Egyéb ellátások

Tartós ápolást végzők időskori támogatása

Ki jogosult tartós ápolást végzők időskori támogatására?

A tartós ápolást végzők időskori támogatása olyan pénzbeli szociális ellátás, amely a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermeket ápoló, gondozó szülő időskori, öregségi nyugdíj melletti anyagi támogatását szolgálja. A tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapítását és folyósítását nem zárja ki, ha kérelmező részére az öregségi nyugdíj mellett egyidejűleg ápolási díjat, vagy gyermekek otthongondozási díját is folyósítanak.

A tartós ápolást végzők időskori támogatására az a szülő jogosult, aki:

 • Magyarországon élő magyar állampolgár,
 • öregségi nyugdíjban részesül,
 • a gyermekét az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában ápolta, gondozta,
 • igazolja, hogy az általa ápolt, gondozott gyermeke a 20 éves ápolási időtartam alatt súlyosan fogyatékosnak tartósan betegnek minősült, és
 • az otthoni ápolási, gondozási időtartam alatt legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.

Nem jogosult a támogatásra az a szülő, aki nem a gyermeke ápolása céljából részesült ápolási díjban.

Milyen időszakok minősülnek ápolási időnek?

A támogatásra való jogosultság elbírálása során ápolási időnek különösen az alábbi időszakok minősülnek:

 • a szülő számára megállapított gyermekek otthongondozási díjának időtartama (GYOD),
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapított gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), ápolási díj, emelt összegű ápolási díj vagy kiemelt ápolási díj folyósításának időtartama.

A felsorolt ellátásban való részesülés nem feltétele a támogatásnak.  Egyéb módon is bizonyítható, hogy az ápolt, gondozott gyermek súlyosan fogyatékosnak vagy tartósan betegnek minősült, és az otthoni ápolás időtartama alatt a szülő legfeljebb napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.

A 20 év ápolási időbe több gyermek ápolásának, gondozásának időtartama is beszámítható feltéve, hogy ezek nem egymást átfedő időszakok.

Hogyan kell igényelni a tartós ápolást végzők időskori támogatását?

A támogatást a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál, a "Tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti igény" nyomtatványon kell igényelni.

A támogatás iránti igényt személyesen, postán és elektronikus úton is be lehet nyújtani.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a címzett kormányhivatal nevét és a 1916 Budapest egységes postacímet kell ráírni.

Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon a „Nyugdíj” > „Ellátások igénylése” pontban elérhető "Tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti igény" nyomtatványon nyújthatják be a járadék megállapítása iránti igényüket.

A kormányhivatalok elérhetőségei a kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.

Mit kell mellékelni a támogatás iránti igényhez?

Kérelmezőnek az űrlapon tett nyilatkozata alapján, a nyugdíjmegállapító szerv az ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, emelt összegű vagy kiemelt összegű ápolási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamára, az otthoni munkavégzésre, a gyermek otthonában történő ápolására vonatkozó adatokat ellenőrzi, illetve szükség esetén beszerzi.

A támogatás iránti igényhez mellékelni lehet:

 • az ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozatot,
 • gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot megállapító határozatot,
 • az emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozatot,
 • a gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozást segítő ellátást megállapító határozatot.

Ha a szülő olyan ápolási időt kíván elismertetni, mely alatt a fenti ellátásokban nem részesült, az igény benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell:

 • a gyermek tartós betegségére, vagy súlyos fogyatékosságára vonatkozó orvosi dokumentumokat, egyéb igazolásokat,
 • a gyermek saját háztartásában történő ápolását, gondozását igazoló egyéb dokumentumokat.

Mennyi idő alatt állapítják meg a támogatást?

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A megállapított nyugdíjat a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Mikortól állapítható meg a támogatás?

A támogatás legkorábban az öregségi nyugdíj megállapításának kezdő napjától állapítható meg.

Az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Ez azt jelenti, hogy támogatás az igény benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától megállapítható, ha azon a napon a jogosultsági feltétel – azaz az öregségi nyugdíjban részesülés és a 20 év ápolási idő feltétel – teljesül.

Mennyi a támogatás összege?

A támogatás havi összege 50 000 forint.

A támogatás a jogosultság megállapításának kezdő hónapjára is teljes összegben jár.

Mit kell tenni, ha nem ért egyet a határozattal?

Fellebbezésre nincs lehetőség. Ha a határozat jogszabálysértő, akkor ellene 30 napon belül kereset benyújtásával lehet kérni, hogy vizsgálja felül a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A kereset elektronikus azonosítást követően elektronikusan is előterjeszthető a https://epapir.gov.hu felületen. A belépést követően a „Jogorvoslat” témacsoportban a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása.” ügytípust kell kiválasztani.

A támogatás folyósítása, bejelentési kötelezettség

A már megállapított támogatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyhóban folyósítja ugyanazon a törzsszámon, amelyen a jogosult öregségi nyugdíja is folyósításra kerül.

A támogatás külföldön élő személy részére nem folyósítható ezért a 90 napot meghaladó külföldi tartózkodást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére 15 napon belül be kell jelenteni.