Fogyatékossági támogatás

Fogyatékossági támogatás

Mi a fogyatékossági támogatás?

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás.

Fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyek intézésére a következő módon van lehetőség:

  • elektronikus úton - elektronikusan kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek tudnak benyújtani fogyatékossági támogatás iránti kérelmet! Nem ügyfélkapun keresztül - e-mailen - beadott kérelmet nem áll módunkban érvényes kérelemként elfogadni.
  • postai úton - a pf 1919 Budapest címre lehet a kérelmet benyújtani
  • személyesen – a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal családtámogatási osztályának ügyfélszolgálatán. Az integrált ügyfélszolgálatokon. (kormányablak)

A nyomtatvány kitöltésekor kérjük, szíveskedjenek a kitöltési útmutatót is figyelmesen elolvasni! 

Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?

Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult.

Ki minősül súlyosan fogyatékos személynek?
a) az a látási fogyatékos, akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,

b) az a hallási fogyatékos, akinek a hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,

c) az az értelmi fogyatékos, akinek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű,

d) az, aki autista, állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,

e) az a mozgásában fogyatékos, akinek a helyváltoztatása a jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a jogszabály szerinti mozgáskorlátozottsága miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható

f) az akinek az állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (Williams szindróma)

g) az aki beszédfogyatékos, a szerzett vagy fejlődési károsodásból eredően a hangképzése, beszélt vagy írott nyelvi megértési, illetve kifejező képessége olyan súlyos funkciózavart mutat, amely kommunikációját, a szolgáltatásokhoz és információkhoz való hozzáférését középsúlyosan vagy súlyosan akadályozza,

h)  halmozottan fogyatékos a b) pont bb) alpontja és a g) pont szerinti fogyatékosságok együttes fennállása kivételével - az a) -g) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van,

i) halmozottan fogyatékos, hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-g)  pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van,


és ez a fogyatékos állapot tartós vagy végleges, továbbá a fogyatékos személy önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul.
A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását, rehabilitációs szakértői szerv végzi.

Nem jogosult fogyatékossági támogatásra az a súlyosan fogyatékos személy, aki

a) vakok személyi járadékában, vagy
b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
c) aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak
Amennyiben ezekről az ellátásokról lemond, a fogyatékossági támogatás megállapítható részére.

Milyen mértékű a fogyatékossági támogatás?

A támogatás havi összege 2024. január 1-jétől

- 35.214,-Ft, ha a súlyosan fogyatékos személy hallási fogyatékos, vagy beszédfogyatékos - függetlenül az önkiszolgálási képesség meglététől, vagy hiánytól -, illetve akkor is ilyen összegű a fogyatékossági támogatás havonta, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, vagy beszéd, hanem más fogyatékossága van és önkiszolgálási képessége nem hiányzik;

- 43.342,-Ft, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, vagy beszéd, hanem más fogyatékossága van, és önkiszolgálási képessége hiányzik, vagy halmozottan fogyatékos.. 

A fogyatékossági támogatás összege évenként a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelésre kerül.

Hol és hogyan lehet kérelmezni a fogyatékossági támogatást?

A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet "Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" című nyomtatványon lehet előterjeszteni. 

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező háziorvosa - bentlakásos szociális intézményben élő kérelmező esetén az intézmény orvosa - által kiállított orvosi beutalót (raktári száma: A. 3510-90), valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap), eredetiben vagy másolatban.)

Amennyiben a kérelmező személyesen eljárva nyújtja be kérelmét, úgy természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával igazolnia kell. Postai úton történő benyújtás esetén ezen okmányok mindkét oldaláról készült másolatát kell beküldeni a kérelem mellékleteként.

A fővárosi/vármegyei Kormányhivatal a kérelmező által benyújtott, háziorvos által kiállított beutalót és orvosi dokumentációt megküldi a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya felé (RESZO), ahol megvizsgálják, hogy a kérelmező súlyosan fogyatékosnak minősül-e. Amennyiben a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a minősítés elvégzésére, a RESZO a támogatást kérelmezőt a fogyatékosság jellegének megállapítására a megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetőleg felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre is vizsgálat céljából.

Mikortól jár a támogatás?

Amennyiben a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály szakvéleménye szerint a kérelmező súlyosan fogyatékosnak minősül, a fogyatékossági támogatás a kérelmezőt annak a hónapnak az első napjától illeti meg, amikor a kérelem benyújtásra került.