Betegség

Utazási költségtérítési támogatás

Ki jogosult az utazási költségtérítési támogatásra?

1. Utazási költségtérítési támogatás

Az egészségbiztosítás a biztosítottak (ide értve azt az anyát is, aki koraszülött intézményben elhelyezett gyermekének anyatejjel történő ellátása miatt az intézménybe utazik), és a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak, valamint e személyek kísérői számára az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán felmerült költségeihez támogatást nyújt.

Utazási költségtérítési támogatás az alábbi esetekben vehető igénybe:

 1. járóbeteg-szakellátás esetén;
 2. fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén;
 3. gyógyászati segédeszköz próbája, illetve kiszolgáltatása esetén;
 4. szűrővizsgálat igénybevétele esetén;
 5. gyógyászati ellátás esetén;
 6. rehabilitációs szolgáltatás igénybevétele esetén;
 7. orvosszakértői vizsgálatra történő berendelés esetén.
 8. a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel történő kezelésben részesülő biztosítottnak a gyógyszer átvétele céljából az ellátó centrumokban történő megjelenése esetén.

 

Utazási költségtérítési támogatás orvosi beutalóval vagy beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén:

Utazási költségtérítési támogatás igénybevételére jogosult a járóbeteg-szakellátásra, fogászati szakellátásra, fekvőbeteg-gyógyintézetbe, gyógyászati ellátásra, rehabilitációra beutalt, illetve ezen szolgáltatásokat  beutaló nélkül igénybe vevő biztosított.

A támogatás akkor jár, ha 

 • az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele olyan egészségügyi szolgáltatónál történik, amely a biztosított területi ellátására kötelezett; 
 • vagy az egészségügyi szolgáltató a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltatónál a biztosított lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez, illetve szállásához közelebb esik, és az oda történő beutalásba a biztosított beleegyezett, illetve az egészségügyi szolgáltatást ott vette igénybe; 
 • a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató orvos-szakmai indokok alapján nem alkalmas a betegnek szükséges ellátás biztosítására. 

Biztosított alatt azt az anyát is érteni kell, aki a koraszülött intézményben elhelyezett gyermekének anyatej ellátása érdekében jelenik meg az egészségügyi szolgáltatónál.

A tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel történő kezelésben részesülő biztosított az utazási költségtérítési támogatás tekintetében a járóbeteg-szakellátásra, fogászati szakellátásra, fekvőbeteg-gyógyintézetbe, gyógyászati ellátásra, továbbá rehabilitációra beutalt biztosítottal azonos elbírálás alá esik.

Utazási költségtérítési támogatás gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén:

Ebben az esetben kizárólag akkor nyújtható utazási költségtérítési támogatás, ha a beteg a gyógyászati segédeszközt a lakóhelyéhez/tartózkodási helyéhez, illetve szállásához legközelebb eső finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatónál szerzi be.

 

 

2. Utazási költségtérítési támogatás sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére

A korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény általi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban utazási költségtérítési támogatás jár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti nappali rendszerű iskolai oktatás keretein belül tanulmányokat folytató tanulónak, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a tanítási év rendjének figyelembevételével.

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését és gondozását nyújtó intézménnyel azonos elbírálás alá esik.

 

 

3. Utazási költségtérítési támogatás szervezett szűrővizsgálaton történő részvétel esetén

A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségekhez támogatás jár. Ha a szűrővizsgálaton történő részvétel céljából a helyi önkormányzat csoportos utazást szervez, akkor az egyébként a biztosítottnak járó utazási költségtérítési támogatás hatvan százaléka az önkormányzatot illeti meg.

Hogyan igényelhető az utazási költségtérítési támogatás?

1. Utazási költségtérítési támogatás

Az egészségügyi szolgáltató a biztosított kérésére a szolgáltatás igénybevételekor, illetve a szolgáltatótól történő elbocsátáskor a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által üzemeltetett informatikai rendszerben rögzíti az utazási költségtérítési támogatás igénybevételéhez szükséges adatokat.

