A Magyar Államkincstár illetékes területi szervei, a vármegyei igazgatóságok által az egyes fenntartók támogatásával kapcsolatosan meghozott fellebbezhető döntések (határozatok és fellebbezhető végzések) ellen az érintett fenntartó képviseletére jogosult személy fellebbezést nyújthat be, melynek elbírálására a Magyar Államkincstár központi szerve (1054 Budapest, Hold utca 4.) jogosult. Az első fokú eljárás lefolytatására, a fellebbezés benyújtására, illetve az annak elbírálására szolgáló másodfokú eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezései az irányadóak.

Az állami támogatások megállapítására irányuló eljárások és jogorvoslati eljárások a vonatkozó jogszabályok értelmében illetékmentesek, a részletfizetési kérelem benyújtása illetékmentes, a részletfizetési kérelem ügyében hozott döntés elleni fellebbezés – a személyes illetékmentesség esetét kivéve – illetékköteles eljárás.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat, a fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóságnál, azaz a Magyar Államkincstár illetékes vármegyei igazgatóságánál kell benyújtani, a kapcsolattartás formájától függően elektronikus úton a  https://szuf.magyarorszag.hu oldalon keresztül a „HKÉR - Az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami humánszolgáltatást nyújtó fenntartók támogatásával kapcsolatos keresetlevelek, fellebbezések, fizetési kedvezmény iránti kérelmek, beadványok” űrlap igénybevételével vagy papír alapon. Ha a fellebbezés alapján az első fokon eljárt vármegyei igazgatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. Ennek hiányában, illetve amennyiben döntését nem kívánja módosítani a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően, a fellebbezést a fellebbezési határidő lejártát követő 8 napon belül felterjeszti a Magyar Államkincstár központi szerve, mint másodfokú hatóság részére. Az illetékes vármegyei igazgatóság elsőfokú döntést visszavonó, illetve módosító döntése ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint amilyen a visszavont, illetve a módosított döntés ellen volt.

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett Fenntartó a fellebbezést papír alapon nyújtja be, abban az esetben a fellebbezés az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszautasításra kerül.

A másodfokú hatóság az első fokú döntést helybenhagyja, illetve a fellebbezésben hivatkozott jog- vagy érdeksérelem miatt, illetve jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti.

A másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta.

A fellebbezés nyomán hozott döntést közölni kell a fellebbezés benyújtójával és az első fokon eljáró Magyar Államkincstár illetékes vármegyei igazgatóságával, továbbá azokkal, akikkel a megtámadott döntést közölték. A döntés közlésére a fenntartó által használt kapcsolattartási mód (elektronikus út, papír alapú forma) igénybevételével kerül sor.

A másodfokú hatóság döntése ellen a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. § (1) bekezdése alapján jogsérelemre hivatkozással közigazgatási per indítható az illetékes törvényszék előtt, a döntés közlésétől számított 30 napon belül.

A keresetet a Magyar Államkincstár illetékes területi szervén (vármegyei igazgatóságán) keresztül kell benyújtani.