A Magyar Államkincstár fő tevékenységi körei

 • a költségvetés végrehajtása,
 • pénzügyi szolgáltatások,
 • befektetési szolgáltatások,
 • központi illetményszámfejtés,
 • pályázatos támogatások, követeléskezelés,
 • szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés az államháztartás önkormányzati alrendszerében,
 • a törzskönyvi és egyéb nyilvántartások vezetése.
 • Nemzeti Kifizető Ügynökség
 • nyugellátások és egyes más ellátások, családtámogatási ellátások, pénzbeli egészségbiztosítási ellátások, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítási hatáskörébe utalt egyéb ellátások központi folyósítása
 • önkormányzati ASP rendszer működtetése

 

Nemzeti Kifizető Ügynökségi feladatkörében:

 • ellátja a KAP Alapokból finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos kifizető ügynökségi, valamint a nemzeti költségvetésből finanszírozott agrártámogatásokkal összefüggő végrehajtási feladatokat,
 • nyilvántartási, monitoring-adatgyűjtési tevékenységet végez,
 • valamint a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésével kapcsolatos agrárkár-enyhítési és krízisbiztosítási szervként jár el.

 

A Kincstár a költségvetés végrehajtásának feladatkörében:

 • nyilvántartást vezet a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzatairól, azok változásáról és teljesítéséről;
 • előkészíti a költségvetési előirányzatok felhasználásához kapcsolódó pénzforgalmi műveleteket;
 • ellátja a zárszámadás előkészítésével kapcsolatos ügyviteli, nyilvántartási, információgyűjtési, egyeztetési és szolgáltatási feladatokat;
 • információt szolgáltat a költségvetés előirányzatairól és teljesítéséről a költségvetési szervek, a fejezetek és a Pénzügyminisztérium részére, időszakonként elemzéseket készít a költségvetés alakulásáról, helyzetéről;
 • naponta kimutatást készít a bevételek és kiadások főbb csoportonkénti alakulásáról, a központi költségvetés helyzetéről;
 • jogszabályban meghatározott központi kezelésű előirányzatokra beszámolási, könyvvezetési és jelentéskészítési feladatokat lát el;
 • a pénzügyi kormányzat számára havi rendszerességgel gyűjti az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó alanyoktól a számviteli-, pénzforgalmi- és vagyonadatokat, illetve az éves költségvetési beszámolókat a költségvetés végrehajtásának nyomon követéséhez valamint a zárszámadási törvény elkészítéséhez;
 • nyilvántartást vezet az állam által vállalt kötelezettségekről és az állam követeléseiről;
 • előrejelzi a kincstári kör, valamint a Kincstár által vezetett egyéb számlák kiadásai és bevételei összesített egyenlegének alakulását, közreműködik a kincstári egységes számla likviditásának kezelésében;
 • gondoskodik a költségvetési szerveket és fejezeti kezelésű előirányzatokat megillető központi költségvetési támogatások rendelkezésre bocsátásáról, finanszírozásáról;
 • nyilvántartja a költségvetési szervek tételes kötelezettségvállalásait és követeléseit, valamint a fejezeti és meghatározott körben a központi kezelésű előirányzatok, alapok összevont kötelezettségvállalásait, a központi alrendszer kiadásainak és bevételeinek várható teljesülését, az elemi költségvetéssel rendelkező központi költségvetési szervek tartozásállományának alakulását;
 • ellátja az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami humánszolgáltatást nyújtó intézményfenntartókat megillető állami támogatásokkal kapcsolatos igénylési, folyósítási, elszámolási, ellenőrzési és adatszolgáltatási feladatokat;
 • ellátja a helyi önkormányzatok támogatásainak igénylésével, folyósításával, elszámolásával és az igénylés és felhasználás szabályosságának felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat;
 • működteti a költségvetési felügyeleti rendszert.

 

A költségvetés finanszírozása körében:

 • részt vesz a költségvetés éves és középtávú finanszírozási tervének elkészítésében és aktualizálásában;
 • likviditási hitel nyújtását engedélyezheti az elkülönített állami pénzalapoknak, a helyi önkormányzatoknak.

 

Pénzügyi, befektetési szolgáltatói tevékenysége során:

 • számlát vezet a kincstári kör és a pénzforgalmi számlatulajdonosok részére;
 • végrehajtja a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére irányuló pénzügyi lebonyolítási feladatokat, a kiadásokhoz kötődően likviditási és előirányzati fedezetvizsgálatot, valamint alaki, formai és pénzügyi ellenőrzést végez;
 • biztosítja a készpénzellátást a kincstári kör, a pénzforgalmi számlatulajdonosok, és a Kincstárnál értékpapír nyilvántartási-számlával rendelkező ügyfelek részére;
 • készpénz-helyettesítő fizetési rendszert működtet;
 • befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet nyújt az állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok körében;
 • a kincstári számlavezetés és elszámolások tekintetében beszámolási, könyvvezetési és jelentéskészítési feladatokat lát el;
 • részt vesz a magyar állam nemzetközi pénzügyi és fejlesztési intézetekkel való együttműködésével, tagságával összefüggő feladatok lebonyolításában, gondoskodik az időszakonként fizetendő összegek megfelelő forrásokból történő kifizetéséről, át nem ruházható, kamatfizetési kötelezettséget nem tartalmazó kötelezvények kiállításáról, a végrehajtandó műveletek és ügyletek létrehozásáról és lebonyolításáról;
 • a Magyar Állam javára átutalt vagy fizetett bármilyen összeg tekintetében jogosultként eljár;
 • ellátja a strukturális és kohéziós alapokkal, illetve általában az Európai Unió pénzeszközeivel kapcsolatosan jogszabályban és nemzetközi megállapodásban meghatározott végrehajtási, pénzforgalmi és ellenőrzési feladatokat (forint és deviza).

 

A pályázatos támogatások, és a követeléskezelés során:

 • a központi költségvetésből pályázatok alapján folyósított támogatások nyomon követése érdekében működteti az országos támogatási és monitoring rendszert. Közreműködik a támogatási előirányzatok pályázati rendszerében a pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési feladatok ellátásában.

 

A költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartása keretében:

 • a Kincstár végzi a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását - a cégnyilvántartáshoz hasonlóan - alapító okiratok alapján. Újonnan alapított kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerv a Kincstárnál csak akkor nyithat számlát, ha a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vétele megtörtént;
 • a törzskönyvi nyilvántartás adatait érintő változásokat az irányító szerv a jogszabályban meghatározott időn belül köteles bejelenteni a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából, amelyet a kérelem alapján a Kincstár átvezet a nyilvántartáson;
 • a költségvetési szerv megszűnése esetén az irányító szerv beküldi a törlési kérelmet és a megszüntető okiratot a törzskönyvi nyilvántartás részére, mely alapján a Kincstár törli a törzskönyvi nyilvántartásból a költségvetési szervet.