Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Írásban, 15 napon belül az alábbiak tényeket, adatokat kell bejelenteni:

  • ha a gyermek(ek) a háztartásából elkerül(nek),
  • ha a gyermek elhalálozik,
  • ha a GYET-ben részesülő szülő heti 30 órát meghaladóan, nem az otthonában folytat keresőtevékenységet,
  • ha a GYET-ben részesülő meghatározott rendszeres pénzellátásban részesül (a GYET-et kizáró rendszeres pénzbeli ellátásokat a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27. §. (1) bekezdésének a) pontja határozza meg),
  • ha a gyermeket 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyezik el, ide nem értve, a 223/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 22. §. (4) bekezdésében meghatározott eseteket,
  • az ellátásban részesülő előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
  • az ellátásban részesülő nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
  • ha a háztartásba 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül.
  • Ha a gyermeknevelési támogatásban részesülő EGT állampolgár munkát vállal vagy önálló vállakozói tevékenységbe kezd.

Általánosságban minden olyan tényt, adatot be kell jelenteni 15 napon belül ami az ellátásra való jogosultságot vagy annak összegét érinti. Ezek közé tartozik a lakcím is, tehát ennek alapján írásban kell bejelenteni, ha megváltozik az ellátásra jogosult személy lakcíme.

A gyermeknevelési támogatás utólag kerül folyósításra a kérelmező által megjelölt fizetési számlára (bankszámlára/folyószámlára), vagy lakcímére. Amennyiben fizetési számlára kéri az ellátást folyósítani akkor hamarabb megkapja az ellátást, mert az ellátást számlára utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig, lakcímre történő utalás esetében a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani. Ezen időpontig kell az ellátást elutalni, tehát ez nem azt jelenti, hogy eddig az időpontig az igénylő meg is kapja azt.

A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos a szocilás vetítési alap összegével  A szociális vetítési alap 2023. évben bruttó 28.500,-Ft). Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás folyósításának időtartama 10 % nyugdíjjárulék levonása mellett szolgálati időnek számít.

A GYET-ben részesülő szülő kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Ha a szülők egyidejűleg a közös háztartásban élő több gyermek után lennének jogosultak GYET-re és GYES-re is, az ellátást választásuk szerint csak egy jogcímen és csak az egyik szülő veheti igénybe. Arra tehát nincs lehetőség, hogy az egyik szülő GYET-ben, a másik GYES-ben részesüljön.

Ha GYET folyósításának időtartama alatt a jogosult újabb gyermeket szül, vagy a háztartásába a 3. életévét még be nem töltött kiskorú kerül, ezt a tényt be kell jelenteni, mert ez a GYET-re való jogosultságot megszüntető körülmény. Ugyanakkor megigényelheti a GYES-t.

1 2