Az egészségügyi szolgáltató az alábbi adatokat rögzíti a rendszerben:

 • az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenésnek, illetve fekvőbeteg-gyógyintézetben történő tartózkodás esetén az intézménybe történő felvételnek és az onnan való elbocsátásnak a dátumát,
 • az ellátás típusát,
 • a biztosított képes-e közforgalmú személyszállítási eszközön utazni,
 • 18 éven felüli biztosított esetében egészségi állapotára tekintettel szüksége van-e kísérőre,
 • arra vonatkozó információt, hogy a biztosított lakóhelye alapján az ellátást a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltatónál vette igénybe.

Figyelem! Az adatok informatikai rendszerben történő rögzítése még nem minősül utazási költségtérítési támogatás iránti kérelemnek!

Az utazási költségtérítési támogatás igénylésének a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerben történő rögzítése megtörténtéről az egészségügyi szolgáltató az ambuláns lapon, zárójelentésen vagy a szolgáltatás igénybevétele során keletkező egyéb dokumentumon tájékoztató szöveget köteles elhelyezni.

 

A kérelem benyújtásának módjáról az alábbiakban található részletes információ.

Kérelem benyújtása:

Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem személyesen, postai úton vagy elektronikus úton - Ügyfélkapun keresztül - nyújtható be a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz.

Személyesen vagy postai úton:

 • amennyiben a megjelenés adatait az egészségügyi szolgáltató informatikai rendszerben rögzítette, a Magyar Államkincstár weboldalán elérhető „Kérelem utazási költségtérítési támogatás iránt” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. Amennyiben háromnál több megjelenésre vonatkozóan kerül a kérelem benyújtásra, a „Kérelem utazási költségtérítési támogatás iránt – pótlap” elnevezésű nyomtatványon további megjelenések jelölhetők.

Elektronikus úton:

 • Az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelmek elektronikus úton, Ügyfélkapus azonosítást követően a Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) Egészségügy / Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai menüpontból elérhető „Utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem (EB_UTITAM_01)” elnevezésű elektronikus űrlapon küldhetők be.

 

 

2. Utazási költségtérítési támogatás sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére

A sajátos nevelési igényű gyermekek és kísérőjük részére a korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézményekbe, valamint gyógypedagógiai intézménybe történő utazásukhoz az utazási költségtérítési támogatás megállapítására az „Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére” (S.U.T.K.-10.) elnevezésű nyomtatvány alapján kerülhet sor. (A nyomtatvány szigorú számadású, nyomdai előállítású, amelyet a pedagógiai szakszolgálati feladatellátást nyújtó intézmények és a szakértői bizottságok a székhelyük szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó vármegyei vagy fővárosi kormányhivataltól szerezhetnek be.)

Az utalvány kiállítására az illetékes Szakértői Bizottság vezetője jogosult.

A korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézményekben, valamint a gyógypedagógiai intézményben történt megjelenések igazolása az „Utazási utalvány betétlapja” (a továbbiakban: Betétlap) elnevezésű nyomtatványon történik. A megjelenéseket a Betétlapokon az ellátást nyújtó intézmény vezetőjének kell igazolnia. [A nyomtatvány letölthető, illetve a nyomdai változatát az ügyfelek és a korai fejlesztést és gondozást, illetve fejlesztő felkészítést nyújtó intézmények (ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézményt is) az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó vármegyei vagy fővárosi kormányhivataltól szerezhetik be.]

A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény igénybevétele során felmerülő utazási költségtérítés esetén a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek bentlakásos intézményben van-e elhelyezve vagy bejáró tanuló. Amennyiben a gyermek bentlakásos intézményben tanul, a nyomtatványon azt az időpontot kell feltüntetni, amikor az intézménybe utazott, illetve a hazautazás pontos dátumát. Bejáró tanuló esetében pontosan fel kell sorolni, hogy mely naptári napokon történt az utazás. 

Figyelem! Az utazások időpontjának más formában történő igazolása (pl. rendszeresen jár iskolába, a héten két alkalommal jelent meg stb.) nem fogadható el.

