Saját jogú ellátások

Táncművészeti életjáradék

Ki jogosult táncművészeti életjáradékra?

Táncművészeti életjáradékra az a táncművész lehet jogosult, aki

 • a Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál, a Magyar Állami Népi Együttesnél, a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél, a Duna Művészegyüttesnél, a Budapesti Operettszínháznál vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább 25 éven át – ide nem értve a képzés idejét – magántáncos, táncos szólista vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott, és
 • legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett, és
 • az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, és
 • rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Főfoglalkozásszerű magántáncos, táncos szólista vagy tánckari tag tevékenység a táncművészeti életjáradék megállapításához akkor vehető figyelembe, ha a táncművész ezen tevékenysége mellett más tevékenységet nem folytat.

Nem kizáró ok az egyidejűleg folytatott tudományos, ismeretterjesztő, oktatói vagy szerzői jogi védelem alá eső tevékenység, és a táncművészet területén végzett rendezői, koreográfusi, balettmesteri, művészeti vezetői és koreográfusasszisztensi tevékenység.

A táncművészeti életjáradék megállapítását kizáró rendszeres pénzellátásának minősül: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, a korhatár előtti ellátás, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a baleseti táppénz, az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, a gyermeknevelési támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások.

Hogyan kell igényelni a táncművészeti életjáradékot?

A táncművészeti életjáradékot a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivataltól, az „Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, rögzített nyugdíj, korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék iránti igény” nyomtatványon kell igényelni.

Az életjáradék iránti igényt személyesen, postán és elektronikusan is be lehet nyújtani.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a címzett kormányhivatal nevét és a 1916 Budapest egységes postacímet kell ráírni.

Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon nyújthatják be az életjáradék megállapítása iránti igényüket.

A kormányhivatalok elérhetőségei a https://kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.

Mit kell mellékelni az igényhez?

A kérelemhez csatolni kell valamennyi foglalkoztató igazolását a nála főfoglalkozású magántáncosként, vagy tánckari tagként eltöltött időről.

Az igényhez mellékelhetőek olyan időszakra vonatkozó dokumentumok is, amelyek korábban még el nem ismert szolgálati időre vonatkoznak. Ilyen igazolás lehet többek között:

 • munkakönyv, foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, bedolgozói kiskönyv, mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv,
 • 1998. előtti időszakra vonatkozó főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés.

Az igénybejelentő nyomtatványhoz az alábbi pótlapok kitöltése is szükséges lehet:

 • foglalkoztatásra vonatkozó adatok megadásához használatos pótlap itt tölthető le;
 • önálló tevékenységre vonatkozó adatok megadásához használatos pótlap itt tölthető le.

Mennyi idő alatt állapítják meg a táncművészeti életjáradékot?

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A megállapított ellátást a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Mikortól állapítható meg a táncművészeti életjáradék?

A táncművészeti életjáradékot legkorábban a jogosultsági feltételek bekövetkezésének a napjától, azaz attól a naptól, amikor a 25 év táncosként szerzett szolgálati idő teljesül. Az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető, ez azt jelenti, hogy az ellátás az igény benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától megállapítható, ha azon a napon a jogosultsági feltételek fennállnak.

Hogyan számítják ki a táncművészeti életjáradék összegét?

A táncművészeti életjáradék összegét az öregségi nyugdíj összegének kiszámítására vonatkozó szabályok alapján kell meghatározni. Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ.

A táncművészeti életjáradék alapját képező átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől az életjáradék megállapításának kezdő napjáig elért nettó kereset, jövedelem alapján kerül meghatározásra.

A táncművészeti életjáradék mértékének a megállapításához az arányos szolgálati idő számítást is alkalmazni kell. Csak a járulékfizetésnek megfelelő arányos időszak vehető figyelembe, ha a minimálbérnél alacsonyabb összeg után történt a járulékfizetés az alábbi esetekben:

 • részmunkaidős foglalkoztatás,
 • főállású kisadózói jogviszony,
 • kisadózó vállalkozói jogviszony,
 • őstermelői jogviszony.

