Gyakran ismételt kérdések (GYIK) – Családi pótlék- nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás

A családi pótlék a kérelem benyújtásának időpontjától jár, a jogosultsági feltételek teljesülése esetén. Az ellátást a kérelem benyújtását követően visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani, ha a jogosultsági feltételek attól az időponttól fennállnak. Visszamenőleg két hónapon túl a családi pótlék megállapítására méltányosságból sincs lehetőség.

A családi pótlék iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes fővárosi/vármegyei kormányhivatal családtámogatási osztály ügyfélszolgálatán, az integrált ügyfélszolgálatokon (kormányablak) lehet igényelni írásban, az erre szolgáló „Kérelem családi pótlék megállapítására" formanyomtatvány kitöltésével és a formanyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplő iratok csatolásával.

E-ügyintézésre a www.magyarorszag.hu portálon van lehetőség.

Postai úton az illetékes fővárosi/vármegyei kormányhivatal címzetti megnevezésével a 1919 Budapest címre.

A családi pótlék havi összege 2009. január 1-jétől

Egy gyermekes család esetén

12.200 Ft

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén

13.700 Ft

Két gyermekes család esetén (gyermekenként)

13.300 Ft

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)

14.800 Ft

Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként)

16.000 Ft

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)

17.000 Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után

23.300 Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén

25.900 Ft

Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén

20.300 Ft

A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén

14.800 Ft

A családi pótlék utólag kerül folyósításra a kérelmező által megjelölt fizetési számlára (bankszámlára/folyószámlára), vagy lakcímére. Amennyiben fizetési számlára kéri az ellátást folyósítani akkor hamarabb megkapja az ellátást, mert az ellátást számlára utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig, lakcímre történő utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani. Ezen időpontig kell az ellátást elutalni, tehát ez nem azt jelenti, hogy eddig a kérelmező meg is kapja azt.

A családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének időtartama alatt a jogosultságot érintő változásokat az elbíráló szerv részére 15 napon belül írásban kell bejelenteni, így különösen:

 •  a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnését,
 •  a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történő kikerülését,
 •  a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelmét,
 •  az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,
 •  az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését,
 • az egyedülállóságot meghatározó körülmény megszűnését,
 • az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
 • az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban: EGT-állam) történő munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét,
 • az ellátásra jogosult személyes adatában bekövetkezett változást, továbbá - ha az adatváltozás házasságkötésre, új bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolat létesítésére tekintettel következett be - a házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs azonosító adatait (név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám)
 • ha a családi pótlék folyósításának időtartama alatt a nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek három hónapot egybefüggően engedély nélkül távol van a kijelölt gondozási helyétől,
 • ha a tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő személy vagy vele együtt élő házastársa, élettársa részére a gyermek után jogszabály alapján a tartós külszolgálatra vagy tartós külföldi szolgálatra tekintettel bármilyen jogcímen ellátást, díjat vagy támogatást állapítanak meg;