Anyasági támogatás

Magyarországon született és élő gyermekek esetében

Az anyasági támogatás iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül postai úton eljuttatva lehet benyújtani (Budapest 1919) címre, vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán, vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is (Honvédelmi Minisztériumi dolgozók esetében). A kérelem elektronikusan is benyújtható az e-ügyfél portálon.

A kérelem írásban az erre szolgáló „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével, és a formanyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplő iratok bemutatásával vagy másolatuk csatolásával. A formanyomtatvány letölthető a honlapról, beszerezhető a kormányhivatalok ügyfélszolgálatán és a www.magyarorszag.hu portálon is megtalálható.

 

A kérelem elbíráláshoz az alábbi dokumentumok szükségesek. A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata azonban később is pótolható amennyiben a gyermek születését követő 6 hónapon belül még nem áll a szülők rendelkezésére.

 • az igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozóan: érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyatípusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolatát;
 • a gyermek magyarországi anyakönyvi kivonatának másolatát
 • örökbefogadás esetén az erről szóló gyámhatározat másolatát

Szlovák állampolgárok esetében:

 • a kérelmező anya és a gyermek magyar igazolványának számát közölni
 • a gyermek szlovák-magyar kétnyelvű anyakönyvi kivonatának másolatát, ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a szlovák nyelvű anyakönyvi kivonat másolatát és annak magyar fordítását

Az anyasági támogatást - amennyiben hiánypótlásra nincs szükség -, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül kell folyósítani. A támogatást a kérelmező által a kérelmen megjelölt fizetési számlájára (bankszámlájára/folyószámlájára) vagy lakcímére utalja ki a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Azonnali, készpénzben történő kifizetésre nincs lehetőség.

Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában hatályos szociális vetítési alap összegének 225%-ával, (2023-ben 64.125,-Ft) ikergyermekek esetén 300%-ával (2023-ben 85.500,-Ft/ikergyermek).

Magyarországon élő kérelmező esetén:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adataira vonatkozóan: érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyatípusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolatát;
 • halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat eredeti példányát;
 • a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos , szülésznő vagy védőnő igazolását arról, hogy a szülő nő várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson részt vett. Az igazolás másolati példánya is elfogadható. (Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, hogy várandóssága időtartama alatt megszakítás nélkül legalább 5 hónapig egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy az igazolást nem kell a kérelemhez mellékelni.);
 • ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt, az anya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát;
 • örökbefogadó szülő igénylése esetén - az örökbefogadást engedélyező végleges határozat másolatát;
 • gyám kérelme esetén - a gyámhatóság végleges határozatának másolatát arról, hogy a gyermek a gyám gondozásába került.

 

 

 

Személyesen: - konzuli feladatot ellátó hivatásos magyar külképviseleteken. Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablak)

Postai úton: Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztályán (1081 Budapest Fiúmei út 19/a)

Elektronikusan ügyfélkapus regisztrációt követően www.magyarorszag.hu portálon.

A kérelmet a Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született és külföldön élő magyar/nem magyar állampolgárságú "Magyar igazolvánnyal" rendelkező gyermek esetén elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.

Az anyasági támogatást a külföldön született és külföldön élő magyar származású gyermekére tekintettel a támogatásra jogosult vérszerinti anya állampolgárságától függetlenül kérheti, valamint kérelmezheti az örökbefogadó szülő vagy gyám is.

A kérelmet a gyermek születését követő 6 hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes benyújtás esetén gazolási kérelemnek van helye.

Az anyasági támogatás legkorábban 2018.01.01. napjától kérhető.