Öregségi nyugdíj

Az öregségi nyugdíj

Ki jogosult öregségi nyugdíjra?

Fő szabály szerint öregségi nyugdíjra az jogosult, aki a 65. életévét betöltötte és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. Ebben az esetben öregségi teljes nyugdíj kerül megállapításra.

Öregségi nyugdíjra jogosult a korhatár betöltésekor az is, aki nem szerzett 20 év szolgálati időt, de rendelkezik legalább 15 év szolgálati idővel. Ebben az esetben öregségi résznyugdíj kerül megállapításra.

  Az öregségi nyugdíjra jogosító nyugdíjkorhatár az alábbiak szerint fokozatosan emelkedett:

 • 1952. január 1-je előtt születettek esetében, a betöltött 62. életév,
 • 1952 –ben születettek esetében, a betöltött 62. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1953-ban születettek esetében, a betöltött 63. életév,
 • 1954-ben születettek esetében, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1955-ben születettek esetében, a betöltött 64. életév,
 • 1956-ban születettek esetében, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1957-ben és később születettek esetében, a betöltött 65. életév.

Öregségi nyugdíjnak minősül a nők kedvezményes öregségi nyugdíja is, amelyre életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik. Jogosultsági időnek a keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő és a gyermeknevelésre tekintettel folyósított ellátásban eltöltött idő, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső idő minősül. A nők kedvezményes öregségi nyugdíjára vonatkozó részletes szabályok külön tájékoztatóban találhatók.

Milyen időszakok minősülnek szolgálati időnek?

Szolgálati idő alatt elsősorban azokat az időszakokat kell érteni, amelyek alatt a nyugdíjigénylő biztosításra kötelezett jogviszonyban állt (biztosított volt), és az előírt nyugdíjjárulékot megfizette, illetve szolgálati idő szerzésére kötött külön megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot.

Szolgálati időnek minősül az olyan ellátások folyósításának az időtartama is, amelyekből nyugdíjjárulékot kell fizetni. pl. ápolási díj, gyermekgondozási segély, rehabilitációs ellátás stb.

Szolgálati idő továbbá a katonai (polgári) szolgálat időtartama, szakmunkás tanulói jogviszony, az 1998 előtti nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok időtartama,

A nyugdíj megállapítása során elismerhető szolgálati időre vonatkozó részletes tájékoztató a „Nyugellátásra jogosító szolgálati idő” menüpontban található.

Hogyan kell igényelni az öregségi nyugdíjat?

Az öregségi nyugdíj megállapítását a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivataltól, az „Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, rögzített nyugdíj, korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék iránti igény” nyomtatványon kell igényelni.

Az öregségi nyugdíj igényt személyesen, postán és elektronikusan is be lehet nyújtani.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Postán történő benyújtás esetén a borítékra a címzett kormányhivatal nevét és a 1916 Budapest egységes postacímet kell ráírni.

Elektronikusan az elektronikus azonosítással rendelkező személyek a www.magyarorszag.hu honlapon nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Az igényt a kérelmező törvényes képviselője (gondnoka) vagy meghatalmazottja is előterjesztheti, a képviseletre vonatkozó okirat csatolásával.

A kormányhivatalok elérhetőségei a https://kormanyhivatalok.hu weboldalon találhatóak.

Az öregségi nyugdíj igénylése korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülés esetén

Azok a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek, akik az ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 napra szolgálati időt szereztek, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően kérhetik az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását. Az öregségi nyugdíj azonban csak abban az esetben kerül megállapításra, ha annak a nyugdíjkorhatár napjára számított összege kedvezőbb a folyósított korhatár előtti, illetve szolgálati járandóság összegénél.

Az öregségi nyugdíj ismételt kiszámítása iránti kérelmet legkorábban a nyugdíjkorhatár betöltése napjától lehet benyújtani, de a kérelem később is előterjeszthető.  Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapításához szükséges 365 nap szolgálati időt a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósításának kezdő időpontja, de legkorábban 2012. január 1-je és az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időtartamban kell megszerezni.

A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő nők igényelhetik a nők számára 40 év jogosultsági idő alapján megállapítható öregségi nyugdíjat is.

Az öregségi nyugdíj igénylése megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülés esetén

Az öregségi nyugdíj megállapítását azok a rokkantsági ellátásra jogosult személyek is kérhetik a nyugdíjkorhatárt betöltése után. A nyugdíj igénylésének nem feltétele, hogy az igénylő a rokkantsági ellátás folyósítása alatt további szolgálati időt szerezzen.

