Köznevelési terület:

A nem állami köznevelési és szakképző intézményfenntartók által igényelt támogatások helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/O. § (1) bekezdése alapján az igazgatóságok a rendelkezésre álló iratok alapján, illetve helyszíni ellenőrzések során felülvizsgálják a támogatások igénylésének és elszámolásának jogszerűségét. A felülvizsgálat megszervezése során biztosítani kell, hogy legalább négyévenként valamennyi fenntartónál sor kerüljön helyszíni ellenőrzésre, amely a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési időn belül, a korábban helyszínen nem vizsgált időszakra, támogatásokra és köznevelési intézményekre kiterjeszthető.

Ha a támogatásokkal történő elszámolás során a fenntartó befizetési kötelezettsége tíz százalékkal meghaladja az őt ténylegesen megillető támogatás összegét, az igazgatóság helyszíni vizsgálatot tart.

Az Igazgatóság a felülvizsgálat keretében ellenőrzi az igénybevételi jogosultság jogszabályi feltételeinek teljesülését, a kérelemben, a változás-bejelentésben és az elszámoláskor közölt adatok megalapozottságát, valamint a támogatások felhasználásának jogszerűségét. A felülvizsgálat kiterjed a fenntartónál és a köznevelési intézményben a támogatások igénylésének alapjául szolgáló - a köznevelési intézményben és a fenntartónál vezetett - nyilvántartások meglétének, vezetésének, a tanügy-igazgatási dokumentumoknak és ezek alapján az igénylés és az elszámolás megalapozottságának vizsgálatára. A felülvizsgálat eredménye alapján az Igazgatóság a kormányhivatalnál hatósági vagy törvényességi ellenőrzést kezdeményezhet.

 

Szociális terület:

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átr.) 19. § (1) bekezdése szerint a támogatás igénylésének jogszerűségét és elszámolásának szabályszerűségét a vármegyei igazgatóságok ellenőrzik.

Az ellenőrzés kiterjed a támogatásra való jogosultsághoz előírt jogszabályi feltételek teljesítésének, az igénylés alapját jelentő feladatmutatók teljesítésének és meglapozottságának, valamint a felhasználás jogszerűségének a vizsgálatára.

Minden fenntartót kétévente legalább egyszer ellenőrizni kell. Az ellenőrzést elrendelő igazgatóság soron kívüli ellenőrzés lefolytatását is elrendelheti (Átr. 19. (3) bekezdése alapján).

Évközben megszűnő fenntartók esetén az ellenőrzést az elszámolás megérkezésétől, illetve - ha az igazgatóság a fenntartót hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre hívja fel - a hiánypótlási, nyilatkozattételi határidő leteltétől számított harminc napon belül kell lefolytatni (Átr. 19. § (4) bekezdés).

Az ellenőrzést a fenntartó engedélyesénél (az engedélyes címe szerint illetékes igazgatóság által), illetve szükség szerint a fenntartó székhelyén kell lefolytatni  (Átr. 19. § (5) bekezdés).

Az ellenőrzés a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési időn belül a korábban nem vizsgált időszakra, engedélyesre és szolgáltatásra is kiterjeszthető (Átr. 19. § (6) bekezdés).