Méltányosság

Nyugellátás méltányosságból történő megállapítása

A nyugellátás méltányosságból történő megállapításáról

Kinek engedélyezhető kivételes nyugellátás?

Kivételes nyugdíj megállapítására – indokolt esetben – akkor kerülhet sor, ha az igényelt nyugdíj megállapításához nincs meg a szükséges szolgálati idő, de az igénylő az ellátáshoz szükséges egyéb feltételekkel rendelkezik.

Kivételes öregségi nyugellátás az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére engedélyezhető.

Kivételes özvegyi nyugdíj annak az özvegynek engedélyezhető, akinek az egészségkárosodása legalább 50 százalékos.

Árvaellátás a nappali képzésben tanulmányokat folytató árva részére állapítható meg kivételes méltányosságból.

Kivételes nyugellátás megállapításának engedélyezésére csak a törvényes ellátásra való jogosultság iránti igény elutasítását követően van lehetőség.

Milyen további feltételnek kell megfelelni a kivételes nyugellátás engedélyezéséhez?

Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével.

Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás akkor engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző a Tny. 46. §-ában meghatározott szolgálati idő felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva egyébként megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra való jogosultság feltételeinek.

Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás engedélyezhető abban az esetben is, ha az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett, vagy az árva közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nem nappali tagozaton folytat tanulmányokat, vagy az árva a jogszerző halálakor a 16. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be és nem tanul, de az egészségi állapota legfeljebb 30 százalékos.

Kinek nem engedélyezhető kivételes nyugellátás?

 Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás annak, aki

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § (1) bekezdés i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az időskorúak járadékát - részesül, vagy
  • tartós bentlakásos intézményben él, vagy
  • otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve, vagy
  • előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti.

 Milyen összegben és időtartamra engedélyezhető kivételes nyugellátás?

A kivételes nyugellátás engedélyezett összege nem lehet kevesebb 15.000 forintnál és nem haladhatja meg a 50.000 forintot.

A kivételes nyugellátást minden szempontból úgy kell tekinteni, mintha az – a jogosultsági feltételek megléte esetén – jogszerűen megilletné az ellátásban részesülőt. Az ellátásban részesülő személyt a nyugdíjasoknak járó minden juttatás megilleti (pl.: Ellátottak utazási utalványa, jogszabály alapján megállapított évenkénti rendszeres emelés stb.).

A kivételes nyugellátást kérelemre megszüntethető-e?

Igen, a kivételes nyugellátást kérelemre meg kell szüntetni.

Hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás iránti kérelem?

A kérelem a „Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be. 16 év feletti árva esetén a tanulmányok folytatását igazoló, az oktatási intézmény által kiállított igazolást csatolni szükséges.

Ha a 16 év alatti gyermek árvaellátás iránti igényét amiatt utasítják el, mert az elhunyt jogszerző a szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, a kivételes árvaellátás megállapítása iránti eljárás hivatalból megindul, azaz ilyenkor a gyermek törvényes képviselőjének nem kell külön kérelmet benyújtania a kivételes árvaellátás megállapításához.

A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, és csatolni azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.)

A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálatain szerezhető be, illetőleg letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról, illetve a magyarorszag.hu weboldalról.

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen?

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre történő hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékhez.