Saját jogú ellátások

Átmeneti bányászjáradék

Ki jogosult átmeneti bányászjáradékra?

Átmeneti bányászjáradékra az a személy jogosult, aki

 • Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben
  • legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett, vagy
  • legalább 5000 – szolgálati időként figyelembe vehető – műszakot töltött el. (A mecseki ércbányászatban elért műszakszámnak az 1,67-szerese, a mecseki szénbányászatban elért műszakszámnak pedig az 1,25-szöröse kerül a műszakszám meghatározása során figyelembe vételre.), és
 • az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és
 • rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Hogyan kell igényelni az átmeneti bányászjáradékot?

Az átmeneti bányászjáradékot a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál, az „Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, rögzített nyugdíj, korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék iránti igény” nyomtatványon kell igényelni.

Az átmeneti bányászjáradék iránti igényt személyesen, postán és elektronikus úton is be lehet nyújtani.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a címzett kormányhivatal nevét és a 1916 Budapest egységes postacímet kell ráírni.

Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon a „Nyugdíj” > „Ellátások igénylése” pontban elérhető „Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, rögzített nyugdíj, korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék iránti igény” nyomtatványon nyújthatják be a járadék megállapítása iránti igényüket.

A kormányhivatalok elérhetőségei a kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.

Mit kell mellékelni az igényhez?

A kérelemhez minden esetben csatolni szükséges a bányavállalkozó igazolását a kérelmező föld alatti munkakörben eltöltött szolgálati időről és a műszakok számáról.

Az igényhez mellékelhetőek olyan dokumentumok is, amelyek korábban még el nem ismert szolgálati időre vonatkoznak. Ilyen igazolás lehet többek között:

 • munkakönyv, foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, bedolgozói kiskönyv, mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv,
 • 1998. előtti időszakra vonatkozó főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés.

Az igénybejelentő nyomtatványhoz az alábbi pótlapok kitöltése is szükséges lehet:

 • foglalkoztatásra vonatkozó adatok megadásához használatos pótlap itt tölthető le;
 • önálló tevékenységre vonatkozó adatok megadásához használatos pótlap itt tölthető le.

Mennyi idő alatt állapítják meg az átmeneti bányászjáradékot?

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A megállapított ellátást a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Mikortól állapítható meg az átmeneti bányászjáradék?

Az átmeneti bányászjáradékot legkorábban a 25 év szolgálati idő és az előírt föld alatti műszakszám teljesülésének napjától lehet megállapítani. Az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető, ez azt jelenti, hogy az átmeneti bányászjáradék az igény benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától megállapítható, ha azon a napon a jogosultsági feltétel – a 25 év szolgálati idő megléte és a szükséges műszakszám – teljesül.

Hogyan számítják ki az átmeneti bányászjáradék összegét?

Az átmeneti bányászjáradék összege az öregségi nyugdíj kiszámítására vonatkozó szabályok szerint, az elismert szolgálati idő és a figyelembe vehető havi átlagkereset alapján kerül megállapításra.

A járadék alapját képező átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a járadék megállapításának kezdő napjáig elért, nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján határozzák meg. Az átmeneti bányászjáradék összegének a kiszámításához az arányos szolgálati idő számítást is alkalmazni kell. Ez azt jelenti, hogy csak a járulékfizetésnek megfelelő arányos időszak vehető figyelembe, ha a minimálbérnél alacsonyabb összeg után történt a járulékfizetés az alábbi esetekben:

 • részmunkaidős foglalkoztatás,
 • főállású kisadózói jogviszony,
 • kisadózó vállalkozói jogviszony,
 • őstermelői jogviszony.

Az átmeneti bányászjáradék összegét a számításhoz figyelembe vehető szolgálati idő és a havi átlagkereset arányában az alábbiak szerint kell kiszámolni.

Szolgálati idő

A havi átlagkereset százaléka

15 év

43%

16-25 év

további 2 % szolgálati évenként

26- 36 év

további 1% szolgálati évenként

37 – 40 év

további 1,5% szolgálati évenként

41 – 49 év

további 2 % szolgálati évenként

50 év, vagy ennél több

100%

Befolyásolja-e a magán-nyugdíjpénztári tagság az átmeneti bányászjáradék összegét?

Mivel a korhatár előtti ellátás, azaz az átmeneti bányászjáradék megállapítása során az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a magán-nyugdíjpénztári tagság az alábbi esetekben az átmeneti bányászjáradék összegét is befolyásolja.

Az átmeneti bányászjáradék csökkentett összegben kerül megállapításra, ha az igénylő 2010. október 1-je előtti időszakra magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetett, és

- az átmeneti bányászjáradék megállapításakor a magán-nyugdíjpénztári tagsága fennáll, vagy

- a magán-nyugdíjpénztári tagsága úgy szűnt meg, hogy az egyéni számláján lévő összeget nem utalta át az államháztartás részére.

A teljes összegű átmeneti bányászjáradékban részesülés érdekében vissza lehet lépni az állami nyugdíjrendszerbe a járadék igénylésekor, vagy azt követően is. Ebben az esetben az átutalást követően a járadék összege a megállapítás kezdő napjára visszamenőlegesen csökkentés nélkül kerül megállapításra.

Mit kell tenni, ha az igénylő nem ért egyet a határozattal?

Fellebbezésre nincs lehetőség. Ha a határozat jogszabálysértő, akkor ellene 30 napon belül kereset benyújtásával lehet kérni, hogy vizsgálja felül a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A kereset elektronikus azonosítást követően elektronikusan is előterjeszthető a https://epapir.gov.hu felületen. A belépést követően a „Jogorvoslat” témacsoportban a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása.” ügytípust kell kiválasztani.

Megszűnhet-e az átmeneti bányászjáradék?

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig az átmeneti bányászjáradékban részesülő személy a kérheti a járadék megszüntetését. A járadék megszüntetésére irányuló kérelmet írásban a lakóhely szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kell benyújtani. Ebben az esetben az átmeneti bányászjáradék megszűnését követően újabb korhatár előtti ellátás megállapítására nem kerülhet sor.

Az átmeneti bányászjáradék megszűnik, ha a járadékban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, ettől a naptól kezdődően ugyanis hivatalból öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

Az átmeneti bányászjáradék abban az esetben is megszűnik, ha a járadékban részesülő részére nők kedvezményes öregségi nyugdíja kerül megállapításra.

Lehetőségek az öregségi nyugdíj korhatár elérésekor

Azok az átmeneti bányászjáradékban részesülő személyek, akik az ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 napra szolgálati időt szereztek, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően kérhetik az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását.

 

Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapításához szükséges 365 nap szolgálati időt az átmeneti bányászjáradék folyósításának kezdő időpontja, de legkorábban 2012. január 1-je és az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időtartamban kell megszerezni.

Az öregségi nyugdíj ismételt kiszámítása iránti kérelmet a nyugdíjkorhatár betöltése napjától lehet benyújtani. Az igény – időkorlát nélkül – visszamenőlegesen is előterjeszthető függetlenül attól, hogy az átmeneti bányászjáradék a korbetöltést követően öregségi nyugdíjként kerül folyósításra.

 

Mivel az átmeneti bányászjáradékban részesülő személy a nyugdíjkorhatár betöltésétől kezdődően öregségi nyugdíjasnak minősül, az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása során az öregségi nyugdíjjogosultsági feltételek fennállását nem kell vizsgálni.