A gyermek kísérőjének (kísérőinek) egy napon maximum 2 oda-, illetve 2 visszautat lehet elszámolni (amiből 1-1 út a közös és 1-1 út a gyermek nélküli utazás lehet). 

Utazási költségtérítési támogatás kizárólag attól az időponttól állapítható meg, mely időponttól a gyermek jogosult a Szakértői Bizottság által - az utalványon- megjelölt intézményben igénybe venni a szolgáltatásokat, illetve folytatni a tanulmányait. 

kérelem elektronikus úton is benyújtható, Ügyfélkapus azonosítást követően a Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) Egészségügy / Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai menüpontjában közzétett „Kérelem utazási költségtérítési támogatás iránt - SNI (EB_UTITAM_03)” elnevezésű elektronikus űrlapon.

Amennyiben a biztosított első alkalommal igényel sajátos nevelési igényű gyermekre tekintettel utazási költségtérítési támogatást, az elektronikus nyomtatványhoz a Betétlap mellett csatolni kell az „Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére”, elnevezésű nyomtatványt is. Az ezt követően benyújtott kérelmek esetében elegendő a „Betétlap”-ot csatolni.

Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a támogató szolgálat részére történő díjfizetést igazoló számlát is csatolni kell a kérelemhez.

 

 

3. Utazási költségtérítési támogatás szervezett szűrővizsgálaton történő részvétel esetén

Önkormányzat által szűrővizsgálaton történő részvétel céljából szervezett csoportos utazás esetén a kérelmet a helyi önkormányzat kizárólag elektronikus úton - az önkormányzat Hivatali Kapujáról - nyújthatja be.

A kérelem benyújtására szolgáló elektronikus nyomtatvány a SZÜF-ön keresztül érhető el: Egészségügy / Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai menüpontban található „Utazási költségtérítési iránti kérelem helyi önkormányzat (EB_UTITAM_02)” elnevezésű űrlap.

A helyi önkormányzat által az utazási költségtérítési támogatás iránti igény a szűrővizsgálaton történő részvétel céljából szervezett csoportos utazás napjától számított hatodik hónap utolsó napjáig érvényesíthető

Hogyan részesülhet a beteget kísérő személy utazási költségtérítési támogatásban?

1. Utazási költségtérítési támogatás

Lehetőség van a kísérő személy részére utazási költségtérítési támogatás megállapítására, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

 • a kísérő 18 éven aluli gyermeket kísér, vagy
 • a 18 éven felüli biztosított kísérőjét, amennyiben az utazási költségtérítési támogatásra vonatkozó igényt rögzítő egészségügyi szolgáltató a kíséretet szükségesnek látja.

Figyelem! Fenti esetek fennállása esetén is csak egy kísérő részére jár támogatás az egészségbiztosítás keretében. 

A kísérő szükségességét az egészségügyi szolgáltató rögzíti a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerben. 

 

 

 

Mikor nem jár utazási költségtérítési támogatás?

1. Utazási költségtérítési támogatás

Nem jár utazási költségtérítési támogatás:

 • annak, aki díjmentes utazásra jogosult; helyi utazás esetén, (helyi utazásnak minősül: a település közigazgatási határán belül történő utazás, ha a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve szállása és az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató telephelye ugyanazon településen található); 
 • 6 hónapon túli igényérvényesítés esetén;
 • ha a biztosított közlekedése betegszállítás vagy mentés keretében valósult meg;
 • ha az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor nem került sor a megjelenés adatainak rögzítésére a NEAK által üzemeltetett informatikai rendszerben.

 

2. Utazási költségtérítési támogatás sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére

Nem jár utazási költségtérítési támogatás:

 • annak, aki díjmentes utazásra jogosult; 
 • helyi utazás esetén, (helyi utazásnak minősül: a település közigazgatási határán belül történő utazás, ha a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve szállása és az intézmény ugyanazon településen található); 
 • ha az utazási utalvány kiállításától számított 6. hónap utolsó napjáig nem kerül sor a kérelem benyújtására.

