„A Magyar Államkincstár kijelölt használatában lévő 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. szám alatti ingatlanban lévő étterem bérletére”

Kiíró neve: Magyar Államkincstár
Székhelye: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Postacím: Budapest, 1909
Adószám: 15329970-2-41
e-mail cím: keomley-horvath.zsolt@allamkincstar.gov.hu 
Telefon: +36-1-327-3525, +36-20-419-6190

1. Pályázati felhívás tárgya
A Magyar Államkincstár használatában lévő 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. szám alatti lévő étterem hasznosítását pályáztatja meg.
 A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kiíró) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyílt pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában és a Kiíró használatában lévő, 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben található – 226,48 m2 alapterületű földszinti helyiség és 12 m2 a  K&H Bankkal közösen használt, hátsó gazdasági bejárat pince részi helyiség, 551,33 m2 összesen: 789,81 m2 étterem üzemeltetésére  határozatlan időtartamú bérleti szerződés keretében.  
2. A Pályázat célja
 Alapvető cél, hogy a Szeged, Széchenyi tér 9. szám alatti épületben lévő, eddig Szeged Étteremként működő vendéglátás célját szolgáló étteremként vagy más étteremhez hasonló funkcióval történő módon működjön tovább a korábbi színvonalat megtartva.
3. Üzemeltetési feltételek
 A Bérleményben főzőkonyha, étterem és kiszolgáló helyiségek vannak, üzemképes állapotban lévő konyhatechnológiai gépekkel, használható berendezésekkel, közüzemi hálózati csatlakozásokkal (elektromos áram, gáz, víz, csatorna, zsírfogó, hűtés, fűtés, légtechnika). 
A Kiíró a rendelkezésre bocsátott területért bérleti díjat számol fel, mely nem tartalmazza a közüzemi szolgáltatásokat. 
A közüzemi szolgáltatások közül az elektromos energia, szemétszállítás, telekommunikációs eszközök alap- és forgalmi díját a Bérlőnek a közműszolgáltatókkal megkötött külön szerződése alapján kell fizetnie.  A víz és csatorna díj elszámolása almérők útján történik.

Kiíró a fűtés díját a szolgáltató által kibocsátott számla összegének a bérelt földszinti helyiség légköbmétere és az épület összes fűtött légköbmétere aránya alapján számlázza Bérlő felé. 
A Pályázó a bérleti díjat köteles előre megfizetni a Kiíró által a tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig megküldött számla alapján, megfizetése minden tárgyhó 5. napjáig esedékes.  A bérleti díj összege évente felülvizsgálatra kerül. 

A Pályázót terheli továbbá a bérleményre vonatkozó felelősségbiztosítási díj, a zsírfogók negyedévenkénti tisztításának költsége. 

4. A pályázat tartalmi követelményei
A pályázatnak az alábbi adatokat, iratokat kell tartalmaznia:
•    a Pályázó adatai (gazdasági társaság esetén: cég neve, cégjegyzékszáma, székhelye, adószáma, képviselője; egyéni vállalkozó esetén: a vállalkozó neve, a vállalkozói igazolvány/hatósági nyilvántartási száma, székhelye, adószáma; projekttársaság esetén: az alapító (tulajdonos) adatai (név, lakcím, levelezési cím, gazdasági társaság esetén: cég neve, cégjegyzékszáma, székhelye, adószáma, képviselője));
•    kapcsolattartó neve, telefonszáma;
•    rövid cégismertető;
•    a hasznosítás céljának, módjának bemutatása
•    Pályázó bruttó bérleti díjra vonatkozó ajánlata;
•    Havi nettó bérleti díj minimum: 350.000,-Ft;
•    A működő referenciahelyszín megadása;
•    Pályázó 2 havi nettó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék fizetését vállalja. 

5.     A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok 
•    Gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
Gazdasági társaságra vonatkozóan a Kiíró a cégjegyzéki nyilvántartási adatokat ellenőrzi.  Amennyiben a korábban közzétett adatokban változás állna be, a Pályázónak be kell adnia a Cégbírósághoz benyújtott változás-bejegyzési kérelem másolati példányát. Projekt társaság esetén az alapító (tulajdonos) adatait a cégjegyzéki nyilvántartásban a csatolt cégkivonat adatai alapján a Kiíró ellenőrzi.
•    Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány egyszerű másolata, hatósági nyilvántartási adatok igazolására kiállított okirat és az egyéni vállalkozó részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített példánya;
•    Projekt társaság esetén az alapítási szándékot tartalmazó nyilatkozat (ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői okirat);
•    A pályázatban szereplő, nyilatkozatot aláírók aláírási címpéldányának/aláírás-mintájának egyszerű másolata;
•    Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó a tevékenységre felelősségbiztosítást köt, a szerződés hatálya alatt fenntartja vagy a meglévő biztosítását erre a tevékenységre is kiterjeszti;
•    Mindazon hatósági engedélyek és bizonyítványok egyszerű másolata, amelyek az étkeztetési szolgáltatás szabályszerű gyakorlásához a jogszabályokban előírt módon szükségesek;
•    HACCP minőségbiztosítás egyszerű másolatban;
•    Az étterem működtetésére vonatkozó szakmai elképzelések kifejtése
•    Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó 2022 és 2023. években évi legalább egy referencia-helyszínt üzemeltetett (a pontos helyszín megjelölésével) és az esetleges szerződésbontásra nem a Pályázónak felróható okból került sor;
•    Nyilatkozat arról, hogy az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés megkötését kizáró ok nem áll fenn [2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés], továbbá átlátható szervezetnek minősül [2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja]

6. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot cégszerűen aláírva, elektronikus úton a Pályázó nevének, címének megjelölésével, az alábbi tárggyal kell benyújtani:
„Pályázat:
A Magyar Államkincstár kijelölt használatában lévő, 6720, Szeged, Széchenyi tér 9. szám alatti ingatlanban lévő étterem bérletére” 
A pályázatot elektronikus úton a keomley-horvath.zsolt@allamkincstar.gov.hu e-mail címre kell  benyújtani.

A pályázatról tájékoztatást ad:
név: Keömley-Horváth Zsolt főosztályvezető –  Vagyongazdálkodási és Ellátási Főosztály
Telefon: +36-1-327-3525, +36-20-419-6190
7. Konzultációval egybekötött helyszíni bejárás helye, időpontja 
A Kiíró az eredményes eljárás érdekében konzultációval egybekötött helyszíni bejárást biztosít 2024. május 9. napján, délelőtt 10.00 és 12.00 óra között  a Pályázók részére. 

8. Pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi határidő)
A pályázatot 2024. május 19. napján éjfélig lehet benyújtani a 6. pontban megadott e-mail címre.  
A Pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a pályázatot.
9. A hiánypótlás lehetősége
A Kiíró egy hiánypótlási lehetőséget biztosít a Pályázók részére az elbírálási határidőn (10. pont) belül. A Pályázónak lehetősége van önkéntes hiánypótlásra legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlattételi határidő lejárta után hiánypótlásra kizárólag a Kiíró írásos felhívására (e-mail) van lehetőség. Ez esetben a hiánypótlási felhívás teljesítésének határideje legfeljebb a hiánypótlási felhívás kiküldésétől számított 5 (öt) nap lehet. 
10. Eredményhirdetés ideje: Kiíró az eljárás eredményéről az ajánlatételi határidő lejártát követő, hiánypótlás esetén az utolsó hiánypótlást követő 10 munkanapon belül írásban értesíti a Pályázókat.

11. Étterem nyitásának tervezett időpontja: 2024. július 1. napja.
12. Ajánlati kötöttség 

A Pályázó az ajánlatához a 8. pontban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 90 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a Kiíró a pályázati felhívást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

13. A pályázatok elbírálásának módja
A Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Pályázó ajánlatát fogadja el győztes ajánlatként.
Az elbírálás szempontjai:
•    a pályázat érvényességének vizsgálata, a kiírásban szereplő és az ajánlattételhez szükséges nyilatkozatok, okmányok teljes körű megléte
•    a pályázat tartalmának értékelése:

    • az elbírálás elsődleges szempontja a vállalt szolgáltatás minősége
    • a bérleti díjként megajánlott összeg


Érvényes a pályázat, amennyiben
•    a pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott módon ajánlattételi határidőig nyújtották be;
•    a pályázat a pályázati felhívásban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelel; 
•    Pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 43. §-ban foglaltak szerint megtartja
Eredménytelen a pályázati felhívás:
•    az ajánlattételi határidőig nem érkezett érvényes pályázat;
•    a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek;
•    a Kiíró döntése alapján eredménytelen az eljárás, ha az ajánlatok elbírálásakor az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X.4.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha valamelyik Pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi Pályázó érdekét súlyosan sértő cselekményt követett el.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az azonos értékű ajánlatot benyújtott Pályázókkal további tárgyalásokat folytasson a legkedvezőbb összegű ajánlat elérése érdekében. 
A pályázat elbírálása nem nyilvános.
A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
14. Kiíró fenntartott jogai
A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy:
•    a jelen pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja,
•    a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
•    bármely, jelen felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, a Pályázók megfelelő értesítése mellett módosítsa,
•    a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.