Saját jogú ellátások

Korhatár előtti ellátás

Ki jogosult korhatár előtti ellátásra?

Korhatár előtti ellátásra az a személy lehet jogosult, aki

 • legkésőbb 2014. december 31-éig korkedvezményes munkakörben történt munkavégzése alapján korkedvezményt szerzett, és rendelkezik legalább 15 év szolgálati idővel,
 • a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,
 • 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett.

A korhatár előtti ellátás akkor állapítható meg, ha az igénylő a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, átmeneti bányászjáradékra vagy táncművészeti életjáradékra nem jogosult, és rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Az átmeneti bányászjáradék és a táncművészeti életjáradék is korhatár előtti ellátásnak minősül, amelyek jogosultsági feltételeit külön tájékoztató tartalmazza.

Rendszeres pénzellátásának minősül: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a baleseti táppénz, az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, a gyermeknevelési támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások.

Ki jogosult korkedvezmény alapján korhatár előtti ellátásra?

Korkedvezmény alapján az a személy jogosult korhatár előtti ellátás megállapítására, aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végzett és ez alapján legalább kétévi korkedvezményre jogosult.

A korkedvezmény mértéke a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján kerül az alábbiak szerint meghatározásra.

Az öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest kétévi korkedvezményben részesül

 • az a férfi, aki legalább tíz és az a nő, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozott,
 • az, aki 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben legalább hat éven át dolgozott.

A korkedvezmény további egy-egy év a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb ötévi, nők esetében négyévi, a 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb háromévi munka után.

A 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett munka alapján figyelembe vehető idő minden harminc napja ötven nappal számítható hozzá a korkedvezményre jogosító egyéb munkakörben eltöltött időhöz.

A korkedvezményre jogosító időszak csak 2015. január 1. előtti lehet.

A korkedvezményre 2006. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti munkakörök, munkahelyek jogosítanak azzal, hogy a munkaköri jegyzékben szereplő, menetrendszerű tömegközlekedésben, személyszállításban járművezetői munkakörben 2008. május 1-jétől végzett munka a jármű típusától függetlenül korkedvezményre jogosít.

Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett bányász is jogosult lehet korhatár előtti ellátásra, azzal az eltéréssel, hogy egy év korkedvezményre - az egyéb feltételek teljesítése esetén - a bányász akkor is jogosult, ha a korkedvezményre jogosító munkakörben csak három évet töltött el.

Hogyan kell igényelni a korhatár előtti ellátást?

A korhatár előtti ellátást a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivataltól, az „Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, rögzített nyugdíj, korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék iránti igény” nyomtatványon kell igényelni.

A korhatár ellátás iránti igényt személyesen, postán és elektronikusan is be lehet nyújtani.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a címzett kormányhivatal nevét és a 1916 Budapest egységes postacímet kell ráírni.

Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Az igényt a kérelmező törvényes képviselője (gondnoka) vagy meghatalmazottja is előterjesztheti, a képviseletre vonatkozó okirat csatolásával.

A kormányhivatalok elérhetőségei a https://kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.

Mit kell mellékelni az igényhez?

A korhatár előtti ellátás megállapítására irányuló igényhez mellékelni kell a foglalkoztató igazolását a korkedvezményes munkakörben eltöltött időtartamról.

Az igényhez mellékelhetőek olyan időszakra vonatkozó dokumentumok, amelyek korábban még el nem ismert szolgálati időre vonatkoznak. Ilyen igazolás lehet többek között:

 • munkakönyv, foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, bedolgozói kiskönyv, mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv,
 • 1998. előtti időszakra vonatkozó főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés.

Az igénybejelentő nyomtatványhoz az alábbi pótlapok is kitölthetőek:

 • foglalkoztatásra vonatkozó adatok megadásához használatos pótlap itt tölthető le;
 • önálló tevékenységre vonatkozó adatok megadásához használatos pótlap itt tölthető le.

Mennyi idő alatt állapítják meg a korhatár előtti ellátást?

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A megállapított ellátást a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Mikortól állapítható meg a korhatár előtti ellátás?

A korhatár előtti ellátás legkorábban az igény benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani, ha azon a napon a jogosultsági feltételek teljesülnek.

Hogyan számítják ki a korhatár előtti ellátás összegét?

A korhatár előtti ellátás összege az öregségi nyugdíj kiszámítására vonatkozó szabályok szerint, az elismert szolgálati idő és a figyelembe vehető havi átlagkereset alapján kerül megállapításra.

