TÁJÉKOZTATÁS

a humánszolgáltatást nyújtó egyházi és nem állami intézményfenntartók részére,

a Magyar Államkincstárnál folyó elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: EÜSZ tv.), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016 (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek, valamint a jogi képviselő útján eljáró ügyfél és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) között is az elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és fogadást.

Az EÜSZ tv. alapján gazdálkodó szervezetnek a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet minősül.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint határozza meg gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, a felsőoktatási intézmény, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;”

Az egyházi és nem állami köznevelési intézményfenntartókat, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó fenntartókat (a továbbiakban: fenntartó) a központi költségvetésből megillető támogatások igénylésével, megállapításával, folyósításával, elszámolásával, ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben, továbbá ezekkel a támogatásokkal összefüggő jogorvoslati, részletfizetési és bármilyen egyéb kérelmek tekintetében a Kincstár – a jogi képviselő nélkül eljáró bevett egyházi fenntartók kivételével – kizárólag elektronikus úton tart kapcsolatot.

Ennek megfelelően a fent említett ügyekben kérelmeiket (igénylés, elszámolás – melyekhez kapcsolódó adatlapok továbbra is a Kincstár honlapjáról tölthetők le –, egyéb kérelmek, beadványok)

  • a gazdálkodó szervezetnek minősülő fenntartók kizárólag cégkapun,
  • egyéni vállalkozó fenntartók kizárólag a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás regisztrációjához kapcsolódó ügyfélkapun,
  • jogi képviselő nélkül eljáró egyházi fenntartók választásuk szerint papír alapon, vagy meghatalmazott útján ügyfélkapun,
  • jogi képviselő útján eljáró fenntartók ügyvédi iroda esetében cégkapun, egyéni ügyvéd esetében cégkapun, vagy ügyfélkapun

keresztül nyújthatják be a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Kérelem benyújtása menüpontban) megtalálható, ügytípustól függő alábbi űrlapok valamelyikének igénybevételével , a Kincstár MAKPER hivatali kapujára (KRID: 434024334):

  • OKTI- Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési intézményfenntartók támogatásainak igénylése és igénymódosítása (pótigény, lemondás);
  • OKTE- Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési intézményfenntartók támogatásainak éves és évközi elszámolása;
  • SZIG - Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartók támogatási igénye és igény módosítása;
  • SZEL- Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartókat megillető támogatások elszámolása;
  • HITE- Bevett egyházak hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó támogatási igénye / igénymódosítása és éves / évközi elszámolása;
  • HKÉR- Az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami humánszolgáltatást nyújtó fenntartók támogatásával kapcsolatos keresetlevelek, fellebbezések, fizetési kedvezmény iránti kérelmek, beadványok

Az ügytípushoz kapcsolódó űrlap a legegyszerűbb módon a következők szerint érhető el: a https://szuf.magyarorszag.hu weboldalra belépve, a megjelenő képernyő felső részén található kereső mezőbe az űrlap fent vastagon szedett rövidített nevét kell beírni.

A megjelenő űrlapot kiválasztva az „Ügyleírás” résznél az „ügyintézés indítása” gombra kattintással kezdhető meg az űrlap kitöltése. A bejelentkezést követően megjelenik a kitöltendő űrlap előlapja, amely a beküldő természetes személy adatait tartalmazza, majd a „Következő fejezet” gombra kattintva szükséges kitölteni az űrlap további részeit. Az „Ellenőrzések futtatása” menü elindítását, és a jelzett hibák javítását követően a „Beküldés” gombra kattintva indítható el az űrlap és mellékleteinek beküldése, melynek során minden mellékletet (csatolt fájlt) hitelesítéssel kell ellátni.

A Kincstár a kérelmekkel kapcsolatos döntéseit, egyéb leveleit – a papír alapú kapcsolattartást választó jogi képviselő nélkül eljáró egyházi fenntartók kivételével – kizárólag elektronikus úton, a fentebb felsorolt elektronikus elérhetőségekre továbbítja. A papír alapon benyújtott kérelmek  - az előzőekben rögzített egyházi fenntartók kivételével – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. §-a alapján visszautasításra kerülnek.

Amennyiben a megküldendő dokumentumok mérete miatt a továbbítás nem lehetséges, úgy kérjük azt több részletben megküldeni.

A Cégkapu regisztrációval kapcsolatosan a 1818 telefonszámon kívül az alábbi elérhetőségeken is tájékozódhatnak:

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/sugo.html