Az öregségi nyugdíj csak abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik. Ha az igénylőnek nincs legalább 15 év szolgálati ideje, vagy a kiszámított öregségi nyugdíj összege alacsonyabb a rokkantsági ellátásnál, és emiatt nem veszik igénybe, akkor élethosszig a rokkantsági ellátás kerül folyósításra.

Az öregségi nyugdíj megállapításával egyidejűleg azonban a rokkantsági ellátás megszűnik.

Mit kell mellékelni a nyugdíjigényhez?

Az igényhez mellékelhetőek olyan időszakra vonatkozó dokumentumok, amelyek korábban még el nem ismert szolgálati időre vonatkoznak. Ilyen igazolás lehet többek között:

 • munkakönyv, foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, bedolgozói kiskönyv, mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv,
 • előtti időszakra vonatkozó főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés.

Az igénybejelentő nyomtatványhoz az alábbi pótlapok kitöltése is szükséges lehet:

 • foglalkoztatásra és a korkedvezményes időszakokra vonatkozó adatok megadására szolgáló pótlap itt tölthető le,
 • önálló tevékenységre vonatkozó adatok megadására szolgáló pótlap itt tölthető le.

Mennyi idő alatt állapítják meg a nyugdíjat?

Az ügyintézési határidő 60 nap.

A megállapított nyugdíjat a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Mikortól állapítható meg az öregségi nyugdíj?

Az öregségi nyugdíjat legkorábban a jogosultsági feltételek bekövetkezésének a napjától, illetőleg tetszőleges későbbi időponttól lehet igényelni. Az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető, ez azt jelenti, hogy az ellátás az igény benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától megállapítható, ha azon a napon a jogosultsági feltétel – a korbetöltés és a szükséges szolgálati idő – teljesül.

Hogyan számítják ki az öregségi nyugdíj összegét?

Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ.

A nyugdíj alapját képező átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért nettó kereset, jövedelem alapján kerül meghatározásra.

Az öregségi nyugdíj mértékének a megállapításához az arányos szolgálati idő számítást is alkalmazni kell. Csak a járulékfizetésnek megfelelő arányos időszak vehető figyelembe, ha a minimálbérnél alacsonyabb összeg után történt a járulékfizetés az alábbi esetekben:

 • részmunkaidős foglalkoztatás,
 • főállású kisadózói jogviszony,
 • kisadózó vállalkozói jogviszony,
 • őstermelői jogviszony.

 A nyugdíj összegét a szolgálati idő és a havi átlagkereset arányában az alábbiak szerint kell kiszámolni.

Szolgálati idő

Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset százaléka

15 év

43%

16-25 év

további 2 % szolgálati évenként

26- 36 év

további 1% szolgálati évenként

37 – 40 év

további 1,5% szolgálati évenként

41 – 49 év

további 2 % szolgálati évenként

50 év, vagy ennél több

100%

Ha az igénylő legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik és a nyugdíjkorhatár betöltését a követően a nyugdíj megállapítása nélkül további szolgálati időt szerez, akkor minden 30 nap után 0,5%-os nyugdíjnövelésben részesül. Kizárólag ebben az esetben lehet a megállapított nyugdíj összege a havi átlagkeresetnél magasabb.

Befolyásolja-e a magán-nyugdíjpénztári tagság az öregségi nyugdíj összegét?

A magán-nyugdíjpénztári tagság abban az esetben befolyásolja a nyugdíj összegét, ha az igénylő 2010. október 1-je előtti időszakra magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetett, és

 • az öregségi nyugdíj megállapításakor a magán-nyugdíjpénztári tagsága fennáll, vagy
 • a magán-nyugdíjpénztári tagsága úgy szűnt meg, hogy az egyéni számláján lévő összeget nem utalta át az államháztartás részére.

Ebben az esetben az öregségi nyugdíj csökkentett összegben kerül megállapításra.

A teljes összegű nyugdíj megállapítása érdekében vissza lehet lépni az állami nyugdíjrendszerbe a nyugdíj igénylésekor, vagy azt követően is. Ebben az esetben az átutalást követően az öregségi nyugdíj összege a megállapítás kezdő napjára visszamenőlegesen csökkentés nélkül kerül megállapításra.

Mit kell tenni, ha nem ért egyet a nyugdíjhatározattal?

Fellebbezésre nincs lehetőség. Ha a határozat jogszabálysértő, akkor ellene 30 napon belül kereset benyújtásával lehet kérni, hogy vizsgálja felül a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszék.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A kereset elektronikus azonosítást követően elektronikusan is előterjeszthető a https://epapir.gov.hu felületen. A belépést követően a „Jogorvoslat” témacsoportban a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása.” ügytípust kell kiválasztani.