 Az életjáradék összegét a szolgálati idő és a havi átlagkereset arányában az alábbiak szerint kell kiszámolni.

Szolgálati idő

A havi átlagkereset százaléka

15 év

43%

16-25 év

további 2 % szolgálati évenként

26- 36 év

további 1% szolgálati évenként

37 – 40 év

további 1,5% szolgálati évenként

41 – 49 év

további 2 % szolgálati évenként

50 év, vagy ennél több

100%

Befolyásolja-e a magán-nyugdíjpénztári tagság a korhatár előtti ellátás összegét?

Mivel a korhatár előtti ellátás, illetve a táncművészeti életjáradék megállapítása során az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a magán-nyugdíjpénztári tagság az alábbi esetekben a korhatár előtti ellátás összegét is befolyásolja.

A táncművészeti életjáradék összege csökkentett összegben kerül megállapításra, ha az igénylő 2010. október 1-je előtti időszakra magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetett, és

- a táncművészeti életjáradék megállapításakor a magán-nyugdíjpénztári tagsága fennáll, vagy

- a magán-nyugdíjpénztári tagsága úgy szűnt meg, hogy az egyéni számláján lévő összeget nem utalta át az államháztartás részére.

A teljes összegű táncművészeti életjáradék érdekében vissza lehet lépni az állami nyugdíjrendszerbe az ellátás igénylésekor, vagy azt követően is. Ebben az esetben a magánnyugdíjpénztári megtakarítás átutalását követően a táncművészeti életjáradék összege a megállapítás kezdő napjára visszamenőlegesen csökkentés nélkül kerül megállapításra.

Mit kell tenni, ha nem ért egyet a határozattal?

Fellebbezésre nincs lehetőség. Ha a határozat jogszabálysértő, akkor ellene 30 napon belül kereset benyújtásával lehet kérni, hogy vizsgálja felül a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A kereset elektronikus azonosítást követően elektronikusan is előterjeszthető a https://epapir.gov.hu felületen. A belépést követően a „Jogorvoslat” témacsoportban a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása.” ügytípust kell kiválasztani.

Megszűnhet-e a táncművészeti életjáradék?

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a táncművészeti életjáradékban részesülő a kérheti az életjáradék megszüntetését. Az életjáradék megszüntetésére irányuló kérelmet írásban a lakóhely szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kell benyújtani. Ebben az esetben azonban újabb korhatár előtti ellátás megállapítására nem kerülhet sor.

A táncművészeti életjáradék megszűnik, ha a táncművészeti életjáradékban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, ettől a naptól kezdődően ugyanis változatlan összegben, hivatalból öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

Az ellátás abban az esetben is megszűnik, ha a táncművészeti életjáradék részesülő részére nők kedvezményes öregségi nyugdíja kerül megállapításra.

Lehetőségek az öregségi nyugdíj korhatár elérésekor

Azok a táncművészeti életjáradékban részesülő személyek, akik az ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 napra szolgálati időt szereztek, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően kérhetik az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását.

Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapításához szükséges 365 nap szolgálati időt a táncművészeti életjáradék folyósításának kezdő időpontja, de legkorábban 2012. január 1-je és az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időtartamban kell megszerezni.

Az öregségi nyugdíj ismételt kiszámítása iránti kérelmet a nyugdíjkorhatár betöltése napjától lehet benyújtani. Az igény – időkorlát nélkül – visszamenőlegesen is előterjeszthető függetlenül attól, hogy a táncművészeti életjáradék a korbetöltést követően öregségi nyugdíjként kerül folyósításra.

Mivel a táncművészeti életjáradékban részesülő a nyugdíjkorhatár betöltésétől kezdődően öregségi nyugdíjasnak minősül, az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása során az öregségi nyugdíjjogosultsági feltételek fennállását nem kell vizsgálni.