Magyar Államkincstár (Hungarian State Treasury, Ungarisches Schatzamt, Trésor Public de la Hongrie) önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó, központi költségvetési szerv, amely az államháztartásért felelős miniszter szakmai, törvényességi és költségvetési irányítása alatt áll.

A Kincstár felelős az állami költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért és az elszámolásokért, a költségvetési pozíció előrejelzéséért és a likviditás menedzseléséért, továbbá meghatározott adatszolgáltatásokért. Nyilvántartja az állam által vállalt garanciákat és viszontgaranciákat. Ellátja közel kilencszázezer közszférában foglalkoztatott illetményének számfejtését, az ehhez kapcsolódó adó- és járulék elszámolást és bevallást. Vezeti a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását - a cégnyilvántartáshoz hasonlóan - az alapító okiratok alapján. Nettó módon biztosítja a központi költségvetésből juttatott támogatásokat a helyi önkormányzatok, a önkormányzati társulások és az egészségügyi intézmények részére, és ellenőrzi azok felhasználását. A helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek körében kockázatelemzésen alapuló mintavétel alapján független szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végez. Fogadja és összesíti a költségvetési beszámolókat. Folyósítja és ellenőrzi az EU-s és hazai támogatásokat, a jogosulatlanul kiutalt támogatásokat visszaköveteli. Ellátja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program közreműködő szervezeti feladatait. Számlát vezet a kincstári kör és a pénzforgalmi számlatulajdonosok részére, ellátja a kiadások teljesítéséhez, a bevételek beszedéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatokat, valamint a kiadásokhoz kötődően likviditási és előirányzati fedezetvizsgálatot végez. A megyeszékhelyeken lévő állampénztári irodákban értékpapír forgalmazással és ahhoz kapcsolódó számlavezetéssel áll ügyfelei rendelkezésére.

 

Tavaszi Zsolt

államháztartási és pénzforgalmi szolgáltatásokért felelős elnökhelyettes

A modern kincstári rendszer 25 évvel ezelőtti létrejöttével a költségvetés végrehajtásának fő intézménye a Magyar Államkincstár lett. A korábban több helyen vezetett költségvetési intézményi számlák egységesen a Kincstár számlavezetési körébe kerültek és létrejött a jegybankban vezetett Kincstári Egységes Számla (KESZ). Így e pillanattól kezdve a költségvetés likviditásának biztosítása egységesen, központilag történik.

A Kincstár megalakulása óta vezeti az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szereplők (költségvetési szervek, központi és fejezeti kezelésű előirányzatok, társadalombiztosítási alapok és elkülönített állami pénzalapok) előirányzatainak nyilvántartását, vezeti pénzforgalmi számláikat, és bonyolítja a pénzforgalmukat a költségvetési alanyok megbízásai alapján.

Pénzforgalmi szolgáltatóként a Kincstár azonban nemcsak a költségvetési ügyfeleknek vezet számlát, hanem az államháztartási törvényben meghatározott és folyamatosan bővülő nem költségvetési rendben gazdálkodóknak is.  A pénzforgalmi szolgáltatásaink korszerűsítésében fontos mérföldkő 2021-ben az új multi-devizás számlavezető rendszerünk több ütemben történő indulása, ezzel a számlavezetett ügyfelek részére a kor elvárásainak megfelelő szolgáltatásokat (azonnali fizetési rendszerhez történő teljes körű csatlakozás, online ügyfél front end felület, csoportos megbízások napközbeni elszámolása) tudunk nyújtani, a stratégiai terveknek megfelelően új szolgáltatásokat bevezetni.  

Az új számlavezető rendszer teljes ügyfélkörre vonatkozó bevezetésével egyidejűleg a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó folyamatok és informatikai megoldások korszerűsítésének eredményeként 2022-től elindítottuk a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszert, amely az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és előirányzatok kincstári gazdálkodásának lebonyolítására és ellenőrzésére szolgál. Ebben a rendszerben történik a költségvetési előirányzatok, a kötelezettségvállalások nyilvántartása, valamint az előirányzatok felhasználásához kapcsolódó pénzforgalmi tranzakciók különböző költségvetési szempontok szerinti ellenőrzése, amely garantálja központi költségvetés jogszabályi előírásoknak megfelelő végrehajtását.

A Kincstár a költségvetés végrehajtásáról folyamatosan információt szolgáltat a kormányzat és a döntéshozók, kiemelten a Pénzügyminisztérium részére. Nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet az államháztartásba tartozó jogi személyekről, továbbá elektronikus adatgyűjtő rendszerben fogadja a költségvetési rendben gazdálkodó alanyok számviteli és költségvetési jelentéseit, beszámolóit.

Az elmúlt évtizedek alatt a Kincstár feladatkörébe került a nettó finanszírozás és a köztartozáslevonás is, amely tevékenységével a Kincstár jelentősen hozzájárul a költségvetés bevételeinek beszedéséhez is. 

