Méltányosság

Az árvaellátás méltányosságból történő meghosszabbítása

Árvaellátás méltányosságból történő meghosszabbítása

Ki kérheti az árvaellátás méltányosságból történő meghosszabbítását?

Az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítása a 25. életévét betöltött, felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató, árvaellátásban részesülő személy részére engedélyezhető. 

Milyen esetben nem engedélyezhető az árvaellátás méltányosságból történő meghosszabbítása?

Nem engedélyezhető az árvaellátás meghosszabbítása annak, aki tartós bentlakásos intézményben él (ide értendő az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, illetve a lakóotthon).

Milyen időtartamra hosszabbítható meg kivételes méltányosságból az árvaellátás?

Az árvaellátás meghosszabbítása az első – alap- és mester- vagy osztatlan – képzésben, az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányok folytatásának idejére, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt meg nem haladóan, legfeljebb a 27. életév betöltéséig engedélyezhető.

Milyen módon lehet az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítását kérelmezni?

A kérelem a „Kérelem-adatlap árvaellátás méltányosságból történő továbbfolyósításához” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez minden esetben csatolni szükséges a tanulmányok folytatását igazoló, oktatási intézmény által kiállított igazolást.

Az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítására az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor.
A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét.

A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ügyfélszolgálatain szerezhető be, illetőleg letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról, vagy a magyarorszag.hu weboldalról.

Hová kell benyújtani a kérelmet?

Az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítása iránti kérelmet hiánytalanul kitöltve és aláírással ellátva  a Magyar Államkincstár Központhoz kell benyújtani. 

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen?

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékhez.

Megilletik-e a kivételes méltányosságból folyósított árvaellátásban részesülőt a korábbi kedvezmények?  

Az ellátásban részesülőt a nyugdíjasoknak járó minden juttatás megilleti, például az Ellátottak utazási utalványa, a jogszabály alapján megállapított évenkénti rendszeres emelés stb.