A korhatár előtti ellátás alapját képező átlagkereset összege az 1988. január 1-jétől az ellátás megállapításának kezdő napjáig elért, nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján kerül meghatározásra.

Az ellátás mértékének a megállapításához az arányos szolgálati idő számítást is alkalmazni kell. Csak a járulékfizetésnek megfelelő arányos időszak vehető figyelembe, ha a minimálbérnél alacsonyabb összeg után történt a járulékfizetés az alábbi esetekben:

 • részmunkaidős foglalkoztatás,
 • főállású kisadózói jogviszony,
 • kisadózó vállalkozói jogviszony,
 • őstermelői jogviszony.

 A korhatár előtti ellátás összegét a számításhoz figyelembe vehető szolgálati idő és a havi átlagkereset arányában az alábbiak szerint kell kiszámolni.

Szolgálati idő

Az ellátásalapját képező havi átlagkereset százaléka

15 év

43%

16-25 év

további 2 % szolgálati évenként

26- 36 év

további 1% szolgálati évenként

37 – 40 év

további 1,5% szolgálati évenként

41 – 49 év

további 2 % szolgálati évenként

50 év, vagy ennél több

100%

Befolyásolja-e a magán-nyugdíjpénztári tagság a korhatár előtti ellátás összegét?

Mivel a korhatár előtti ellátás megállapítása során az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a magán-nyugdíjpénztári tagság az alábbi esetekben a korhatár előtti ellátás összegét is befolyásolja.

A korhatár előtti ellátás összege csökkentett összegben kerül megállapításra, ha az igénylő 2010. október 1-je előtti időszakra magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetett, és

 • a korhatár előtti ellátás megállapításakor a magán-nyugdíjpénztári tagsága fennáll, vagy
 • a magán-nyugdíjpénztári tagsága úgy szűnt meg, hogy az egyéni számláján lévő összeget nem utalta át az államháztartás részére.

A teljes összegű korhatárt előtti ellátás érdekében vissza lehet lépni az állami nyugdíjrendszerbe az ellátás igénylésekor, vagy azt követően is. Ebben az esetben az átutalást követően az ellátás összege a megállapítás kezdő napjára visszamenőlegesen csökkentés nélkül kerül megállapításra.

Mit kell tenni, ha nem ért egyet a határozattal?

Fellebbezésre nincs lehetőség. Ha a határozat jogszabálysértő, akkor ellene 30 napon belül kereset benyújtásával lehet kérni, hogy vizsgálja felül a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A kereset elektronikus azonosítást követően elektronikusan is előterjeszthető a https://epapir.gov.hu felületen. A belépést követően a „Jogorvoslat” témacsoportban a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása.” ügytípust kell kiválasztani.

Megszűnhet-e a korhatár előtti ellátás?

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a korhatár előtti ellátásban részesülő a kérheti az ellátás megszüntetését. Az ellátás megszüntetésére irányuló kérelmet írásban a lakóhely szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kell benyújtani. Ebben az esetben azonban újabb korhatár előtti ellátás megállapítására nem kerülhet sor.

A korhatár előtti ellátás megszűnik, ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, ettől a naptól kezdődően ugyanis hivatalból öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

Az ellátás abban az esetben is megszűnik, ha az ellátásban részesülő részére nők kedvezményes öregségi nyugdíja kerül megállapításra.

Lehetőségek az öregségi nyugdíj korhatár elérésekor

Azok a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek, akik az ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 napra szolgálati időt szereztek, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően kérhetik az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását.

Az öregségi nyugdíj ismételt kiszámítása iránti kérelmet a nyugdíjkorhatár betöltése napjától lehet benyújtani. Az igény – időkorlát nélkül – visszamenőlegesen is előterjeszthető, függetlenül attól, hogy a korhatár előtti ellátás a korbetöltést követően öregségi nyugdíjként kerül folyósításra.

Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapításához szükséges 365 nap szolgálati időt a korhatár előtti ellátás folyósításának kezdő időpontja, de legkorábban 2012. január 1-je és az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időtartamban kell megszerezni.

Mivel a korhatár előtti ellátásban részesülő a nyugdíjkorhatár betöltésétől kezdődően öregségi nyugdíjasnak minősül, az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása során az öregségi nyugdíjjogosultsági feltételek fennállását nem kell vizsgálni.