Támogatások

Nyelvvizsga támogatás

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

Az első sikeres nyelvvizsga díjához, térítésköteles emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, valamint honosított nyelvvizsga honosítási díjához támogatás igényelhető.

A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül a támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett

 • államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex nyelvvizsga),
 • a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a fenti komplex nyelvvizsgával egyenértékűvé egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
 • a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá,
 • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga.

Támogatott nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani/lovári, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.)  39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar nyelv.

Jogosultsági feltételek

Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a személy veheti igénybe, aki

 • a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
 • a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napján, illetőleg
 • a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállításának napján
 • a 35. életévét még nem töltötte be, vagy
 • a 35. életévét már betöltötte, de a fentiekben meghatározott időpontban
  • csecsemőgondozási díjban,
  • gyermekgondozási díjban vagy
  • gyermekgondozást segítő ellátásban

részesült, feltéve, hogy korábban a támogatást még nem vette igénybe.

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatás azoknak a személyeknek jár, akik a vizsgát térítési díj ellenében tették le.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke az államilag elismert nyelvvizsga, illetve az egyesíthető részvizsgák nyelvvizsgaközpontnak ténylegesen megfizetett díja, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi Oktatási Hivatalnak megfizetett térítési díja, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

Honosított nyelvvizsga esetén a támogatás mértéke a honosítási eljárás Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2022. évben 200.000 Ft, 2023. január 1-jétől 232.000 Ft, mely alapján 2022. évben befizetett díj esetén 50.000 Ft, 2023. évben befizetett díj esetén 58.000 Ft összegű támogatás biztosítható.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a minimálbér összege 2023. december 1-jétől 266.800.- Ft-ra emelkedett, azonban a rendelet 4.§ (2) bekezdése értelmében a nyelvvizsga támogatás maximális összegét 2024. évben befizetett díj esetén kell a megemelt minimálbér figyelembevételével maximum 66.700 Ft összegben meghatározni. Tehát 2023. decemberben történt díjfizetés esetén változatlanul a 232 000 Ft összegű minimálbér alapján meghatározott 58 000 Ft összegű támogatás biztosítható a támogatás maximális összegeként.

Egyesíthető részvizsgák esetén a támogatás maximum összegeként a második sikeres részvizsga díjának megfizetésekor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-át kell figyelembe venni.

A támogatás csak a második részvizsga díja után jár, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el.

Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő, melyet

 • az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,
 • egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy
 • érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve
 • a honosítási határozat közlésétől

kell számítani. A megjelölt határidő jogvesztő.

A támogatás iránti kérelmet és a szükséges mellékleteit a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon.

A kérelemben – a vonatkozó kormányrendelet szerint – kötelezően meg kell adni a támogatni kért első sikeres komplex nyelvvizsga, illetve a részvizsgák anyakönyvi számát, továbbá a bizonyítvány számát, emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga esetén az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány sorszámát, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat számát. Ezen azonosító adatok alapján az Oktatási Hivatal nyilvántartásából kerülnek igazolásra a vizsgára vonatkozó információk.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Cambridge nyelvvizsgaközpont és a Goethe Intézet által kiadott nyelvvizsga-bizonyítványok nem rendelkeznek fenti azonosítókkal, így az igényelbíráláshoz szükséges adatoknak a jogszabály szerinti formában történő megadása nem lehetséges. Erre való tekintettel a Cambridge és a Goethe nyelvvizsgák után nyelvvizsga támogatás iránti igény érvényesítésére nincs lehetőség.

Amennyiben a vizsgát tett személy, azaz a kérelmező

 • a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
 • 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok)

nyújthatja be.

A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát köteles igazolni.

Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó iratok

Nyelvvizsga díj igazolása

A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett, első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetését. A nyelvvizsga díjának megfizetése a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatával igazolható. 

Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla. Az érettségi díjára vonatkozó számla kiállítása az Oktatási Hivataltól, a www.oktatas.hu oldalról letölthető Számlaigénylés befizetett érettségi vizsgadíjra vonatkozóan dokumentum benyújtásával igényelhető.

Egyesíthető részvizsgák esetén, ha a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez esetben csak a második részvizsga díja után jár.

A kérelmen az első sikeres részvizsga anyakönyvi számát, illetve a bizonyítvány számát ebben az esetben is fel kell tüntetni. 

Számla hiányában az alábbi okiratokkal bizonyítható hitelt érdemlően a díjak megfizetése:

 • nyelvvizsga letétele esetén a nyelvvizsgaközpont által kiállított, a vizsgázó nevét is tartalmazó, a nyelvvizsgadíj befizetéséről szóló igazolással,
 • honosított nyelvvizsga esetén az Oktatási Hivatal által kiállított, a honosítási eljárási díj befizetéséről szóló igazolással.

A 35. életévét betöltött gyermekgondozási ellátásban részesülő személy esetén az ellátás igazolása

Amennyiben a kérelmező a komplex nyelvvizsgát, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgát igazoló nyelvvizsga- bizonyítványon megadott vizsga napján, az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, vagy a honosítási határozat meghozatalának napján csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban részesül, akkor az ellátásban részesülés tényét a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató vagy a kormányhivatal által kiállított dokumentummal igazolnia kell.

Amennyiben a kérelmező a vizsgált időpontban gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, az ellátásban részesülés tényét akkor kell igazolnia, ha az ellátást részére a havi munkabérét, illetményét folyósító kifizetőhely folyósítja. Gyermekgondozást segítő ellátást családtámogatási kifizetőhelyként kizárólag a Honvédelmi Minisztérium folyósíthat.

Nem magyar állampolgárságú személyekre vonatkozó szabályok

A támogatás igénylésére a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek):

 1. az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik,
 2. a Magyarország területén élő hontalan, menekült, oltalmazott, menedékes, befogadott, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy,
 3. a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgár,
 4. azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,
 5. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy,
 6. a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár,
 7. a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
 8. az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező által csatolandó további dokumentumok:

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata szükséges.

Amennyiben a kérelmező

 • Magyarország területén élő hontalan, menekült, oltalmazott, menedékes, befogadott, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, vagy
 • a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, vagy
 • összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

akkor ezen tényt igazoló okirat másolatát kell benyújtania.

Az igazolás módja:

 • a menekült, illetve oltalmazott státusz a lakóhely szerint illetékes járási hivatal okmányirodai osztálya által kiállított személyazonosító igazolvány,
 • a menedékes státusz a személyazonosító és tartózkodási jogot igazoló okmány, illetve a menedékesként való elismerésről szóló igazolás,
 • a befogadott státusz a menekültügyi hatóság biometrikus adatokat tartalmazó kártya formátumú humanitárius célú tartózkodási engedély, 
 • a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező státusz a bevándorlási engedély, letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, EK letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodási kártya, nemzeti tartózkodási kártya, vagy EU tartózkodási kártya,
 • a Magyarország területén tartózkodó elismert hontalan személy jogállás az idegenrendészeti hatóság által kiállított humanitárius célú tartózkodási engedély,
 • az EU Kék Kártyával rendelkező státusz, az ezt igazoló  tartózkodási engedély,
 • az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár státusz, az ezt igazoló tartózkodási engedély

másolatának benyújtásával igazolható.

A támogatás folyósítása

A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatás határozattal megállapított összegének az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról. A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.