A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 61. §-ának (5a) bekezdése szerint a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások és a baleseti táppénz iránti kérelmek benyújtása, továbbá a kifizetőhely feladatellátása során az egészségbiztosító által rendszeresített, az egészségbiztosító honlapján, illetve a személyre szabott ügyintézési felületen közzétett nyomtatványoknak megfelelő érvényes nyomtatványokat kell használni.

A kifizetőhelyi feladatellátás során használandó, alábbi elektronikus űrlapok a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) érhetők el:

Minden munkáltató, amely legalább 100 fő pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat, köteles gondoskodni törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott társadalombiztosítási és egyéb feladatok ellátásáról.

A munkáltató a kifizetőhely létesítése iránti kérelmet kizárólag ezen űrlap használatával, elektronikus úton nyújthatja be.

Ezen űrlapon kell minden olyan tényt, adatot, körülményt, változást bejelenteni az egészségbiztosítási szerv részére, amely összefüggésben van a társadalombiztosítási kifizetőhely működésével.

           Ilyennek minősül többek között:

  • a kifizetőhely nevének, adószámának vagy székhelyének a megváltozása,
  • a kifizetőhely azon bankszámlaszámának a megváltozása, amelyre az egészségbiztosítási szerv a kifizetőhelyi elszámolás összegét utalja,
  • ha a kifizetőhelyi feladatokat a kifizetőhely helyett más látja el, és ezen más szervezet adataiban változás következik be (vagy maga a szervezet változik meg),
  • kifizetőhelyi iratok őrzési helyének a megváltozása,
  • kifizetőhelyi ügyintéző személyének vagy elérhetőségeinek a megváltozása.

Ugyanezt az űrlapot kell használni akkor is, ha a kifizetőhely az egészségbiztosítási szerv valamely döntésével kapcsolatban keresetlevelet kíván benyújtani, vagy az egészségbiztosítási szerv valamely hatósági eljárásban a kifizetőhelyet adatszolgáltatásra kötelezte.

 

Ha a társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató által foglalkoztatott, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult biztosítottak létszáma tartósan - legalább 6 egymást követő hónapban - 100 fő alá csökken, valamint, ha az egészségbiztosítási szervvel megállapodást kötő magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szervvel kötött megállapodását fel kívánja mondani, a társadalombiztosítási kifizetőhely ezen űrlap alkalmazásával, elektronikus úton kezdeményezi a kifizetőhely megszüntetését.

A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak ezen az űrlapon kell a biztosított egészségbiztosítási pénzbeli ellátás iránti kérelmét továbbítania az egészségbiztosítóhoz abban az esetben, ha

  • a biztosított gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj iránti kérelmet nyújt be, és a biztosított egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik,
  • a biztosított nagyszülői gyermekgondozási díj iránti kérelmet nyújt be,
  • a hallgatói gyermekgondozási díjat a vér szerinti apa igényli, és a gyermek születésének napján biztosított,
  • a biztosított méltányosságból igénybe vehető egészségbiztosítási pénzbeli ellátás (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) iránti kérelmet nyújt be.

 

Az egyéb, a kifizetőhelyi ügyintézés során használt papír alapú nyomtatványok (pl.: segélyezési egyéni lap, adatmegállapító lap, stb.) a Letölthető dokumentumok alatt érhetők el. A nyomdai úton előállított nyomtatványok mintái csak bemutató jellegűek, azok kizárólag a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalnál szerezhetők be.

Fentiek kapcsán további információ a mindenkor érvényes Kifizetőhelyi tájékoztatóban érhető el.