Öregségi nyugdíj

Rögzített nyugdíj

Mit jelent a nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása, rögzítése?

A nyugdíj rögzítésekor a nyugdíjmegállapító szerv határozattal megállapítja, hogy az igénylő milyen összegű öregségi teljes nyugdíjra szerzett jogot a 65. életévének elérése időpontjában. A folyósítás nélküli megállapítás következtében azonban a nyugdíj folyósítása nem indul meg, és az igénylő nem fog nyugdíjasnak minősülni ettől az időponttól, tehát a kereső tevékenység folytatásával ugyanúgy gyarapítható a szolgálati idő, mint aktív korban. Amikor a későbbiekben a nyugdíja rögzítését kérő személy az öregségi nyugdíj megállapítását fogja kérni, és a kiszámított ellátási összeg esetleg alacsonyabb lenne a rögzített nyugdíjösszegnél, akkor lehetőség lesz a rögzített nyugdíj időközi emelésekkel növelt összegének a folyósítását kérni.

Milyen következményekkel jár a nyugdíj összegének rögzítése?

A nyugdíj összegének rögzítése esetén az érintett személy nem minősül öregségi nyugdíjasnak, ezért, keresőtevékenység folytatása esetén további szolgálati időt szerezhet. A rögzített nyugdíj folyósításának a megkezdése később bármikor kérhető.

Ha az érintett a 65. életévének betöltését követően további 365 nap szolgálati időt szerez, a tényleges nyugdíjba vonuláskor, lehetősége lesz választani a rögzített nyugdíj évenkénti emelésekkel növelt összegét, az újabb szolgálati idő figyelembevételével megállapított tényleges nyugdíj összege helyett, ha a rögzített nyugdíj összege számára kedvezőbb.

Nem áll fenn a választás lehetősége, ha az érintett a 65. életévének betöltése és a tényleges nyugdíjazás időpontja között eltelt idő legalább fele részében özvegyi nyugdíjban részesült.

Ki jogosult rögzített nyugdíj megállapítására ?

A nyugdíj rögzítésére az a személy jogosult, aki a 65. életévét betöltötte, és eddig az időpontig legalább 20 év szolgálati időt szerzett.

Hogyan kell igényelni a rögzített nyugdíjat?

A rögzített nyugdíjat a 65. életév betöltését követően bármikor lehet igényelni, a rögzítés minden esetben visszamenőleg a 65. életév betöltésének napjára kerül megállapításra.

A nyugdíj rögzítését a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnál, az „Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, rögzített nyugdíj, korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék iránti igény” nyomtatványon kell kérni.

A kérelmet személyesen, postán és elektronikus úton is be lehet nyújtani.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani az igényt.   

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a címzett kormányhivatal nevét és a 1916 Budapest egységes postacímet kell ráírni. 

Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon a „Nyugdíj” > „Ellátások igénylése” pontban elérhető „Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, rögzített nyugdíj, korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék iránti igény” nyomtatványon nyújthatják be a járadék megállapítása iránti igényüket.

A kormányhivatalok elérhetőségei a kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.

Mit kell mellékelni a nyugdíj rögzítése iránti igényhez?

Az igényhez mellékelhetőek olyan időszakra vonatkozó dokumentumok, amelyek korábban még el nem ismert szolgálati időre vonatkoznak. Ilyen igazolás lehet többek között:

  • munkakönyv, foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, bedolgozói kiskönyv, mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv,
  • 1998. előtti időszakra vonatkozó főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés.

Az igénybejelentő nyomtatványhoz az alábbi pótlapok kitöltése is szükséges lehet:

  • foglalkoztatásra és a korkedvezményes időszakokra vonatkozó adatok megadására szolgáló pótlap itt tölthető le,
  • önálló tevékenységre vonatkozó adatok megadására szolgáló pótlap itt tölthető le.

Mennyi idő alatt állapítják meg a rögzített nyugdíjat?

Az ügyintézési határidő 60 nap. Ha a rögzítés külföldi szolgálati idővel érintett, az ügyintézési határidőbe nem számít bele a külföldi szerv válaszáig eltelt idő.

Hogyan kerül meghatározásra a rögzített nyugdíj összege?

A rögzített nyugdíjat ugyanúgy kell megállapítani, mint az öregségi nyugdíjat, azzal a kivétellel, hogy a rögzített összeget mindig a 65. életév betöltésének napjára kell megállapítani.

Az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan a rögzített nyugdíj összege is az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. Ebben az esetben a nyugdíj alapját képező átlagkereset összege az 1988. január 1-jétől mindig a 65. életév betöltésének napjáig elért nettó kereset, jövedelem alapján kerül meghatározásra.

A rögzített nyugdíj mértékének a megállapításához az arányos szolgálati időszámítást is alkalmazni kell. Csak a járulékfizetésnek megfelelő arányos időszak vehető figyelembe, ha a minimálbérnél alacsonyabb összeg után történt a járulékfizetés az alábbi esetekben:

  • részmunkaidős foglalkoztatás,
  • főállású kisadózói jogviszony,
  • kisadózó vállalkozói jogviszony,
  • őstermelői jogviszony.

 A rögzített összeget a szolgálati idő és a havi átlagkereset arányában az alábbiak szerint kell kiszámolni.

Szolgálati idő

Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset százaléka

15 év

43%

16-25 év

további 2 % szolgálati évenként

26- 36 év

további 1% szolgálati évenként

37 – 40 év

további 1,5% szolgálati évenként

41 – 49 év

további 2 % szolgálati évenként

50 év, vagy ennél több

100%

Befolyásolja-e a magán-nyugdíjpénztári tagság a rögzített nyugdíj összegét?

A magán-nyugdíjpénztári tagság abban az esetben befolyásolja a rögzített összeget, ha az igénylő 2010. október 1-je előtti időszakra magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetett, és

  • a 65. életéve betöltésekor a magán-nyugdíjpénztári tagsága fennáll, vagy
  • a magán-nyugdíjpénztári tagsága úgy szűnt meg, hogy az egyéni számláján lévő összeget nem utalta át az államháztartás részére.

Ebben az esetben a rögzített nyugdíj csökkentett összegben kerül megállapításra.

Mit kell tenni, ha nem ért egyet a nyugdíj rögzítéséről szóló határozattal?

Fellebbezésre nincs lehetőség. Ha nyugdíj rögzítéséről szóló határozat jogszabálysértő, akkor ellene 30 napon belül kereset benyújtásával lehet kérni, hogy vizsgálja felül a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A kereset elektronikus azonosítást követően elektronikusan is előterjeszthető a https://epapir.gov.hu felületen. A belépést követően a „Jogorvoslat” témacsoportban a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása.” ügytípust kell kiválasztani.