Nyugdíjfolyósítás

Bejelentési kötelezettség

Miről kell bejelentést tenni a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz?

Az ellátásban részesülő személy köteles bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely az ellátásra való jogosultságát vagy az ellátás folyósítását érinti.

Például:

  • korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság esetén, ha a kereset eléri a minimálbér 18-szorosát,
  • közszférában való foglalkoztatás,
  • lakó- vagy tartózkodási hely, illetve levelezési cím változása,
  • 90 napot meghaladó külföldi tartózkodás,
  • pénzintézeti számlaszám változása,
  • névváltozás, házasságkötés,
  • iskolai tanulmányok címén folyósított árvaellátás esetén a tanulmányokat érintő változások,
  • szabadságvesztés.

A bejelentést 15 napon belül kell teljesíteni az ellátás folyósítási törzsszámára való hivatkozással.

Milyen módon lehet bejelentést tenni a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz?

Írásban postai úton, személyesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Ügyfélkapcsolati Irodájában, valamint elektronikus ügyintézés keretében Ügyfélkapun keresztül (magyarorszag.hu weboldalon a „Nyugdíj” menüpont kiválasztását követően) lehet bejelentést tenni. Az elektronikus ügyintézéshez is elérhetőek a bejelentés teljesítéséhez felhasználható űrlapok.

Hivatalunk nem fogad el szóbeli – pl. telefonon történő – bejelentést, sem a nem saját kezűleg aláírt, vagy e-mailben továbbított bejelentést.

Az elektronikusan érkezett beadványok közül csak az Ügyfélkapun keresztül érkező beadványok fogadhatóak el.

Címváltozás, számlaszám-változás bejelentése

Ellátás folyósítását érintő lakcím-, tartózkodási cím, vagy levelezési cím, számlaszám változást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére, a folyósítási törzsszámra hivatkozással, az ellátásban részesülő (vagy törvényes képviselője) által saját kezűleg aláírva írásban kell bejelenteni.

A lakcím megváltozásának bejelentése akkor is szükséges, ha az ellátás kifizetése nem postai úton, hanem bankszámlára történik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ellátás csak olyan fizetési számlára folyósítható, amely felett a jogosultnak vagy törvényes képviselőjének rendelkezési joga van.

A címváltozás, számlaszám-változás bejelentésének elmulasztása az ellátás meghatározott időben történő kifizetésének elmaradását vagy késedelmét okozhatja. Amennyiben levelezési címe nem megfelelő, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság küldeményei illetve egyes, kormányzati tájékoztatás céljából készülő küldemények nem jutnak el Önhöz.

Közszférában való foglalkoztatás bejelentése

A témában bővebb tájékoztatást a Közszférában való foglalkoztatás miatti szüneteltetés ügy ismertetésénél talál.  

Keresőtevékenység bejelentése

A témában bővebb tájékoztatást a Keresőtevékenység miatti szüneteltetés ügy ismertetésénél  talál.

90 napot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentése

Amennyiben a külföldi tartózkodásának tervezett időtartama meghaladja a 90 napot, az ellátásban részesülő köteles - az utazás előtt - a külföldi lakcíméről (tartózkodási helyéről) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot tájékoztatni.

Névváltozás, házasságkötés bejelentése

A névváltozást az előző név közlése mellett, a változás okának megjelölésével kell bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

Özvegyi nyugdíj folyósítása esetén a házasságkötést haladéktalanul be kell jelenteni, mivel ez a tény a már megállapított hozzátartozói nyugellátásra való jogosultságot érintheti.

Iskolai tanulmányok címén folyósított árvaellátás esetén a tanulmányokat érintő változások bejelentése

Iskolai tanulmányok címén folyósított árvaellátás esetén haladéktalanul be kell jelenteni, ha az árva a tanulmányait megszakította, befejezte, nem nappali rendszerű oktatás keretében vagy felsőoktatási intézményben nem nappali képzésben vesz részt, vagy tanulmányait egyéni munkarend, egyéni tanulmányi rend szerint folytatja, illetve tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetel.

Árvaellátás folyósítása esetén egyéb változások bejelentése

Árvaellátás folyósítása esetén be kell jelenteni, ha a kiskorú árva kikerül annak a személynek (szülő, gyám, stb.) a háztartásából, akinek a kezeihez az árvaellátás folyósítása történik, az életben lévő szülő már nem tekinthető megváltozott munkaképességűnek; testvér vagy unoka részére megállapított árvaellátás esetén, ha a tartásra kötelezett hozzátartozó tartásra képessé válik.

Ellátásban részesülő elhalálozásának bejelentése

A külföldön élő jogosult elhalálozásának tényét és annak időpontját az elhunyt személlyel közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös, vagy a nyugellátás felvételére jogosított más személy 15 napon belül köteles bejelenteni.

Amennyiben az ellátás utalása gyám vagy gondnok részére történt, a bejelentési kötelezettség a gyámot, illetve gondnokot terheli.

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményei

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az ellátásban részesülő a jogalap nélkül kifize­tésre kerülő ellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető.