A nyugdíj folyósításának szüneteltetése

Közszférában való foglalkoztatás miatti szüneteltetés

Bejelentés közszférában való foglalkoztatás kezdetéről, illetve megszűnéséről

Milyen típusú foglalkoztatási jogviszony fennállása esetén kell az ellátás folyósítását szüneteltetni?

Az öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék folyósítását  akkor kell szüneteltetni, ha az ellátásra jogosult személy az alábbi jogviszonyok valamelyikében áll: 

 • közalkalmazotti jogviszony,
 • költségvetési intézménynél köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (tehát egyházi, magán és alapítványi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak nem érintettek),
 • egészségügyi szolgálati jogviszony,
 • rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony,
 • honvédelmi alkalmazotti jogviszony,
 • kormányzati szolgálati jogviszony,
 • adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony,
 • politikai szolgálati jogviszony,
  biztosi jogviszony,
 • köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony,
 • bírói szolgálati viszony,
 • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony,
 • ügyészségi szolgálati viszony,
 • rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, vagy
 • a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony.

A szüneteltetés időtartama alatt az érintett változatlanul öregségi nyugdíjasnak, illetve ellátásban részesülőnek minősül.

A bejelentési kötelezettség

A jogszabályban felsorolt foglalkoztatási jogviszony létesítését az ellátásban részesülő személy köteles a jogviszony létesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak. A 15 napos határidő abban az estben is a jogviszony létesítésének a napjától indul, ha a munkavégzés megkezdésének időpontja esetlegesen későbbi időpontra esik.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az ellátásban részesülő a jogalap nélkül kifizetett ellátás teljes összegének visszafizetésére kötelezhető. A jogviszony létesítésére vonatkozó bejelentési kötelezettsége alól nem mentesül az a személy sem, aki a korábbiakban már az elért keresete, jövedelme nagysága miatti szüneteltetés érdekében bejelentést tett.

Mikortól kell az ellátás folyósítását szüneteltetni?

Abban az esetben, ha a közszférában létesített jogviszony fennállása alatt kerül megállapításra az öregségi nyugdíj, az ellátás megállapításának kezdő napjától kell a folyósítást szüneteltetni. Fentiek miatt a jogviszony fennállását, létesítését már az öregségi nyugdíj, illetve ellátás iránti igény előterjesztésekor jeleznie szükséges a megállapító szervnek.

Amennyiben Ön már részesül ellátásban, és ezt követően létesít a közszférában jogviszonyt, akkor ellátásának folyósítását a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától kell szüneteltetni.

Mikortól folyósítható újból az ellátás?

Az ellátás akkor folyósítható újból, ha igazolja jogviszonyának megszűnését. Az újbóli folyósítás érdekében a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz benyújtott kérelméhez csatolnia kell a jogviszony megszüntetéséről szóló igazolást, vagy annak hitelesített másolatát.

Az újbóli folyósításról a jogviszony megszűnésének igazolt időpontját követő hónap első napjától kell intézkedni.

Ki mentesülhet a közszférában történő foglalkoztatás miatti szüneteltetés alól?

Kérelemre mentesül a folyósítás szüneteltetése alól az a személy, aki a közszférában szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben dolgozik.

Az ellátás folyósításának szüneteltetés alóli mentesítését az érintettnek kell kérelmeznie a nyugdíjfolyósító szervnél.

A kérelemhez mellékelni kell a foglalkoztatója nyilatkozatát arról, hogy szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, köznevelési intézménynek vagy szakképző intézménynek minősül-e valamint a jogviszony fennállására és keletkezésének (megszűnésének) időpontjára vonatkozó adatokat.

Egyéb kivételek

Nem szüneteltethető az ellátás folyósítása a jogszabályban meghatározott foglalkoztatási jogviszony létesítésekor azok esetében sem, akiknek a közszolgálati jellegű jogviszonya nem kinevezéssel, hanem választással, közjogi megbízatással jött létre (pl.: polgármester, alkotmánybíró).

Ha az ellátásban részesülő személy megbízási szerződéssel létesít jogviszonyt, az nem eredményezi az ellátás folyósításának szüneteltetését. (Megbízási szerződéses jogviszony a Ptk. hatálya alá tartozó jogviszony.) 

A külföldön létesített, a magyar szabályok szerinti közszférában történő foglalkoztatásnak megfelelő jogviszony esetén ezeket a szüneteltetési szabályokat nem kell alkalmazni.

Mely szerv dönt a szüneteltetésről, illetve az újbóli folyósításról?

A szüneteltetésről, illetve az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő, jogalap nélkül felvett ellátás visszaköveteléséről – az ellátásban részesülő személy bejelentése, illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozattal dönt.

Az újbóli folyósításról szintén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság rendelkezik, hatósági eljárás keretében.