Hozzátartozói ellátások

Szülői nyugdíj

Ki jogosult szülői nyugdíjra?

Szülői nyugdíjra az szülő, nagyszülő (a továbbiakban együtt: szülő) lehet jogosult, aki a gyermekének, unokájának halálakor megváltozott munkaképességű (legfeljebb 50 %-os egészségi állapot), vagy a 65. életévét betöltötte, és a gyermeke, unokája a halálát megelőző egy éven át őt túlnyomó részben eltartotta, vagyis a gyermeke halálával a szülő az eltartóját veszítette el.

A szülői nyugdíjnak további feltétele, hogy az elhunyt saját jogú nyugdíjban részesült, vagy a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

Az a szülő is jogosult a szülői nyugdíjra, aki gyermeke elhalálozásától számított tíz éven belül a hatvanötödik életévét betölti vagy megváltozott munkaképességűvé válik, és tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.

A nevelőszülő csak akkor lehet jogosult szülői nyugdíjra, ha a nevelt gyermeket legalább 10 éven át eltartotta. 

Nyugdíjas szülő milyen esetben minősül túlnyomó részben eltartottnak? 

Túlnyomó részben eltartottnak az a szülő minősülhet, akinek a nyugellátása a gyermeke (unokája) elhalálozásának időpontjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

Mikortól jár a szülői nyugdíj? 

A szülői nyugdíj legkorábban a gyermek (unoka) halála napjától a megváltozott munkaképesség tartamára, vagy a szülő élete végéig jár. Abban az esetben, ha az igénybejelentés a gyermek (unoka) halálát követő hat hónapon túl kerül benyújtásra, a szülői nyugdíjat legkorábban az igénybejelentést megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani. 

A szülői nyugdíj összege

Ha a szülő nem rendelkezik saját jogú nyugellátással, akkor a szülői nyugdíj annak a nyugdíjnak a 60 százaléka, ami az elhunytat a halál időpontjában megillette, vagy megillette volna.

Ha a szülő saját jogú nyugellátásban részesül, akkor a szülői nyugdíj mértéke 30 százalék.

Abban az esetben, ha a szülői nyugdíjra többen is jogosultak, azt közöttük egyenlő arányban meg kell osztani. 

A szülői nyugdíj igénylése 

A szülői nyugdíj iránti igényt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, postai úton, személyesen, vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni. Az igényt az igénylő lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál, abban az esetben pedig, ha az elhunyt nyugdíjas volt, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni. Az igény kormányablaknál is előterjeszthető.

Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap benyújtásának, postára adásának a napja.

Az igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Mit kell mellékelni az igénybejelentéskor? 

Megváltozott munkaképesség címén előterjesztett igény esetén az egészségi állapotot minősítő, rehabilitációs szakértői szerv által kiadott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást kérjük mellékelni.

Ennek hiányában a kérelemhez az egészségi állapot megállapításához szükséges egészségügyi iratokat, azaz az egészségi állapotra, gyógykezelésre, rehabilitációra vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a munkaképesség-változás vagy a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából kiállított beutalót, folyamatos gondozást, gyógykezelést és az aktuális állapotot bemutató kezelőorvosi véleményt, illetve a fenti körülményekkel összefüggő, további egészségügyi dokumentációt (pl. lelet, kórházi zárójelentés) kell csatolni, melyek alapján kezdeményezhető az igénylő orvosszakértői vizsgálata.