Tájékoztató a formanyomtatványok kitöltéséhez

 

A törzskönyvi jogi személy, illetve a törzskönyvi jogi személyre vonatkozó adatok és tények közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése, törlése és a bekövetkezett változások átvezetése kérelemre történik.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont a) alpontjának, valamint 108. § (1) bekezdésének megfelelően a Magyar Államkincstár köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait - figyelemmel az E-ügyintézési tv. 2. § (4) bekezdés b) pontjára - a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése és 108. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzatok (helyi és nemzetiségi), a költségvetési szervek, valamint a köztestületek, mint ügyfelek 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelezettek a 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében, ennek megfelelően a kérelmeket kizárólag elektronikus formában nyújthatják be . Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton, vagy nem cég/hivatali kapun keresztül nyújtja be kérelmét (pl. ügyfélkapun keresztül), akkor az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése értelmében (kivéve a (4) bekezdésben nevesített eseteket) a kérelem hatálytalan, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében visszautasításra kerül.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács nem köteles az elektronikus ügyintézésre, választhat az írásbeli kapcsolattartási módok közül (papír alapú vagy E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus) . Amennyiben a társulás, illetve a térségi fejlesztési tanács az elektronikus kapcsolattartást választja, a Magyar Államkincstár az eljárás lefolytatása során az ügyféllel elektronikusan tartja a kapcsolatot.

Papír alapú ügyintézésre való jogosultság esetén a kérelmet a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapjáról letölthető formanyomtatványon papír alapon, cégszerű aláírással és bélyegzővel ellátva egy példányban kell benyújtani, vagy elektronikus úton - az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogramon keresztül, hivatali/cégkapus azonosítással (aláírás nélkül) - kell megküldeni a Kincstár központja vagy az illetékes vármegyei igazgatósága részére.

Az elektronikus kérelmek kitöltésére az ÁNYK keretprogram használható . A program és a használatához szükséges felhasználói dokumentáció a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról ingyenesen letölthető.

Az ÁNYK letöltése és telepítése után a törzskönyvi nyilvántartással összefüggő ügyintézéshez szükséges nyomtatványok innen tölthetőek le.

Külön adatbejelentő lapok állnak rendelkezésre a központi és az önkormányzati költségvetési alrendszerbe tartozó szervekre vonatkozóan. Ezen belül is külön űrlapokat kell kitölteni az egyes szervtípusok (költségvetési szervek és egyéb törzskönyvi jogi személyek) esetében, valamint az egyes ügytípusokat (bejegyzés, törlés, változásbejelentés stb.) érintően. Az adatbejelentéshez az adott szerv- és ügytípusnak megfelelő nyomtatványt kell használni.

A költségvetési szerv alapító okiratát, módosító okiratát, az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát és a megszüntető okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdése szerint, a Kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával kell elkészíteni.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésének megfelelően az alapító okiratban foglaltak változásakor a módosító okirat mellett az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is el kell készíteni, és a változás-bejelentési kérelemhez csatolni kell. Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát nem kell aláírni, illetve elektronikusan nem kell hitelesíteni, azon a Kincstár igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt változata megfelel az alapító okirat módosítások szerinti tartalmának (kivéve a formanyomtatványnak megfelelő alapító okirattal még nem rendelkező költségvetési szerv alapító okiratának módosításakor; ebben az esetben az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is alá kell írni, illetve elektronikusan hitelesíteni kell, ebben az esetben a Kincstár igazolást nem állít ki).

A törzskönyvi nyilvántartás alanyaira is kiterjesztett, az állami adóhatóság és a Kincstár közötti „egyablakos bejelentkezés", adatbejelentési kötelezettség a „B205 – Változásbejelentési kérelem – Adóalanyisággal összefüggő adatok bejelentése, változásbejelentése és törlése” űrlapon teljesíthető. A törzskönyvi jogi személy alapítását követően a kérelmet kizárólag TEÁOR kódok változásbejelentése esetén lehet használni.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás (KTÖRZS) és a köznevelési információs rendszer (KIR) között megvalósult elektronikus adatszolgáltatás keretében a köznevelési intézmények OM azonosítójának igénylése vagy annak törlése is az űrlapokon igényelhető.

A törzskönyvi nyilvántartás alanyairól „ Törzskönyvi igazolás ” és „ Törzskönyvi kivonat ” a Kincstár valamennyi törzskönyvezéssel foglalkozó szervezeti egységénél kérhető. A kérelmek kitöltése az ÁNYK keretprogramban történik a Kincstár honlapján közzétett űrlapok alkalmazásával, hivatali/cégkapus, magánszemély kérelmező esetében ügyfélkapus azonosítással. Az igazolás vagy a kivonat kizárólag a B500 Törzskönyvi igazolás, B501 Törzskönyvi kivonat kérelem formanyomtatványon kérelmezhető.

Az űrlapon kötelező feltüntetni a felhasználás célját. Ezen dokumentumok igény szerint postai úton illetve a vármegyeszékhelyen személyesen is átvehetőek. Ebben az esetben az űrlapon a telefonszám megadása is szükséges, amelyen az igénylő az irat elkészültéről értesíthető.

A törzskönyvi nyilvántartásból csoportos adatállomány átadására, kérelemre kizárólag a Kincstár Központ jogosult.

Az elektronikus kérelmek benyújtását megelőzően ellenőrizni szükséges a technikai feltételek meglétét , amelyek az alábbiak:

  • az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges saját hivatali kapu vagy cégkapu, egyes űrlapok esetében (törzskönyvi kivonat, igazolás, vezető adóazonosító jelének bejelentése iránti kérelem) ügyfélkapu azonosító megléte, valamint az ügyintézés során képviseletre jogosult személy (pl. ügyintéző, vezető) hozzáférése a hivatali kapu vagy cégkapu tárhelyhez,
  • az elektronikus közokiratokhoz szükséges minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy bélyegző szolgáltatás rendelkezésre állása és használata,
  • ÁNYK keretprogram telepítése, illetve frissítése,
  • ÁNYK-s űrlapok letöltése, telepítése, illetve frissítése.

A kérelmek kitöltése az ÁNYK keretprogramban történik a Kincstár honlapján közzétett űrlapok alkalmazásával. A hibátlanul kitöltött űrlapok és azok mellékletei az ÁNYK keretprogramon keresztül hivatali kapus vagy cégkapus, egyes űrlapok esetében ügyfélkapus azonosítással nyújthatóak be a Kincstár részére . A beküldés folyamatát a mellékelt ÁNYK segédlet tartalmazza. Csak és kizárólag az ÁNYK keretprogramban kitöltött, titkosított és onnan beküldött űrlapok fogadhatóak be.

A hivatali/cégkapun keresztül beküldött kérelmekhez a jogszabályok által előírt mellékleteket elektronikus közokiratként, illetve az egyszerű másolatként is benyújtható iratokat elektronikus iratként vagy szkennelt formában kell csatolni. Az elektronikus közokiraton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást vagy bélyegzőt, és amennyiben jogszabály így rendelkezik időbélyegzőt kell elhelyezni.

A hivatali kapu/cégkapu/ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatban a www.magyarorszag.hu illetve a https://euf.gov.hu vagy a 1818 telefonszámon lehet tájékoztatást kapni.