Nyugdíjbiztosítási nyilvántartás

Szolgálati idő vásárlás

Szolgálati idő vásárlás

Kik vásárolhatnak szolgálati időt és milyen formában?

Szolgálati idő szerzése céljából az a személy vállalhatja megállapodásban a járulékfizetést, aki nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, vagy a biztosítása szünetel.

Valamennyi megállapodás típus megköthető kedvezményezett személy javára is, ebben az esetben a kedvezményezettnek kell megfelelnie az adott megállapodás szerinti feltételeknek.

A nők kedvezményes öregségi nyugdíjához szükséges jogosultsági idő hiányzó részének megszerzésére megállapodás nem köthető. A megállapodásban vállalt járulékfizetéssel szerzett szolgálati idő – mivel nem keresőtevékenység a járulékfizetés alapja – a nők kedvezményes nyugdíjához jogosultsági időként nem vehető figyelembe.

Milyen típusú megállapodások köthetők?

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen szolgáltatások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 48. §-ainak rendelkezései alapján az alábbi típusú megállapodások köthetők: 

  1. szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén);
  2. felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében;
  3. öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése céljából, ha az öregségi nyugdíjat kizárólag amiatt nem lehet megállapítani, mert az igénylő szolgálati ideje nem éri el a törvényben meghatározott húsz évet, öregségi résznyugdíjra való jogosultság esetén a 15 évet;
  4. az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére. 

A megállapodás hatósági szerződésnek minősül.

A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodás esetén a járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által megjelölt jövedelem, de legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege, mértéke 22 %.

A felsőoktatási intézményben nappali oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében; valamint az öregségi teljes, illetve résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése céljából a minimálbér alapulvételével számított 22 % nyugdíjjárulék fizetésével köthető megállapodás.

Az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére kötött megállapodásnál a járulékfizetés alapja a megállapodás megkötésének napján érvényes GYES összege, mértéke 10 %.

A megállapodás megkötését megelőzően ajánljunk az elérhető előnyök mérlegelését, a megállapodással vállalt terhekhez mérten.

Mely szerv jár el a megállapodások megkötése során?

Belföldi személy esetén a megállapodás a lakóhelye szerint illetékes, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalnál köthető meg.

A Magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkező jogosulttal nyugellátás szerzése céljából Budapest Főváros Kormányhivatalánál köthető megállapodás.

A megállapodás kezdeményezése

A megállapodás megkötését az e célból rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni. A kérelemhez csatolni kell a kérelem elbírálásához szükséges okmányokat és iratokat, vagy azok hiteles másolati példányát.

Szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére kötendő megállapodás esetében, ha a megállapodást fizetés nélküli szabadság idejére kötik, a fizetés nélküli szabadságot igazoló foglalkoztatói engedélyt mellékelni kell.

Felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében kötendő megállapodás esetében a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének az oktatási intézmény által tanulmányi időszakonként (félévenként/évenként) kiállított igazolást mellékelni kell.

Az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére kötendő megállapodás esetében a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek tartós betegsége esetén az erről szóló igazolást is mellékelni szükséges.

A megállapodás megkötéséhez szükséges nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ügyfélszolgálatain szerezhető be, illetőleg letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról, illetve a magyarorszag.hu weboldalról.

A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából köthető megállapodás

Aki nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, vagy rá a biztosítás nem terjed ki, illetve, ha a biztosítása szünetel (pl. fizetés nélküli szabadság miatt), megállapodást köthet a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő, illetve a figyelembe vehető jövedelem megszerzése céljából. A szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére irányuló, és a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerésére irányuló megállapodást nem lehet visszamenőleg megkötni. A nyugdíjjárulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.

Az öregségi nyugdíjra jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő szerzése céljából a megállapodás megkötését a nyugdíjigényt elbíráló határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kell kezdeményezni.

Az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére kötött megállapodás esetében a járulékfizetést a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni.

Az esedékes havi befizetés elmulasztása esetén a megállapodás megszűnik.

A nyugdíjjárulék megfizetése

A nyugdíjjárulék megfizetése történhet készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy banki átutalással.