Nyugdíjbiztosítási nyilvántartás

Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás

Mit jelent az adategyeztetési eljárás?

A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárásban a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított közreműködésével tisztázza a nyugdíj jogszerzéshez elismerhető magyar szolgálati időt, jogosultsági időt, korkedvezményre jogosító időt és a járulékfizetés alapjául szolgáló jövedelmeket, kereseteket, és a nyilvántartásban nem szereplő adatokat rögzíti.

Az adattisztázás célja, hogy a nyugdíj megállapításakor már olyan, az ügyfél által is megismert és elfogadott adatok álljanak rendelkezésre, amelyek a nyugdíjra való jogosultság, és annak összege megállapításához szükségesek.

Az adategyeztetési eljárásra az ügyfél kérelmére és a hivatal kezdeményezésére is sor kerülhet.

Hogyan lehet kezdeményezni az adategyeztetési eljárást?

Az adategyeztetés iránti kérelmet naptári évenként egyszer, kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a www.magyarorszag.hu honlapon a „Nyugdíj” főmenü „Adategyeztetés, hatósági bizonyítvány, megállapodás” alpontban található „Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése iránti kérelem (NY_AEKER_02)” űrlap kitöltésével.

Ha a kérelmező az Európai Unió valamely tagállamában, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Svájcban vagy valamely egyezményben részes országban is nyugdíjra jogosító szolgálati időt szerzett, akkor a Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő  adatok egyeztetése iránti kérelem külföldön élő vagy külföldön szolgálati időt szerzett személyek részére (NY_AENKKER_02)” elnevezésű űrlapot kell elektronikusan benyújtani.

Az Európai Unió tagállamai a következők: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia Szlovénia.

Magyarországgal egyezményt kötött országok az alábbiak:

Albán Köztársaság, Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Bosznia-Hercegovina, Dél-Korea, India, Japán, Kanada, beleértve Québec tartományt, Koszovó, Macedónia, Moldova, Montenegró, Mongólia, Oroszország, Szerbia, Törökország, Ukrajna.

Mikor indul hivatalból az adategyeztetési eljárás?

Az adategyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv három évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt kezdeményezi a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek esetében, azaz abban a naptári évben, amikor az érintett a 62. életévét betölti.

Az adategyeztetési eljárást nem kezdeményezi a hivatal, ha az érintett már olyan ellátásban részesül, amely a szolgálati idő és az átlagkereset alapján került kiszámításra, vagy ilyen igény elbírálása van folyamatban.

Melyik hivatal folytatja le az adategyeztetési eljárást?

Az adategyeztetési eljárást a lakóhely szerint illetékes nyugdíjmegállapító szervként eljáró fővárosi,  vagy vármegyei kormányhivatal folytatja le.

A budapesti és a Pest vármegyei lakosok ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A lakóhely szerinti hivataltól lehet kérni, hogy az adategyeztetést a tartózkodási hely szerint illetékes kormányhivatal végezze. Ezt a kérelmet a www.magyarorszag.hu honlapon a „Nyugdíj” főmenü „Egyéb ügyintézés” alpontban található „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben” elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani.

Lakóhelytől függetlenül, kizárólag Budapest Főváros Kormányhivatala végzi az adategyeztetést azok számára:

 • akik külföldön élnek, vagy
 • akik külföldön szerzett szolgálati idővel is rendelkeznek,
 • akik az eljárás megindításakor szolgálati viszonyban állnak fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, vagy
 • akik korábban valamelyik nemzetbiztonsági szolgálatnál álltak szolgálati viszonyban.

A kormányhivatalok elérhetőségét itt tekintheti meg.

Mennyi ideig tart az adategyeztetési eljárás?

Az adategyeztetési eljárásban az ügyintézési határidő 75 nap.

Hogyan zajlik az adategyeztetési eljárás?

Akár kérelemre, akár hivatalból indult az adategyeztetési eljárás, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv első intézkedése az, hogy az ügyfél részére megküldi a kimutatást, amely a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban megtalálható, a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető adatokat tartalmazza.

A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban a következő, a foglalkoztatók által bejelentett adatok találhatók:

 • a biztosításban töltött időszakok,
 • a jogviszony típusára, a munkakörre vonatkozó adatok,
 • egyéb szolgálati időként elismerhető időszakok, pl. GYES, GYED időtartama
 • nők esetében a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához elismerhető jogosultsági idő,
 • a foglalkoztató vagy jogutódja, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett adatai,
 • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem összege,
 • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, nyugdíjjárulék.

