Hozzátartozói ellátások

Baleseti hozzátartozói ellátások

Milyen ellátásokat nevezünk baleseti hozzátartozói nyugdíjnak?

Baleseti hozzátartozói nyugdíjnak az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében elhunyt személy hozzátartozóit megillető hozzátartozói nyugdíjakat nevezzük.

A baleseti hozzátartozó nyugdíj típusai:

 • baleseti özvegyi nyugdíj
 • baleseti árvaellátás
 • baleseti szülői nyugdíj

Mi minősül üzemi balesetnek?

Üzemi balesetnek az a baleset minősül, amely

 • a foglalkozás körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben történik,
 • munkába menet vagy onnan a lakásra, vagy a szállásra menet közben történik (a továbbiakban: úti baleset),
 • közcélú munka végzése során történik,
 • egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során történik.

A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetnek az minősül, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy egészségkárosodásának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé válásához szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

Nem minősül üzemi balesetnek az a baleset, amely

 • részben vagy egészben a balesetet szenvedett személy alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltsága miatt következett be,
 • munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy
 • a lakásról, vagy a szállásról munkába, illetőleg a munkából lakásra, vagy szállásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.

Mi minősül foglalkozási megbetegedésnek?

A foglalkozási megbetegedés olyan egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, valamint a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, vagy a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

Mely szerv ismeri el a baleset üzemiségét, megbetegedés foglalkozási jellegét?

Az üzemi balesetet és a foglalkozási megbetegedést a foglalkoztatónak kell bejelenteni.

A baleset üzemiségének, vagy a megbetegedés foglalkozási jellegének a kivizsgálását a kifizetőhelyként működő foglalkoztató, ennek hiányában a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szervként eljáró kormányhivatal végzi.

Bővebb információ az „Üzemi baleset” tájékoztatóban található.

Ki jogosult baleseti hozzátartozói nyugellátásra?

Baleseti hozzátartozói nyugdíjra ugyanaz a személyi kör jogosult, amely özvegyi nyugdíjat, árvaellátást és szülői nyugdíjat igényelhet.

 

Baleseti özvegyi nyugdíjra a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs, baleseti árvaellátásra a gyermek, ideértve a közösen nevelt és az örökbefogadott gyermeket is, speciális esetekben a testvér és az unoka, baleseti szülői nyugdíjra pedig a szülő lehet jogosult.

Hogyan kell igényelni a baleseti hozzátartozói nyugdíjat?

A baleseti hozzátartozói nyugdíj megállapítását, ha az elhunyt jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el, akkor a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivataltól, az alábbi nyomtatványokon kell igényelni.

 • Özvegyi nyugdíj igénylése, ha az elhunyt nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban nem részesült
 • Árvaellátás iránti igény, ha az elhunyt nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban nem részesült
 • Szülői nyugdíj iránti igény, ha az elhunyt nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban nem részesült

A baleseti hozzátartozói nyugdíj igényt személyesen, postán és elektronikusan is be lehet nyújtani.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán, lehet benyújtani.

A kormányhivatalok elérhetőségei a https://kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a címzett kormányhivatal nevét és a 1916 Budapest egységes postacímet kell ráírni.

Ha az elhunyt nyugdíjas volt, akkor a baleseti hozzátartozói nyugdíjat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell igényelni az alábbi nyomtatványokon:

 • Özvegyi nyugdíj igénylése, ha az elhunyt nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban részesült
 • Árvaellátás iránti igény, ha az elhunyt nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban részesült
 • Szülői nyugdíj iránti igény, ha az elhunyt nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban részesült

Ebben az esetben a baleseti hozzátartozói nyugdíjigényt személyesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Váci út 73.) is be lehet nyújtani.

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Budapest 1820 címzést kell ráírni.

Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Az igényt a kérelmező törvényes képviselője (gyámja, gondnoka) vagy meghatalmazottja is előterjesztheti, a képviseletre vonatkozó okirat csatolásával.

Mit kell mellékelni a baleseti hozzátartozói nyugdíjigényhez?

Az igényhez mellékelhetőek az elhunyt korábban el nem ismert szolgálati idejére vonatkozó dokumentumok. Ilyen igazolás lehet többek között:

 • munkakönyv, foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, bedolgozói kiskönyv, mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv,
 • főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés.

Ha az üzemi baleset elismeréséről szóló határozat rendelkezésre áll, a hozzátartozói nyugdíj igénylésével egyidejűleg azt is be kell nyújtani.

Az igénybejelentő nyomtatványhoz az alábbi pótlapok kitöltése is szükséges lehet:

 • foglalkoztatásra és a korkedvezményes időszakokra vonatkozó adatok megadására szolgáló pótlap itt tölthető le,
 • önálló tevékenységre vonatkozó adatok megadására szolgáló pótlap itt tölthető le
 • gyermekekre vonatkozó adatok megadásához használatos pótlap itt tölthető le.

Mennyi idő alatt állapítják meg a baleseti hozzátartozói nyugdíjat?

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A megállapított nyugdíjat a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Hogyan kerül megállapításra a baleseti hozzátartozói nyugdíj?

A baleseti hozzátartozói nyugdíjak esetében az igénylő özvegyre, árvára vonatkozó jogosultsági feltételeken túl, elegendő annak igazolása, hogy az elhalálozás biztosítottként elszenvedett üzemi baleset, vagy foglalkozási megbetegedés következtében történt.

Baleseti hozzátartozói nyugdíj esetében a baleseti sérült hozzátartozóit a baleseti nyugellátás akkor is megilleti, ha a sérült a baleseti táppénz folyósításának a tartama alatt nem az üzemi baleset következtében halt meg.

 

A baleseti hozzátartozói nyugdíj összegét annak a nyugdíjnak az összege alapján kell meghatározni, amely az elhunyt részére az elhalálozás időpontjában járt, vagy járt volna. Ennek kiszámítása a következő módon történik:

 

Az elért átlagkereset 60 százalékát annyi százalékkal kell növelni, ahány év szolgálati időt szerzett az elhunyt, az átlagkereset összegénél azonban a hozzátartozói nyugdíj alapját képező átlagkereset nem lehet több. Ennek az összegnek a 60, illetve a 30 százaléka lesz a hozzátartozót megillető nyugdíj.

 

Ha az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjas volt, az elhalálozás napjára a fenti módon újra kiszámításra kerül az összeg, amely a baleseti hozzátartozói nyugdíj alapjául fog szolgálni.

A baleseti hozzátartozói nyugellátások esetében a hozzátartozói nyugdíj mértéke, a folyósítás időtartama ugyanaz, mint az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás vagy a szülői nyugdíj esetében.

Mikortól jár a baleseti hozzátartozói nyugdíj?

A baleseti hozzátartozói nyugellátás legkorábban az elhalálozás napjától kérelmezhető, azzal hogy az igényt legfeljebb hat hónapra visszamenőlegesen lehet érvényesíteni.

Ha a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a baleset üzemiségét elismerő határozat,

és az igény emiatt elutasításra kerül, vagy az általános szabályok alapján hozzátartozói nyugdíj kerül megállapításra, akkor a baleset üzemiségének határozattal történő megállapítását követően a baleseti nyugdíjat újból kérelmezni kell. Ebben az esetben a baleseti hozzátartozói nyugellátás az első, azaz az eredeti igénybejelentés szerinti időponttól kerül megállapításra.

Mit kell tenni, ha nem ért egyet a nyugdíjhatározattal?

Fellebbezésre nincs lehetőség. Ha a határozat jogszabálysértő, akkor ellene 30 napon belül kereset benyújtásával lehet kérni, hogy vizsgálja felül a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.