Tisztelt Ügyfelünk!

Követeléskezelési ügyintézés:

I. Tartozások befizetése:

Fennálló tartozás esetén a befizetéseket az alábbi számlaszámokra lehet teljesíteni:

Számlaszám megnevezése Számlaszám
Családtámogatási ellátások folyósítási számla: 10032000-01457443-00000000
Nyugdíjbiztosítási követelés ellátási számla: 10032000-00337012-00000024
Rehabilitációs követelés ellátási számla: 10032000-00337012-00000031
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság követelés ellátási számla: 10032000-01301108-00000000
E. Alap központosított pénzbeli ellátásai fizetési számla: 10032000-00339117-00000017
Családtámogatási EU-s követelés ellátási számla: 10032000-01457450-00000000
Nagycsaládosok személygépkocsi szerzési támogatása

10032000-01220328-05050048

Babaváró támogatás követelés elszámoló számla

10032000-01035029-00000000

Otthonfelújítási támogatás 10032000-01457508-00000000


II. Követeléskezelési intézkedések önkéntes teljesítés elmaradása esetén:

Családtámogatási ellátással kapcsolatban a fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén elsősorban a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 43. § (2) bekezdése szerint a jogalap nélkül felvett ellátás a még folyósított ellátásból kerül levonásra. Amennyiben nincs folyósított ellátás, úgy a tartozás a kötelezett keresetéből kerül levonásra. A levonás a folyósított ellátás/kereset 33 %-át nem haladhatja meg. Ha sem ellátásból, sem munkabérből nem téríthető a tartozás, úgy a Kincstár a követelés az illetékes adóhatóság felé történő átadásáról gondoskodik a behajtás érdekében az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) rendelkezései alapján.

Nyugdíjbiztosítási ellátással kapcsolatban a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 93. § (3) bekezdése alapján a kötelezett a fizetésre kötelező döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a követelést a pénzellátásból történő letiltással kell érvényesíteni. A Tny. 93. § (4) bekezdése alapján a levonással meg nem térült, illetve a végrehajtandó összegre tekintettel csak hosszabb idő alatt megtérülő követelés összegét – a kötelezett keresetéből is le lehet vonni. A levonás a folyósított ellátás/kereset 33 %-át nem haladhatja meg. Ha sem ellátásból, sem munkabérből nem téríthető a tartozás, úgy a Kincstár a követelés az illetékes adóhatóság felé történő átadásáról gondoskodik a behajtás érdekében az Avt. rendelkezései alapján.

A megváltozott munkaképességűek, illetve a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásaival kapcsolatosan a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 20. §, illetve a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 71. § alapján, amennyiben a fizetésre kötelezett a fizetésre kötelező döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a követelését a bankszámlával rendelkező kötelezett esetében azonnali beszedési megbízással, bankszámlával nem rendelkező kötelezett személy esetében munkabérből vagy egyéb rendszeres járandóságból történő letiltással kell érvényesíteni. Az Ebtv. 71. § (4) bekezdése alapján a levonással meg nem térült, illetve a végrehajtandó összegre tekintettel csak hosszabb idő alatt megtérülő követelés összegét a kötelezett keresetéből is le lehet vonni. A levonás a folyósított ellátás/kereset 33 %-át nem haladhatja meg. Ha sem ellátásból, sem munkabérből nem téríthető a tartozás, úgy a Kincstár a követelés az illetékes adóhatóság felé történő átadásáról gondoskodik a behajtás érdekében az Avt. rendelkezései alapján.

A nagycsaládosok személygépkocsi szerzési támogatásával kapcsolatban a  nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019.(III.12.) Kormányrendelet (továbbiakban: NCSA r.) 12.§ (4) bekezdése alapján, ha a visszafizetésre kötelezett a visszafizetésre kötelező határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Kincstár felszólítja a kötelezettet a tartozás megfizetésére.  A felszólítás eredménytelensége esetén a Kincstár a követelést a kötelezett részére folyósított társadalombiztosítási ellátásból történő letiltással érvényesíti a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint. A követelés a kötelezett keresetéből is levonható. A keresetből történő levonás érvényesítése során a kincstári számfejtési körbe tartozók esetében a Kincstárt munkáltatónak kell tekinteni. Amennyiben sem ellátásból, sem munkabérből nem téríthető a tartozás, úgy a Kincstár a követelés az illetékes adóhatóság felé történő átadásáról gondoskodik a behajtás érdekében az Avt. rendelkezései alapján.

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásával kapcsolatban a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/202. (XI.25.) Kormányrendelet 13.§ (2) bekezdése alapján, ha a Kincstár a Kormányhivatal által lefolytatott helyszíni ellenőrzés során keletkezett jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor 15 napos határidő szabása mellett felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére. Amennyiben az igénylő a fizetési felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a Kincstár ismételten 15 napos teljesítési határidővel fizetési felszólítás keretében felhívja az igénylőt tartozása teljesítésére. Abban az esetben, ha az igénylő a második fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg a tartozását, a Kincstár a követelés illetékes adóhatóság felé történő átadásáról gondoskodik a behajtás érdekében az Avt. rendelkezései alapján.

III. Méltányossági eljárás:

Családtámogatási ellátás / a Kincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága vagy a Központ által kiadott döntésből eredő / pénzbeli egészségbiztosítási ellátás tartozás fennállása esetén méltányosságból történő elengedés / mérséklés kérhető, amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. A méltányossági jogkör nem korlátlan, kizárólag csak a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén van lehetőség a tartozás elengedésére / mérséklésére.

1. Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos méltányossági eljárás:

A Cst. rendelkezik a méltányosságból történő elengedés eseteiről. A Cst. alapján kettő esetben lehetséges a tartozás elengedése:

A) A Cst. 43. § (5) bekezdés alapján az ügyfél kérelmére a tartozás elengedhető vagy mérsékelhető, ha:

  • annak megfizetése az adós és a vele együtt élő közeli hozzátartozó megélhetését súlyosan veszélyezteti,
  • a követelés még folyósított ellátásból vagy keresetből történő levonás útján nem téríthető meg, és
  • a követelés adóhatósági végrehajtása nincs folyamatban.

Ezen feltételek együttes fennállása esetén engedhető el vagy mérsékelhető a tartozás. A kérelmet a Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztályhoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:

  • a család egy havi bevételéről szóló igazolást (munkáltatói jövedelemigazolás, nyugellátás folyósításáról szóló szelvény, egyéb ellátás összegéről szóló igazolás),
  • a rendszeres és rendkívüli kiadásokról szóló igazolás (havi rezsi költségről szóló igazolás, csekkszelvény, havi törlesztő részletekről banki igazolás, egyszeri rendkívüli kiadásról a kifizetés, vásárlás összegének igazolása, stb.)
  • az egy háztartásban élő személyek száma, az egy háztartásban élő személyek keresetére vonatkozó igazolásokat.