A Kincstár az elmúlt évtizedek alatt mindvégig meghatározó szerepet játszott a lakossági állampapírpiacon, ügyfeleink száma megtízszereződött, és már megközelíti a 650 ezer főt. E meghatározó szerep és piaci részesedés megtartása természetesen csak úgy volt lehetséges, hogy a Kincstár folyamatosan követte, sőt egyenesen az élére állt az állampapírpiacon végbement fejlődésnek. Jelentősen átalakult és bővült a termékek és a szolgáltatások köre, a potenciális ügyfelek minél szélesebb körének elérése érdekében függő ügynökök és almegbízottak is közreműködnek az értékesítésben, valamint élenjárunk a digitalizációs csatornák alkalmazásával is.

Az ügyfelek egyharmada már személyes megjelenés nélkül, ügyfélkapun keresztül nyitotta meg értékpapír nyilvántartási-számláját, másfelől a végrehajtott tranzakciókat tekintve 60% felett jár a WebKincstáron, illetve MobilKincstáron keresztül megvalósult értékesítés aránya. Ezzel a teljesítménnyel a Kincstár az állampapír-forgalmazás területén piacvezető, és egyértelműen a bankszektor előtt jár a befektetési szolgáltatások modernizálásában, digitalizációjában.

Társadalmi felelősségvállalási küldetésünk keretében törekszünk a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztésére, például egy edukációs mobilalkalmazást is fejlesztettünk és számos eseményt szervezünk diákok részére

Labancz Attila

lakossági szolgáltatásokért felelős elnökhelyettes

A Magyar Államkincstár lakossági szolgáltatási területe több ágazat, szervezet integrációjának köszönhetően jött létre. A szervezet jelenleg magában foglalja a nyugdíjbiztosítási- és folyósítási, a családtámogatási, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátási szakterületeket, melyhez számos szakmai támogatást biztosító szervezeti egység kapcsolódik.   

családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos megállapítási, folyósítási feladatok 2001. január 1-jével kerültek a Magyar Államkincstár jogelődjéhez az Államháztartási Hivatalhoz, illetve megyei igazgatóságaihoz. Szervezeti szinten 2015. január 1-től 2017. október 31-ig a szakterület az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz (ONYF), majd a Főigazgatóság Kincstárba történő integrációjával 2017. november 1-jétől újra a Magyar Államkincstárhoz tartozik. A szakterület feladatellátása magában foglalja a családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési, az anyasági, valamint a fogyatékossági támogatást, melyhez 2006-ban a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő hatósági feladatok is kapcsolódtak. 2017 júliusától a „Köldökzsinór” program részeként a szakterület bírálja el a világ bármely tájáról érkező kérelmeket.

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátási szakterület szervezeti szinten 2016. december 31-ig az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz, majd 2017. január 1-től október 31-ig az ONYF-hez, végül 2017. november 1-jétől tartozik a Magyar Államkincstárhoz. A szakterülethez tartozik a táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, baleseti táppénz és az utazási költségtérítés. Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások bővítésére először 2014. január 1-jével került sor a hallgatói gyermekgondozási díj bevezetésével, majd 2020. január 1-jétől a gyermekgondozási díj igénybe vehető fajtái tovább bővültek a „nagyszülői gyermekgondozási díj” és a „nevelőszülői gyermekgondozási díj” ellátásokkal, valamint ezzel egyidejűleg bevezették az örökbefogadói díj intézményét.

A nyugdíjbiztosítási terület tekintetében 2017. november 1-jétől a Kincstár hagyományos tevékenysége kibővült a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésével és a kapcsolódó tervezési, gazdálkodási, beszámolási és adatszolgáltatási feladatokkal. Ettől az időponttól, az addig önállóan működő ONYF és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság integrálása következtében, a központi nyugdíjbiztosítási szerv feladatait is a Kincstár látja el. Központi nyugdíjbiztosítási szervként legfontosabb feladata a nyugdíjbiztosítási nyilvántartások működtetése, valamint a nyugdíjmegállapító szervek informatikai rendszereinek és a folyósítási szakrendszerek, valamint a hatósági jogalkalmazáshoz kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetése és fejlesztése. Az ONYF-nek a Magyar Államkincstárba történő beolvadásával a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság is a Kincstárhoz került, melynek feladatellátása napjainkra igen sokrétű és széles skálán mutatkozik meg: ide tartoznak a nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátások folyósítási, folyósítási-ügyvitelszervezési feladatai, valamint az egyéb társadalombiztosítási ellátások folyósítása.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tevékenysége folyamatosan új feladatokkal bővült: 2008. és 2011. között a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. nyugdíjfolyósítási feladatainak, valamint a Magyar Alkotóművészek Közalapítványa által folyósított ellátások átvétele történt meg. 2017-ben a családtámogatási ellátások, 2018-ban a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások központi folyósítását, valamint az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás; illetve a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsgadíjához nyújtott támogatás elbírálását és folyósítását, 2019-ben pedig a nagycsaládosok személygépkocsi szerzési támogatásának folyósítását kapta feladatul az igazgatóság. Ezen feladatok 2021-től tovább bővültek a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának elbírálásával és folyósításával, valamint a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatási feladatokkal.