete alá tartozó olyan jogi személy esetén, amelynek törzskönyvi nyilvántartásba vételét törvény előírja. A Kincstár Központ elérhetősége: E-mail: torzskonyv@allamkincstar.gov.hu Telefon: 06-1/452-8887, 06-1/327-5370, postai cím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

A Kincstár vármegyei igazgatóságainál végzik a törzskönyvi nyilvántartással összefüggő feladatokat a vármegyéjükben székhellyel rendelkező helyi és nemzetiségi önkormányzatok, társulások és térségi fejlesztési tanácsok, valamint ezen szervek irányítása alatt álló költségvetési szervek, továbbá azon költségvetési szervnek nem minősülő jogi személyek esetén, amelyeknek törzskönyvi nyilvántartásba vételét törvény írja elő.

Elérhetőségek:

A Magyar Államkincstár lakcím/székhely szerint illetékes vármegyei igazgatóságok államháztartási irodáinak elérhetőségeiről a Kapcsolat/Ügyfélszolgálatok menüpontban tájékozódhatnak.

A Kincstár által elektronikusan vezetett törzskönyvi nyilvántartás – fennálló és törölt – nyilvános adatait bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet. Ugyancsak hiteles másolat igényelhető az alapító okiratról, a módosító okiratról, az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatáról és a megszüntető okiratról.

A törzskönyvi nyilvántartás alanyairól „Törzskönyvi igazolás” és „Törzskönyvi kivonat” a Kincstár valamennyi törzskönyvezéssel foglalkozó szervezeti egységénél kérhető. A kérelmek kitöltése az ÁNYK keretprogramban történik a Kincstár honlapján közzétett űrlapok alkalmazásával. Az igazolás vagy a kivonat kizárólag a B500 Törzskönyvi igazolás, B501 Törzskönyvi kivonat kérelem formanyomtatványon kérelmezhető. A hibátlanul kitöltött űrlapok az ÁNYK keretprogramon keresztül cég/hivatali kapus, illetve magánszemély kérelmező esetében ügyfélkapus azonosítással nyújthatóak be a Kincstár részére. Az űrlapon kötelező feltüntetni a felhasználás célját. Ezen dokumentumok igény szerint postai úton illetve a vármegyeszékhelyen személyesen is átvehetőek. Ebben az esetben az űrlapon a telefonszám megadása is szükséges, amelyen az igénylő az irat elkészültéről értesíthető.

A törzskönyvi nyilvántartásból csoportos adatállomány átadása egyedi kérelemre történik.