 

3. Utazási költségtérítési támogatás szervezett szűrővizsgálaton történő részvétel esetén

Nem jár utazási költségtérítési támogatás:

 • helyi utazás esetén (helyi utazásnak minősül: a település közigazgatási határán belül történő utazás, ha a biztosított lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve szállása és az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató telephelye ugyanazon településen található);
 • 6 hónapon túli igényérvényesítés esetén.

Mennyi az utazási költségtérítési támogatás összege?

1. Utazási költségtérítési támogatás

Az utazási költségtérítési támogatás összegének megállapításakor a lakóhely/tartózkodási hely, illetve a szállás és az egészségügyi szolgáltató telephelye közötti távolságként a két település közötti legrövidebb, kizárólag közúti útszakaszt tartalmazó, a Kincstár által alkalmazott település távolság mátrix alapján meghatározott útvonalat kell figyelembe venni.

A Kincstár által alkalmazott település távolság mátrix elérhető a Személyre Szabott Ügyintézési Felület Egészségügy / Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai menüpontban: Település távolság mátrix (utazási költségtérítési támogatás) kérelem.

A település távolság mátrix segítségével ellenőrizni tudja, hogy az eljáró kormányhivatal milyen távolságot vett figyelembe az ön lakóhelye, tartózkodási helye, szállása, illetve az egészségügyi szolgáltató telephelye között.

Közforgalmú személyszállítási eszközön történő utazás esetén:

Az utazási költségtérítési támogatás összege a megtett távolság alapján, jogszabályban meghatározott összegben kerül megállapításra azzal, hogy azt csökkenteni kell a biztosítottat és kísérőjét megillető, jogszabály szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény mértékével.  (A kilométerenként meghatározott utazási költségtérítési támogatás összegét tartalmazó táblázatot megtalálja a jobb oldali kapcsolódó nyomtatványok között, Utazási összegek címmel.)

Az utazás során igénybevett utazási kedvezményekről a kérelem benyújtása során nyilatkozni kell.

Kísérő igénybevétele esetén az utazási költségtérítési támogatás a biztosítottat és a kísérőt külön-külön illeti meg.

A kísérettel felmerült, oda- és visszaút utazási költségeihez nyújtható támogatás (a jogszabály szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény mértékének figyelembe vételével), természetesen azzal, hogy a kísérőnek sem jár a helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez utazási költségtérítési támogatás. 

Ha a kísérő a kísért biztosított nélkül utazik, közforgalmú közlekedési eszköz igénybevétele esetén a megtett távolság alapján meghatározott támogatás utazási kedvezményekkel csökkentett összegére jogosult.

Személygépkocsival történő utazás esetén:

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató által kijelölt személy véleménye alapján a biztosított betegsége, egészségi állapota miatt közforgalmú személyszállítási eszközön nem tud utazni, az utazási költségtérítési támogatás mértéke 21 Ft/km.

Ha az utazáshoz kísérő is szükséges nem külön-külön jár a 21 Ft/km mértékű támogatás, hanem együttesen illeti meg a biztosított személyt, illetve a kísérőjét. 

Figyelem! Nem jár utazási költségtérítési támogatás annak, aki díjmentes utazásra jogosult. Ez alól azonban kivételt képez az a személy, aki az orvos véleménye alapján egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni. 

Ha a kísérő a kísért biztosított nélkül utazik, és a biztosított közforgalmú személyszállítási eszközön utazni nem képes, kilométerenként 18 forintra jogosult.

Közforgalmú személyszállítási eszköz igénybevétele, valamint személygépkocsival történő utazás esetén sem állapítható meg a kísérő részére - a kísért biztosított nélküli utazására tekintettel – ugyanazon napra vonatkozóan 2 útra utazási költségtérítési támogatás, ha az egészségügyi szolgáltató és a biztosított lakóhelye/tartózkodási helye, illetve szállása egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.

