Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Írásban, 15 napon belül az alábbiak tényeket, adatokat kell bejelenteni:

 • ha a gyermek(ek) a háztartásából elkerül(nek),
 • ha a gyermek elhalálozik,
 • ha a gyermek tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnik,
 • ha a GYES-ben részesülő szülő a gyermek fél éves kora előtt, a GYES-ben részesülő nagyszülő pedig a gyermek hároméves kora előtt folytat kereső tevékenységet, illetve a GYES-ben részesülő nagyszülő akkor is, ha a gyermek 3 éves kora után heti 30 órát meghaladóan, nem az otthonában folytat kereső tevékenységet,
 • ha az ikergyermekek után GYES-ben részesülő folytat kereső tevékenységet,
 • ha a Cst. törvény 20/B. §-a szerinti örökbefogadó szülő heti 30 órát meghaladóan folytat kereső tevékenységet,
 • ha a GYES-ben részesülő meghatározott rendszeres pénzellátásban részesül (a GYES-t kizáró rendszeres pénzbeli ellátásokat a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27. §. (1) bekezdésének a) pontja határozza meg),
 • ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, ide nem értve, ha a szülő részesül GYES-ben és 1 évesnél idősebb gyermekét helyezi el pl. bölcsődében, vagy ha a nagyszülő részesül GYES-ben és 3 évesnél idősebb gyermeket helyezik el pl. óvodában,
 • a nagyszülő által igénybe vett GYES esetében mindazokat a körülményeket, amelyek akár a nagyszülő vonatkozásában, akár a szülő vonatkozásában a GYES-re való jogosultság elvesztését vonják maguk után,
 • az ellátásban részesülő 3 hónapot meghaladó egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét,
 • az ellátásban részesülő előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
 • az ellátásban részesülő nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását
 • Ha a gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő EGT állampolgár munkát vállal vagy önálló vállakozói tevékenységbe kezd.

Általánosságban minden olyan tényt, adatot be kell jelenteni 15 napon belül, ami az ellátásra való jogosultságot vagy annak összegét érinti. Ezek közé tartozik a lakcím is, tehát ennek alapján írásban kell bejelenteni, ha megváltozik az ellátásra jogosult személy lakcíme.

A GYES utólag kerül folyósításra a kérelmező által megjelölt fizetési számlára (bankszámlára/folyószámlára), vagy lakcímére. Amennyiben fizetési számlára kéri az ellátást folyósítani akkor hamarabb megkapja az ellátást, mert az ellátást számlára utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig, lakcímre történő utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani. Ezen időpontig kell az ellátást elutalni, tehát ez nem azt jelenti, hogy eddig a kérelmező meg is kapja azt.

A GYES az igény benyújtásának időpontjától jár, a jogosultsági feltételek teljesülése esetén. Az ellátást a kérelem benyújtását követően visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet megállapítani, ha a jogosultsági feltételek attól az időponttól fennállnak. Visszamenőleg két hónapon túl a GYES megállapítására méltányosságból sincs lehetőség.

 • a kérelmező természetes személyazonosító adataira vonatkozóan: érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyatípusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolatát;
 • a kérelmező adóazonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány másolatát
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, és a magasabb összegű családi pótlék kérelemhez még nem csatolták, az 5/2003.(II.19.)ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolást eredetben; amennyiben  a gyermeket kezelő gyermekklinikának, kórházi gyermekosztálynak, szakambulanciának, szakgondozónak, szakintézménynek a szakorvosa, elektronikusan nem tudja továbbítani a gyermek betegségére vonatkozó adatokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján
 • ha a kérelmező gyám, a gyámhivatalnak a gyámként történő kirendelésről szóló jogerős határozatának másolatát;
 • ha a kérelmező a saját háztartásban nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba kihelyezést elrendelő határozat másolatát;
   

Akkor, ha a gyermek

 • az első életévét betöltötte,
 • gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
 • szülei a GYES-ről lemondanak és egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe,

feltéve, hogy mind az ellátást igénybevevő nagyszülő, mind a szülő megfelel a jogosultsági feltételeknek.