Nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részére

Ki köteles a nyugdíjbiztosítási szervek részére adatszolgáltatás teljesítésére?

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részére történő adatszolgáltatást azoknak a jogi személyeknek kell teljesíteniük, akik a biztosítási kötelezettségekre, illetve az egyes ellátások nyújtására vonatkozó adatok, így különösen a természetes személy adataira, a jogviszonyra, illetve a folyósított ellátásra vonatkozó adatok nyilvántartására kötelezettek.

Ki minősül nyilvántartásra kötelezettnek?

Nyilvántartásra kötelezettnek minősül:

 • a foglalkoztató,
 • az egyéni vállalkozó,
 • a mezőgazdasági őstermelő,
 • a Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselője vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott.

Foglalkoztatónak minősül: 

 • bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv, bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat,
 • társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás,
 • az álláskeresési járadékban, keresetpótló juttatásban, valamint álláskeresést ösztönző juttatásban, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülő biztosítottnak minősülő személy esetén az ellátást folyósító szerv,
 • a gyermekgondozást segítő ellátásban, a gyermekgondozási díjban, a gyermeknevelési támogatásban, a gyermekek otthongondozási díjában és az ápolási díjban részesülő személyek esetében a segélyt, a támogatást, illetve a díjat folyósító szerv,
 • a Magyar Államkincstár számfejtési körében a helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tartozó munkáltatók esetében a járulék megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a nyilvántartással és adatszolgáltatással, valamint a biztosítottak bejelentésével összefüggő kötelezettségek tekintetében a Magyar Államkincstár,
 • a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés esetén, fő szabály szerint a kölcsönbeadó,
 • több munkáltatóval létesített munkaviszony esetén a kijelölt munkáltató,
 • a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülő személy esetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, valamint a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy honvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülő személy esetében az ellátást megállapító honvédségi szervezet vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy egészségkárosodási járadékban részesülő személy esetében a NAV,
 • a fejlesztési jogviszony keretében fejlesztési foglalkoztatási díjat folyósító fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltató, intézmény.
 • a vezénylés esetén fő szabály szerint az eredeti munkáltató.

Mikor kell a nyugdíjbiztosítási szervek részére teljesíteni az adatszolgáltatást?

Fő szabály szerint a járulékfizetési kötelezettségekkel kapcsolatos bevallásokat, adatszolgáltatásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére kell teljesíteni, az alábbiakban felsorolt esetekre azonban a jogszabály a nyugdíjbiztosítási szervek részére történő adatszolgáltatást írja elő:

 • elmulasztott adatszolgáltatási kötelezettség pótlása vagy módosítása a biztosítottak 2010. január 1-jét megelőzően fennállt jogviszonyaira vonatkozóan,
 • már teljesített adatszolgáltatás módosítása, ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény XXVI. fejezetében meghatározott elévülési időn túli időszakra kell teljesíteni,
 • a nyugdíjbiztosítási ügyek elbírálásához szükséges adat közlése esetén,
 • a foglalkoztató jogutód nélküli megszűnése esetén az iratőrzés helyének bejelentése.

Utólagos adatszolgáltatás teljesítése vagy a korábbi adatszolgáltatás módosítása

A nyilvántartásra kötelezettek adatszolgáltatási kötelezettségének jelentős részét azok az esetek teszik ki, amelyekben 2010. január 1-jét megelőzően fennállt jogviszonyokra nézve kell utólag adatszolgáltatást teljesíteni vagy módosítani, mivel 2010. január 1-jét megelőzően még nem a NAV, hanem a nyugdíjbiztosítási szervek részére kellett NYENYI adatszolgáltatás keretében a bevallást, adatszolgáltatást teljesíteni.

Az utólagos adatszolgáltatásra önrevízió keretében, felszámolás vagy végelszámolás esetén, vagy a nyugdíjbiztosítási ellenőrzési szakterület felszólítása alapján kerülhet sor.

Ha a foglalkoztató az adatszolgáltatással érintett időszakban, vagy azt követően jogutódlással megszűnik, a visszamenőleges adatszolgáltatás teljesítése a jogutódot terheli.

A foglalkoztató nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségét a felszámolás és a végelszámolás kezdő időpontjától a felszámolónak, illetve a végelszámolónak kell teljesítenie. A felszámoló és a végelszámoló – a rendelkezésre álló adatok alapján - az elmaradt adatszolgáltatásokat is köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatás a www.magyarorszag.hu kormányzati portálon teljesíthető elektronikus úton.

Az utólagos adatszolgáltatást és módosítást az e-NYENYI rendszer használatával kell benyújtani, amely a www.magyarorszag.hu honlapon, a Nyugdíj > Foglalkoztatói ügyintézés > e-NYENYI adatszolgáltatás menüpontból érhető el, a szolgáltatás használatával kapcsolatos részletes tájékoztatással.

Elévülési időn túli időszakra történő adatszolgáltatás

A nyilvántartásra kötelezettnek az adatszolgáltatást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell teljesíteni abban az esetben is, ha a bevallás teljesítése az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény XXVI. fejezetében meghatározott elévülési időn túli időszakra vonatkozik, függetlenül attól, hogy a jogviszony 2010. január 1-jét megelőzően, vagy követően állt fenn.

Az elévülési időn túli időszakra vonatkozó adatszolgáltatást a 2010. január 1-je előtti időszakra az  e-NYENYI adatszolgáltatás alkalmazáson, a 2009. december 31-ét követő időszakra pedig a Biztosítási idő és kereset/jövedelem közlő program alkalmazásával kell teljesíteni.