A nyilvántartás nem tartalmazza azokat a jogviszonyokat, amelyekre korábban nem volt előírva az adatszolgáltatási kötelezettség, illetőleg amelyekben nem járulékfizetés alapozza meg a szolgálati idő elismerését. Ilyen időszak lehet például a sorkatonai szolgálat időtartama, vagy a felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok időtartama.

A kimutatás az elektronikus tárhellyel rendelkezők részére elektronikusan, egyéb esetben postán kerül megküldésre.

A kimutatás kézhezvételét követően az ügyfélnek kérelemre indult eljárás esetén 30 nap, hivatalból indult eljárás esetén 60 nap áll a rendelkezésére, hogy nyilatkozzon arról, hogy:

 • a kimutatás tartalmával egyetért-e, vagy
 • a kimutatás mely részét tartja hiányosnak, melyik időszak vizsgálatát kéri, illetőleg milyen bizonyítékokat tud csatolni a nyilvántartásban nem szereplő adatok bizonyításához.

Ezt az észrevételt a „Nyilatkozat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról készült kimutatás tartalmára vonatkozóan (NY-AEELF_02) elnevezésű nyomtatványon lehet megtenni.

A kimutatásban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett szolgálati idő és jövedelmi adatokra vonatkozó észrevétel esetén, azaz ha szükséges egyes időszakok szolgálati időként, jogosultsági időként vagy korkedvezményes időként történő elismerése, vagy a kereseti adatok tisztázása, akkor a nyilatkozathoz csatolni kell az elismerni kért időszakokra, jövedelmekre vonatkozó igazolásokat.

Ekkor nyílik lehetőség a nem járulékfizetésen alapuló egyéb szolgálati időnek minősülő időszakok – például a szakmunkástanuló idő, sorkatonaság, felsőfokú intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok időtartamának – elismerését, illetőleg a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett munka időtartamának megállapítását kérni.

Amennyiben az ügyfél külföldi szolgálati idővel is rendelkezik, akkor meg kell adni a külföldi biztosítási számot, a munkavégzés helyét, időtartamát, illetve csatolni kell az ezeket igazoló dokumentumokat.

Az adategyeztetési eljárásban a külföldi nyugdíjra jogosító időszakokat Budapest Főváros Kormányhivatala megkeresésére a munkavégzés helye szerinti ország nyugdíjbiztosítási szerve igazolja.

Az észrevételek, illetve a megküldött okiratok alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a magyar időszakok elismerése érdekében bizonyítási eljárást folytat le, melynek keretében, szükség esetén, a foglalkoztató vagy az iratőrző székhelyén, telephelyén ellenőrzés történhet, illetve az állami adóhatóság eljárását is kezdeményezheti.

Az adategyeztetés során több nyilatkozatot vagy bejelentést is lehet tenni. Az adatok közlése elektronikus úton a „Bejelentés, nyilatkozat, hiánypótlás nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_BENYIHP_01)” elnevezésű nyomtatványon történhet, amelyhez mellékletek is csatolhatók.

Az adategyeztetési eljárásban lehetőség van az elektronikus kapcsolattartásról áttérni a papír alapú ügyintézésre. Erre szolgál aKapcsolattartás (elektronikus vagy papíralapú) módjának megváltoztatásáról nyilatkozat nyugdíjbiztosítási ügyben (NY_MODVALT_01)” elnevezésű űrlap.

Ezt követően a nyugdíjszerv postán fogja megküldeni a megkereséseket és az adategyeztetést lezáró határozatot.

Az adategyeztetési eljárás határozattal zárul, amely tartalmazza a megszerzett szolgálati idő és jogosultsági idő összesítését, elismerését.

Külföldi szolgálati idő esetén, a külföldi nyugdíjszerv igazolása alapján  a magyar és a külföldi szolgálati időt is tartalmazó összesítő tájékoztatás is készül, tekintettel arra, hogy a külföldi szolgálati időket az adategyeztetési határozat nem tartalmazza.

Abban az esetben, ha az adategyeztetési eljárás alatt az érintett öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, táncművészeti életjáradék, vagy más, a szolgálati idő és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset alapján megállapítható ellátás vagy nyugdíjbiztosítási átutalás iránti kérelmet nyújt be, ez a kérelem az egyeztetési eljárás iránti kérelem visszavonásának minősül. Ebben az esetben az ellátás megállapítására irányuló eljárásban kerül sor a jogosultsághoz szükséges időszakok elismerésére és a kereseti, jövedelmi adatok tisztázására.