 

 

2. Utazási költségtérítési támogatás sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére

Az utazási költségtérítési támogatás összegének megállapításakor a lakóhely/tartózkodási hely, illetve a szállás és a korai fejlesztést, gondozást nyújtó intézmény közötti távolságként a két település közötti legrövidebb, kizárólag közúti útszakaszt tartalmazó, a Kincstár által alkalmazott település távolság mátrix alapján meghatározott útvonalat kell figyelembe venni.

A Kincstár által alkalmazott település távolság mátrix elérhető a Személyre Szabott Ügyintézési Felület Egészségügy / Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai menüpontban: Település távolság mátrix (utazási költségtérítési támogatás) kérelem.

Közforgalmú személyszállítási eszközön történő utazás esetén:

Az utazási költségtérítési támogatás összege a megtett távolság alapján, jogszabályban meghatározott összegben kerül megállapításra azzal, hogy azt csökkenteni kell a biztosítottat és kísérőjét megillető, jogszabály szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény mértékével.  (A kilométerenként meghatározott utazási költségtérítési támogatás összegét tartalmazó táblázat jobb oldalt a kapcsolódó nyomtatványok alatt találja meg.)

Az utazás során igénybevett utazási kedvezményekről a kérelem benyújtása során nyilatkozni kell. Az utazási költségtérítési támogatás összege az utazási kedvezmények figyelembe vételével kerül meghatározásra.

Kísérő igénybevétele esetén az utazási költségtérítési támogatás a biztosítottat és a kísérőt külön-külön illeti meg.

Ha a kísérő a sajátos nevelési igényű gyermek nélkül utazik, közforgalmú közlekedési eszköz igénybevétele esetén a megtett távolság alapján meghatározott támogatás utazási kedvezményekkel csökkentett összegére jogosult.  

A kísérő részére a kísért gyermek nélküli utazása esetén nem állapítható meg ugyanazon napra vonatkozóan 2 útra utazási költségtérítési támogatás, ha az intézmény és a biztosított lakóhelye/tartózkodási helye, illetve szállása egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.

A kísérő részére a kísért gyermek nélküli utazása esetén nem állapítható meg ugyanazon napra vonatkozóan 2 útra utazási költségtérítési támogatás, ha az intézmény és a biztosított lakóhelye/tartózkodási helye, illetve szállása egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.

Személygépkocsival történő utazás esetén:

Amennyiben az utazási utalványt kiállító pedagógiai szakszolgálat véleménye alapján a sajátos nevelési igényű gyermek állapota miatt közforgalmú személyszállítási eszközön nem tud utazni, az utazási költségtérítési támogatás mértéke 21 Ft/km.

Amennyiben az utazáshoz kísérő is szükséges, nem külön-külön jár a 21 Ft/km mértékű támogatás, hanem együttesen illeti meg a biztosított személyt, illetve a kísérőjét. 

Ha a kísérő a sajátos nevelési igényű gyermek nélkül utazik, és a gyermek közforgalmú személyszállítási eszközön utazni nem képes, a kísérő kilométerenként 18 forintra jogosult.

A kísérő részére a kísért gyermek nélküli utazása esetén nem állapítható meg ugyanazon napra vonatkozóan 2 útra utazási költségtérítési támogatás, ha az intézmény és a biztosított lakóhelye/tartózkodási helye, illetve szállása egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.

Sajátos nevelési igényű gyermek támogató szolgáltatással történő utazása esetén az utazási költségtérítési támogatás összege megegyezik a támogató szolgálat részére megfizetett díj összegével, de nem haladhatja meg a kilométerenként 21,-Ft mértéket.

 

 

3. Utazási költségtérítési támogatás szervezett szűrővizsgálaton történő részvétel esetén

Az utazási költségtérítési támogatás összegének megállapításakor a lakóhely/tartózkodási hely, illetve a szállás (önkormányzat esetén, az önkormányzat székhelye) és az egészségügyi szolgáltató telephelye közötti távolságként a két település közötti legrövidebb, kizárólag közúti útszakaszt tartalmazó, a Kincstár által alkalmazott település távolság mátrix alapján meghatározott útvonalat kell figyelembe venni.

A Kincstár által alkalmazott település távolság mátrix elérhető a Személyre Szabott Ügyintézési Felület Egészségügy / Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai menüpontban: Település távolság mátrix (utazási költségtérítési támogatás) kérelem.

A helyi önkormányzat a csoportos utazást igénybe vevő biztosítottak után – a helyi önkormányzat székhelye és a szűrővizsgálat helye közötti távolság alapján – számított összeg hatvan százalékára jogosult.

Várhatóan mennyi ideig fog tartani a kérelem elbírálása?

1. Utazási költségtérítési támogatás

Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a kormányhivatal a kérelmet az alábbi feltételek fennállása esetén automatikus döntéshozatali eljárásban (melynek ügyintézési határideje 24 óra) bírálja el:

 • a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll, vagy azokat automatikus információátvétel útján meg tudja szerezni,
 • a döntés meghozatala mérlegelést nem igényel.

Egyéb esetben az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve hogy az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlási eljárást kell lefolytatni) 60 nap.

 

2. Utazási költségtérítési támogatás sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve hogy az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlási eljárást kell lefolytatni) 60 nap.

 

3. Utazási költségtérítési támogatás szervezett szűrővizsgálaton történő részvétel esetén

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 8 nap, feltéve hogy az utazási költségtérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlási eljárást kell lefolytatni) 60 nap.

Utazási költségtérítési utalvány

Az Utazási költségtérítési utalvány (U.K.U.10.) felhasználásával az arra jogosult személy díjfizetés nélkül utazhat a MÁV Start Zrt., valamint a GYSEV belföldi vonalain, a VOLÁN autóbusz-közlekedési társaságok belföldi járatain továbbá a Trans-Vonal Közlekedési Kft., a Trans-Tour 90 Közlekedési Kft, és a G-Busline Autóbuszközlekedési Kft. járatain. 

Az Utazási költségtérítési utalvány a Magyar Államkincstár Központ által rendszeresített olyan szigorú számadású nyomtatvány, amely két pénztári és egy ellenőrző szelvényből áll. Az utalvány pénztári szelvényét az utazás előtt át kell adni a jegypénztárakban, illetve a jegykiadásra jogosult személy részére, és ezzel a menetjegy összegének a megfizetése nélkül szolgáltatják ki a menetjegyet. A költségeket az egészségbiztosító és az utazási társaság számolja el egymással. 

Az Utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről, valamint az igénybevétel feltételeiről háziorvosától, illetve a házi gyermekorvostól kérhet tájékoztatást. 

Az Utazási költségtérítési utalvány igénybevételére az a biztosított (illetve kísérője) jogosult, aki

 • közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik, vagy
 • krónikus betegsége vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe, vagy
 • szakorvosi vélemény alapján olyan egészségügyi szolgáltatóhoz utazik, amely lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltatónál nagyobb távolságra található,

kivéve, ha a biztosított díjmentes utazásra jogosult.

Az Utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag a háziorvos, illetve a házi gyermekorvos jogosult! 

Figyelem! Amennyiben az egészségügyi szolgáltató átszállással közelíthető meg, minden útvonalra külön Utazási költségtérítési utalványt kell kiállítani.

Az Utazási költségtérítési utalvány ellenőrző szelvény részén az utazás célja szerinti egészségügyi szolgáltatónak igazolnia kell a beteg megjelenését. Az ellenőrző szelvényt a következő orvos-beteg találkozó alkalmával le kell adni a háziorvosának, házi gyermekorvosnak. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor 6 hónapon belül újabb Utazási költségtérítési utalványt nem lehet kiállítani. 

Ha Utazási költségtérítési utalvány kiállítására került sor, a kormányhivataltól nem kérhető az utazási költségtérítési támogatás utólagos megállapítása, mivel ez esetben arra a biztosított nem jogosult (hiszen egyébként is ingyen utazott).