Az elévülés bekövetkezéséről a NAV nyújt tájékoztatást.

Felszámolók, végelszámolók visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettsége

A felszámolási eljárás, civil szervezet esetén pedig a végelszámolási eljárás cégközlönyben való közzétételét követően - amennyiben a felszámolás alatt álló gazdasági társaságnak vagy a végelszámolás alatt álló civil szervezetnek lejárt határidejű (elmaradt) nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége van - a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a felszámolótól, végelszámolótól hatósági eljárás keretében - 15 napos határidő előírásával - a hiányosságok pótlását, azaz az adatszolgáltatás teljesítését kéri.

Az adatszolgáltatást a felszámolónak és a végelszámolónak a 2010. január 1-jét megelőző időre és az elévülési idővel érintett időszakra is teljesítenie kell, mivel ezekben az esetekben a foglalkoztatói minőségben jár el. A felszámoló és a végelszámoló adatszolgáltatási kötelezettsége a rendelkezésre álló adatok körére terjed ki.

Amennyiben a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás rendezése, utólagos teljesítése az iratanyag hiánya miatt nem lehetséges, a felszámoló, végelszámoló erről köteles a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére nyilatkozatot tenni. A részleges, vagy a teljes adatvesztés ténye a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartási rendszerében rögzítésre kerül.

Ha foglalkoztatás nem történt, illetve biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyra tekintettel vagy azzal összefüggésben 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan járulékalapot képező jövedelem kifizetésére nem került sor, az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet erről is tájékoztatni kell.

Az adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő iratőrzési és bejelentési kötelezettség

A foglalkoztatónak nem csak a munkaviszony tartama alatt, de a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követően is, a nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig meg kell őriznie a munkavállalója nyugdíj-megállapítás szempontjából releváns munkaügyi adatait. Ez az előírás vonatkozik a biztosítási jogviszonnyal, a munkakörrel, a szolgálati idővel, a nyugdíj alapját képező keresettel, illetőleg az egyéb, a nyugdíj jogszerzéssel összefüggő adatra.

Abban az esetben, ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik, gondoskodnia kell a nyugdíj-megállapítás szempontjából releváns munkaügyi iratok további biztonságos őrzéséről, és ennek helyét be kell jelentenie a székhelye, telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak.

A foglalkoztató jogutód nélküli megszűnése esetén az iratőrzés helyére vonatkozó bejelentést a www.magyarorszag.hu > Nyugdíj > Foglalkoztatói ügyintézés menüpontból elérhető az adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás kiadására szolgáló űrlapon, vagy a kapcsolódó nyomtatványoknál letölthető „Nyilatkozat iratőrzés helyének bejelentéséről” szóló nyomtatvány használatával lehet teljesíteni.

Igazolás az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

Gazdasági társaság felszámolása esetén, a civil szervezet felszámolása vagy végelszámolása esetén, illetve az ügyvédi kamarai tagság megszüntetése vagy az ügyvédi iroda kamarai nyilvántartásból való törlése érdekében a nyugdíjbiztosítási szerv kérelemre igazolást állít ki a cégbírósághoz történő benyújtás céljából.

Az adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolást a www.magyarorszag.hu > Nyugdíj > Foglalkoztatói ügyintézés menüpontból a „Kérelem foglalkoztatói adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás kiadásához” elnevezésű nyomtatványon  elektronikusan kell kérelmezni.

A kiállított igazolás hatósági bizonyítványnak minősül.

Ha a gazdasági társaságnak, vagy a civil szervezetnek 2009. december 31-ét követő, az Art. szerinti elévülési időn túli időszakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn, a felszámolónak a Csődtv. szerinti adatszolgáltatást nem a NAV, hanem a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró kormányhivatal részére kell teljesítenie. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolást azonban ebben az esetben a NAV állítja ki.

A NAV által kiállított igazolás kiadásával kapcsolatos tudnivalókról a www.nav.gov.hu honlapon tájékozódhat.

A nyugdíjbiztosítási ügyek elbírálásához szükséges adatszolgáltatás

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek előtt folyamatban lévő ügyekben olyan adatok közlésére is szükség lehet, amelyek még nem, vagy nem megfelelően szerepelnek a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban.

Ilyen adatok lehetnek különösen a nyugdíj megállapításának kezdő napját megelőző időszakra vonatkozó jogviszony és jövedelemi adatok, vagy egy adott jogviszonyra vonatkozó a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban található ellentmondó adatokhoz.

Ezekben az esetekben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyilvántartásra kötelezettet adatszolgáltatás teljesítésére hívja fel, amelyet 15 napon belül kell teljesíteni.

A nyugdíjbiztosítási ügyek elbírálásához szükséges adatszolgáltatást az alábbiak szerint lehet teljesíteni:

Milyen következménye van az adatszolgáltatás elmaradásának?

Ha a nyilvántartásra kötelezett a számára előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, illetőleg a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az előírt módon tesz eleget, 50.000 forinttól 500.000 forintig terjedő, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén 1.000.000 forintig terjedő mulasztási bírságot köteles fizetni.

Az adatszolgáltatással kapcsolatos felelősség – így különösen az adatszolgáltatás elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése, a valóságtól eltérő adatok szolgáltatása a nyilvántartásra kötelezettet terheli, akkor is, ha a visszamenőleges adatszolgáltatást a megbízása meghatalmazottja, illetve képviselője teljesíti.