Egyéb ellátások

Bányászok egészségkárosodási járadéka

Ki jogosult a bányászok egészségkárosodási járadékára?

A bányászok egészségkárosodási járadéka olyan rendszeres pénzellátás, amely föld alatt végzett bányászati tevékenységgel összefüggésben keletkezett egészségkárosodás esetén állapítható meg az alábbiakban részletezett jogosultsági feltételek teljesülése esetén.

Aki korábban egészségkárosodása miatt a bányászokat megillető keresetkiegészítésben részesült, akkor jogosult bányászok egészségkárosodási járadékára, ha

 • egészségkárosodása legalább 29 százalékos mértékű, és
 • öregségi nyugellátásra nem jogosult, és
 • nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelem-kiegészítésben, átmeneti jövedelem-kiegészítésben, és
 • a járadék megállapításakor keresőtevékenységet nem folytat.

Aki 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, majd 2012. január 1-jétől megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiba átfordult ellátásban részesült, akkor igényelheti a bányászok egészségkárosodási járadékát, ha

 • bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti munkakörben töltött el,
 • bányászati szolgálata során, vagy azt követően, de a bányászati tevékenysége következtében 29 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett,
 • öregségi nyugellátásra nem jogosult,
 • nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben.

Hogyan kell igényelni a bányászok egészségkárosodási járadékát?

A bányászok egészségkárosodási járadékát a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivataltól, az „Bányászok egészségkárosodási járadéka iránti igény” nyomtatványon kell igényelni.

A járadék iránti igényt személyesen, postán és elektronikusan is be lehet nyújtani.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a címzett kormányhivatal nevét és a 1916 Budapest egységes postacímet kell ráírni.

Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon a Nyugdíj” > „Ellátások igénylése” pontban elérhető „Bányászok egészségkárosodási járadéka iránti igény” nyomtatványon nyújthatják be a járadék megállapítása iránti igényüket.

A kormányhivatalok elérhetőségei a kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.

Mit kell mellékelni az igényhez?

Az első személyi kör esetében felsorolt jogosultsági feltételek szerinti igényérvényesítés esetén:

 • az egészségkárosodás mértékét megállapító dokumentumot, vagy az egészségkárosodás vizsgálatához szükséges orvosi iratokat.

Ebben az esetben az egészségkárosodási járadék iránti igényt annak a keresőtevékenységnek az időtartama alatt, vagy annak megszűnésétől számított 24 hónapon belül lehet érvényesíteni, amelynek időtartama alatt a keresetkiegészítést, átmeneti keresetkiegészítést számára folyósították.

A 24 hónapos határidőbe nem számít bele

 • a keresőtevékenység megszűnését követően járó baleseti táppénz folyósításának időtartama, valamint
 • a munkanélküliség esetére járó ellátások folyósításának időtartama.

A második személyi kör esetében felsorolt jogosultsági feltételek szerinti igényérvényesítés esetén:

 • háziorvosi beutalót, amely egészségi állapotára, gyógykezelésére vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazza és a munkaképesség-változás véleményezése céljából került kiállításra,
 • a gyógykezelést és aktuális állapotot bemutató kezelőorvosi véleményt, továbbá kórházi zárójelentést, szakorvosi leleteket,
 • a bányászati jogviszony megszűnésekor kapott kedvezményre jogosító igazolást,
 • a jogosultságot igazoló egyéb rendelkezésre álló dokumentumokat.

Ez utóbbi esetben a járadék iránti kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • ha az egészségi állapotra vonatkozó komplex felülvizsgálatot elvégezték, a felülvizsgálat során hozott döntés véglegessé válásától számított 24 hónapon belül, mely határidő elmulasztása jogvesztő,
 • ha az egészségi állapotra vonatkozó komplex felülvizsgálatra nem került sor, időbeli korlátozás nélkül igényelhető a járadék.

Mennyi idő alatt állapítják meg a bányászok egészségkárosodási járadékát?

Az ügyintézési határidő

 • 35 munkanap, ha az eljárásban az igénylő egészségkárosodásának mértékét szakkérdésként vizsgálni kell,
 • 17 munkanap, ha az eljárásban az igénylő egészségkárosodásának mértékét nem kell megvizsgálni.

A megállapított ellátást a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Mikortól állapítható meg a bányászok egészségkárosodási járadéka?

A bányászok egészségkárosodási járadékát fő szabály szerint legkorábban a kérelem benyújtásának napjától lehet megállapítani, visszamenőleges megállapításra nincs lehetőség.

Speciális szabály vonatkozik arra az esetre, ha a kérelmező megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesült, mivel a járadék ebben az esetben az ellátás megszüntetésének napját követő naptól állapítható meg.

Milyen összegű a bányászok egészségkárosodási járadéka?

Az első esetben a bányászok egészségkárosodási járadékának összege megegyezik a korábban megállapított keresetkiegészítés vagy átmeneti kiegészítés összegével, azzal, hogy ez az összeg nem lehet magasabb a szociális vetítési alap összege háromszorosának a nyugellátások 2013. január havi emelésének mértékével megemelt összegénél, azaz 89.950 forintnál.

A második esetben a bányászok egészségkárosodási járadékának összege megegyezik folyósított megváltozott munkaképességű személyek ellátásának összegével az alábbiak szerint:

 • ha a komplex felülvizsgálatot elvégezték a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó összeg,
 • ha a komplex felülvizsgálatra nem kerül sor, az ellátás megszüntetését megelőző hónapra járó összeg.

Ez utóbbi esetben a járadékot a megváltozott munkaképességű személyek ellátása megszüntetésének napját követő naptól lehet megállapítani.

Ha a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő személy, az ideiglenes özvegyi nyugdíj kivételével, özvegyi nyugdíjra is jogosult, a bányászok egészségkárosodási járadékának csökkentett összegére jogosult.

Fő szabály szerint ebben az esetben a részére folyósított járadék 50%-a illeti meg, de ha az özvegyi nyugdíj és a járadék együttes összege nem éri el a járadék teljes összegét, akkor az özvegyi nyugdíj és a járadék 100%-os összege közötti különbözet is megilleti.

A csökkentés mértékének meghatározása során a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó államból származó özvegyi nyugdíjnak megfelelő ellátás is figyelembe vételre kerül.

Mit kell tenni, ha az igénylő nem ért egyet a határozattal?

Fellebbezésre nincs lehetőség. Ha a határozat jogszabálysértő, akkor ellene 30 napon belül kereset benyújtásával lehet kérni, hogy vizsgálja felül a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A kereset elektronikus azonosítást követően elektronikusan is előterjeszthető a https://epapir.gov.hu felületen. A belépést követően a „Jogorvoslat” témacsoportban a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása.” ügytípust kell kiválasztani.